Breaking News

1.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

About us

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาดำเนินการจัดบริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และเผยแพร่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และบุคลาการทั่วไป  เพื่อบริการแนะแนวสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครู และผู้ปกครองให้มีข้อมูลที่ทำสมัยในการเลือกศึกษาต่อ มีข้อมูลการสอบคัดเลือก  การเตรียมตัว และการหาทางเลือกในการประกอบอาชีพ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร. 02 288 5762 Read More »