Breaking News

2.1.รู้จักตัวเอง

แบบสำรวจบุคลิกภาพ

แบบสำรวจบุคลิกภาพ   ชื่อ ………………………………………………………………………………….  ชั้น ……………………………………………. คำชี้แจง  ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  √  หน้าข้อความตรงกับลักษณะของท่าน ……………. 1 ใฝ่ฝันจะเป็นนักประพันธ์ให้ได้ ……………. 2 พูดถึงเรื่องชักชวนใครๆ  ให้คล้อยตามแล้วถนัดนัก ……………. 3 ช่วยเก็บเอกสารระเบียนต่าง ๆ ……………. 4 มีศิลปะในการจัดตกแต่งห้อง ……………. 5 กระตือรือร้นในการดูแลทุกข์สุขของผู้อื่น ……………. 6 รักงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ……………. 7 เรื่องการบรรยายให้เพื่อนฟังถึงหน้าที่ของเม็ดโลหิตขาวท่านถนัดนัก ……………. 8 มีความสุขอยู่กับการซ่อมทีวี  วิทยุ ……………. 9 จัดตารางการใช้เวลาแต่ละวัน ……………. 10 มีความสุขที่ได้สนทนากับเพื่อนๆ  มากหรือหลายตา ……………. 11 มีความสุขที่ได้นั่งพูดคุยกับผู้อื่นเป็นเวลานาน ……………. 12 เป็นคนชอบหาเหตุผล ……………. 13 มีทักษะในการบรรยายวิธีการเล่นเกมที่ชอบ ……………. 14 อยากแสดงละครในบทที่ตนชอบ ……………. 15 ถ้าจะให้โฆษณาขายอะไรส่วนมากจะสำเร็จ ……………. ... Read More »

แบบทดสอบบุคลิกภาพ อาชีพไหนที่ใช่เรา

I Love My Job

การที่ได้ทำงานหรือประกอบอาชีพที่ถนัดและชอบนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนปรารถนา  เพราะจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความสุขในชีวิต  แบบทดสอบบุคลิกภาพ  อาชีพไหนที่ใช่เรา  ง่ายๆ  นี้  จะบอกเกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีทำงานที่เราถนัด  แม้ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกอาชีพ  จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายที่เราจะต้องนำมาพิจารณา  แต่แบบทดสอบนี้  ก็จะพอเป็นแนวทางบอกบุคลิกภาพด้านอาชีพ ได้ในระดับหนึ่ง  ให้นักเรียนลองฝึกทำดู Read More »

ใบงาน “แบบสำรวจ VIESA”

ใบงาน  “แบบสำรวจ  VIESA” ฉบับแปลผลโดยใช้รหัสอาชีพของ  Holland   คำชี้แจง             ขอให้นักเรียนพิจารณาความสนใจที่ท่านมีต่อกิจกรรมต่อไปนี้  โดยไม่ต้องคำนึงถึง ความสามารถหรือทักษะใด ๆ  ตัดสินใจทันทีท่านอ่านแต่ละกิจกรรมจบ  และ ทำเครื่องหมายเพื่อแสดงว่า    ท่านชอบ (ช)    เฉย ๆ/ไม่แน่ใจ (?)   หรือไม่ชอบ (ม) ลงในกระดาษคำตอบแบบสำรวจ  VIESA   หมวด R หมวด I ………. แกะสลักตัวอักษร – ลวดลาย         บนถ้วย / โล่รางวัล ………. เรียนรู้การใช้กล้องจุลทรรศน์ ………. ขัดเหลี่ยมเลนส์เพื่อใช้ประกอบแว่น ………. ศึกษาวิชาชีววิทยา ………. ทำกรอบรูป ………. ศึกษาผลของวิตามินที่มีต่อสัตว์ ………. ใช้เครื่องตัดหญ้า ………. อ่านเรื่องราวการค้นพบวิทยาศาสตร์ ………. ขับรถยนต์โดยสาร ………. ศึกษาวิชาเคมี ………. เติมน้ำมันในปั๊ม ………. ทำงานในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ………. บรรจุสินค้าลงหีบห่อในร้านขายของ ... Read More »

แบบสำรวจพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

แบบสำรวจพหุปัญญา  (Multiple  Intelligences)   คำสั่ง    โปรดทำเครื่องหมาย  √  หน้าข้อความที่ตรงกับลักษณะของท่าน   ปัญญาด้านภาษา …………………… หนังสือมีความสำคัญมากต่อข้าพเจ้า …………………… ข้าพเจ้าได้ยินคำพูดในหัวก่อนที่จะอ่านหรือพูด  หรือเขียนลงไป …………………… ข้าพเจ้าได้ประโยชน์ จากการฟังวิทยุหรือเทปมากกว่าการดูโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ …………………… ข้าพเจ้าถนัดในการเล่นเกมภาษา  เช่น  สแครปเบิล  (Scrabble)  และพาสเวิร์ด  (Password) …………………… ข้าพเจ้าชอบเล่นสนุกด้วยการพูดเล่นคำ   กล่าวกลอนตลกและกลอนหรือวลี ที่ประกอบด้วยคำเล่นเสียง  (tongue  twisters) …………………… บางทีคนอื่นต้องให้ข้าพเจ้าอธิบายความหมายของคำที่ข้าพเจ้าเขียนหรือพูด …………………… ขณะที่เรียนในโรงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  และประวัติศาสตร์จะเรียนง่ายกว่าวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ …………………… เวลาขับรถบนทางหลวงข้าพเจ้าจะสนใจข้อความในแผ่นป้ายโฆษณามากกว่าทิวทัศน์ …………………… เวลาข้าพเจ้าพูดคุย  ข้าพเจ้ามักจะพูดถึงหนังสือที่อ่านหรือเรื่องที่ได้ฟังมา …………………… เมื่อเร็ว ๆ นี้  ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องที่รู้สึกภาคภูมิใจหรือได้รับการยอมรับจากผู้อื่น พฤติกรรมอื่น ๆ  ที่แสดงความถนัดทางภาษา………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ปัญญาด้านตรรกะ – คณิตศาสตร์ …………………… ข้าพเจ้าคิดคำนวณในใจได้ดี …………………… วิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ข้าพเจ้าชอบขณะที่เรียนในโรงเรียน ... Read More »

ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ

ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ คำว่า  “บุคลิกภาพ”  หมายถึง  คุณลักษณะทางกาย  ทางจิตใจ  และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจมากน้อยเพียงใด การเสริมสร้างบุคลิกลักษณะบุคคล  มี  7  ประการ คือ Read More »

วัดแววความสามารถ

วัดแววความสามารถ   วัดแววเป็นผู้นำ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 1. มีความสนใจใฝ่รู้อย่างกว้างขวาง 2. ชอบเป็นผู้นำกลุ่ม 3. เป็นคนมีอารมณ์ขัน 4. ชอบอาสาเป็นคนจัดการในทุกเรื่อง 5. ชอบเล่นหรืออยู่กับคนหมู่มาก 6. ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น 7. มีวิธีการสื่อสารและปฏิบัติกับบุคคลต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 8. สามารถจับประเด็นปัญหาและเข้าถึงต้นเหตุแท้จริงของปัญหาอย่างรวดเร็ว 9. มักถูกเรียกร้องจากกลุ่มให้เป็นผู้นำในการเล่นเกมหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ 10. เพื่อน ๆ ชอบที่จะเล่นด้วย 11. มีความสามารถที่จะตัดสินใจ 12. สามารถวางแผนและจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้ดี 13.มีความรับผิดชอบสูง  เอาใจใส่งาน  และตั้งใจทำให้ดีที่สุด 14. สร้างศรัทธา  ความเชื่อ  และความสามารถชักจูงคนอื่นให้คล้อยตามได้ 15. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกเพศ  ทุกวัย  ชอบทำความรู้จักกับผู้อื่น 16. เป็นคนกว้างขวาง  เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในกลุ่ม 17. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 18. ชอบทำงานหลายอย่าง  และทำอย่างทุ่มเท 19. พร้อมที่จะรับความคิดใหม่ ๆ  และคำวิพากษ์วิจารณ์ ... Read More »

ใบความรู้เรื่อง บุคลิกภาพเปลี่ยนได้

ใบความรู้เรื่อง  บุคลิกภาพเปลี่ยนได้   ตนเองและการตระหนักรู้ตนเอง ตัวตน (Self)  หมายถึง  เราตามความเป็นจริงการตระหนักรู้ในตนเอง  ซึ่งโครงสร้างของตัวตน  ประกอบด้วย  3  ส่วน  คือ  Real  Self  Ideal  Self  และ  Perceived  Self การตระหนักรู้ตนเอง  (self – awareness)  เป็นการที่บุคคลรู้สึกตัวหรือมีสติในความคิด  ความรู้สึก  หรือการกระทำของตน  รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวขณะนั้น การพัฒนาและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ    การพัฒนาตนเอง  ประกอบด้วย Read More »

ใบงานเรื่อง เสริมสร้างบุคลิกภาพ

ใบงานเรื่อง  เสริมสร้างบุคลิกภาพ   ชื่อ – นามสกุล………………………………………………………………………………ห้อง………………เลขที่……………   คำสั่ง    ให้นักเรียนนำใบงานของตนเองไปให้เพื่อนเขียนลักษณะบุคลิกภาพ  ลงในตาราง Read More »

ใบความรู้เรื่อง บุคลิกภาพ

ใบความรู้เรื่อง  บุคลิกภาพ                         บุคลิกภาพเป็นลักษณะจำเพาะของแต่ละบุคคลที่แสดงออก  เป็นพฤติกรรมของบุคคลนั้น  ต่อสิ่งแวดล้อมที่ตนกำลังเผชิญอยู่  บุคลิกภาพมีความสำคัญ  มีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ  หรือความล้มเหลวของบุคคล  ทั้งส่วนตน  ครอบครัว  การงาน  การเข้าสังคม  มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พบเห็น  ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับนับถือ  การให้ความร่วมมือ  การสนับสนุน  ความไว้วางใจจากผู้อื่น   บุคลิกภาพสามารถปรับเปลี่ยน  แก้ไข  ปรับปรุง  และพัฒนาได้  โดยขจัดบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์   อันเป็นความสำเร็จสูงสุดในชีวิตของบุคคลได้ Read More »

แบบสำรวจบุคลิกภาพของฉัน

แบบสำรวจบุคลิกภาพของฉัน   ชื่อ – นามสกุล…………………………………………………………………………………ชั้น…………..เลขที่…………….. คำชี้แจง             ให้นักเรียนอ่านข้อความและในแต่ละข้อแจ้งเลือก “ก”  หรือ  “ข”   เพียงตัวเลือกเดียวที่สอดคล้องกับตัวท่านมากที่สุด  (แม้จะชอบทั้งคู่ก็ต้องเลือกเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น) Read More »