Breaking News

3.7.จิตวิทยาการศึกษา

การกำหนดเป้าหมายในการเรียน

LearnSuccess

การปฏิบัติภารกิจใด ๆ ให้ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ปฏิบัติภารกิจนั้นมีเป้าหมายแล้วหรือยัง แต่ที่สำคัญมากกว่านั้น คือ เป้าหมายนั้นมีความชัดเจนหรือไม่ สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว ทุกคนย่อมมีเป้าหมายใน การศึกษาคล้ายคลึงกันคือ เพื่อให้ได้รับความรู้ การสำเร็จการศึกษา การมีงานทำ ความก้าวหน้าในอาชีพ และอื่น ๆ แต่เป้าหมายดังกล่าวนั้นเป็น เป้าหมายระยะยาว หรือจุดหมายปลายทางที่บุคคลประสงค์จะให้เกิดขึ้นในอนาคตที่ยังห่างไกลจากความเป็นจริง โดยไม่ได้บอก หรือระบุว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น เช่นเดียวกับการเดินทางจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง Read More »