Breaking News

3.6.ประชาคมอาเซียน (AEC)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาเซียน  (ASEAN)  ประกอบด้วย   10 ประเทศ  ได้แก่  ไทย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  บรูไน  เวียดนาม  ลาว  พม่า  กัมพูชา  เมื่อเดือนตุลาคม  2546  ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน  ที่เรียกว่า  ข้อตกลงบาหลี  2  เห็นชอบให้จัดตั้ง  ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community)  Read More »

วิชาประวัติศาสตร์ไทยจะนำไทยไปอาเซียน ?

ประวัติศาสตร์ไทย

มติชน วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 วิชาประวัติศาสตร์ไทยจะนำไทยไปอาเซียน? โดย สายพิณ แก้วงามประเสริฐ เรื่องที่ยอดฮิตสุดในวงการศึกษาขณะนี้คง หนีไม่พ้น Read More »

บทบาทและการปรับตัวที่ครู ควรเตรียมรับมือเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

EXPO_1737

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย และ บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) ได้จัดงาน EDUCA 2012 : มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู Read More »

อาชีพที่ควรให้ลูกเรียน ในยุค AEC

20120918111603

 ในปี 2558 หรืออีก 3 ปีที่จะถึงข้างหน้านี่้  คงเป็นที่ทราบกันอยู่บ้างแล้ว ว่าจะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้น ซึ่งอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association for Southeast Asian Nations) ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา จะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือเสริมสร้างให้ภูมิภาคมีสันติภาพนามาซึ่ง เสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งได้จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC)  Read More »