Breaking News

2.1.รู้จักตัวเอง

แบบสำรวจ “ลักษณะนิสัยและทัศนคติทางการเรียน”

แบบสำรวจ  “ลักษณะนิสัยและทัศนคติทางการเรียน”   คำแนะนำในการทำแบบสำรวจ แบบสำรวจชุดนี้มีจำนวน  100  ข้อ  เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่นักเรียน          เคยปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นในด้านการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน  จึงไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด  สิ่งสำคัญที่สุดขอให้นักเรียนตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่นักเรียนประพฤติปฏิบัติหรือตามที่นักเรียนรู้สึกจริง ๆ Read More »

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น อายุ 12 – 17 ปี

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น  อายุ  12 – 17  ปี  ของกรมสุขภาพจิต   คำชี้แจง             แบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก ที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ  แม้ว่าบางประโยคอาจไม่ตรงกับที่ท่านเป็นอยู่ก็ตาม ขอให้ท่านเลือกคำตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด  ไม่คำตอบที่ถูกหรือผิด  ดีหรือไม่ดี Read More »

แบบทดสอบ Rubin’s Self Esteem Scale

แบบทดสอบ  Rubin’s  Self  Esteem  Scale ชื่อ……………………………………………………………………………….ชั้น………………………                           คำชี้แจง   แบบสอบถามทั้งหมดมีสามตอน  โปรดอ่านคำชี้แจงแต่ละตอนอย่างถี่ถ้วน  คำตอบไม่มีการตัดสินว่าถูกหรือผิด  เพราะเป็นความรู้สึกของคนแต่ละคน   ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับผู้อื่น   โปรดตอบทุก ๆ ข้อ Read More »