Breaking News

2.3.แนะแนวการศึกษา

แผนภูมิโลกกว้างทางการศึกษาเมื่อจบชั้น ม.3

แผนภูมิโลกกว้างทางการศึกษาเมื่อจบชั้น ม.3   1.  ศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  (ม.4 –ม.6)  หลักสูตร 3 ปี  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศกว่า  1,000  แห่ง  ซึ่งสังกัดอยู่ในหน่วยงานต่างๆ  เช่น -  โรงเรียนของรัฐบาล  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -  โรงเรียนสาธิต  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย -  โรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ -  โรงเรียนเอกชน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน -  โรงเรียนที่มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน  ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Read More »

ใบความรู้ “แนวทางศึกษาต่อหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาที่ 6

ใบความรู้  “แนวทางศึกษาต่อหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาที่  6   เมื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  แล้วสามารถศึกษาต่อได้ดังนี้ Read More »

กลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ พร้อมรายละเอียด

1.  กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู คณะที่เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้  :   คณะศึกษาศาสตร์  คณะครุศาสตร์  และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาที่เปิดสอน  :   การศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  อุดมศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน  เทคโนโลยีการศึกษา  การบริหารการศึกษา  การบริหารอาชีวศึกษา  การวัดและประเมินผลการศึกษา  พลศึกษา  ดนตรีศึกษา   คหกรรมศาสตร์ศึกษา   ศิลปศึกษา  จิตวิทยา   บรรณารักษ์   ศิลปะอุตสาหกรรม   ฯลฯ Read More »

ใบความรู้เรื่อง กลุ่มสาขาวิชาที่น่าสนใจ

ใบความรู้เรื่อง  กลุ่มสาขาวิชาที่น่าสนใจ                         การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  แบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ  มากมาย   ควรจะวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการประกอบอาชีพ  ข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ  นี้  จำแนกตาม ISCED  (International  Standard  Classification  of  Education)  เป็น  10  กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ Read More »

เส้นทางสู่การเป็น ..แอร์โฮสเตส

49608

“ นางฟ้าบนเครื่องบิน ” ถ้าลองถามสาวๆ ทั่วโลกถึงอาชีพในฝัน เชื่อแน่นว่า 1 ใน 5 อันดับแรกที่สาวๆ อยากเป็นต้องมีอาชีพแอร์โฮสเตสแน่นนอน เพราะอาชีพนี้นอกจากจะได้แต่งเครื่องแบบสวยๆ มีสวัสดิการ รายได้ดี ยังมีโอกาสได้เห็นโลกกว้างแบบฟรีๆ ด้วย Read More »

มารู้จักกับ วิศวกรรมการบิน จากม.เกษตรศาสตร์

2

สาขาที่เรียน เรียนยังไง เรียนอะไรบ้าง? ข้อนี้ขอเล่ายาวๆ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆที่สนใจด้านนี้นะครับ ก่อนจะเข้าคำตอบ ขอเพิ่มคำถามเองก่อนว่า Read More »

เรียนนักบิน ต้องจบสาขาใด?!?!

200258260-001

การเรียนเป็นนักบินควรเรียนคณะอะไร และใช้เวลาเรียนประมาณกี่ปี และค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร และเรียนที่โรงเรียนอะไรที่ไหน?!?! คำถามที่ใครหลายๆ คน อยากรู้  Read More »

ก.พ.มอบทุนอบรมต่างประเทศ เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

20120704133209

สำนักงาน ก.พ. จะคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไป ฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจาปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) (ทุนสาหรับเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) ๑. จำนวนทุนที่จัดสรร ๑๐ ทุน ๒. ข้อผูกพันในการรับทุน ๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาทำประโยชน์ให้ราชการตามสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาทำประโยชน์ให้แก่ราชการตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ สำนักงาน ก.พ. Read More »

ปารีส.. มีดีอะไร

20120711102850

นานมาแล้วที่ผมไม่ได้ไปเที่ยวปารีส แต่ปารีสก็ยังอยู่ในความประทับใจของผมตลอดมา ไม่ใช่แค่คนไทยอย่างผมนะครับ แต่ผู้คนจากทั่วโลกก็นิยมชมชอบปารีสกันทั้งนั้น Read More »