Breaking News

3.9.จิตวิทยาพัฒนาการ

วัยเด็กตอนกลาง

วัยเด็กตอนกลาง วัยเด็กตอนกลางมีพัฒนาการทางกาย  คือ  สามารถควบคุมการทรงตัว   และมีทักษะในการใช้อวัยวะเคลื่อนไหว   ให้ทำงานประสานกันกับอวัยวะอื่น ๆ  ได้มากขึ้น   อิทธิพลสำคัญที่ช่วยให้เด็กมีความงอกงามทางกาย  ได้แก่   ความสนใจในการเล่นกลางแจ้ง    ทักษะในการใช้อวัยวะเคลื่อนไหว  อวัยวะไม่บกพร่อง   และมีสุขภาพดี  สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เด็กมีกิจกรรมเคลื่อนไหว  ทำให้กล้ามเนื้อทำงานและแข็งแรง   อารมณ์ของเด็กวัยเข้าเรียนตอนต้นยังอยู่ในระดับต่ำยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้   เพราะถือเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนวัยที่ผ่านมา   ดังนั้นพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกจึงไม่นุ่มนวล Read More »

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สังคม และสติปัญญา

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของวัยรุ่น อารมณ์เป็นความรู้สึกที่เกิดจากมีสิ่งเร้ามากระตุ้น   อารมณ์ของวัยรุ่นเป็นอารมณ์  ที่เกิดขึ้นเร็วแล้วรุนแรงและเปลี่ยนแปลงง่ายจึงเป็นเรื่องง่ายต่อการถูกยุแหย่หรือชักนำให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกอยากทดลองทั้งในทางดีและไม่ดี  ความคิดชั่ววูบของอารมณ์วัยรุ่นอาจเป็นสิ่งที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องออกมาซึ่งหมายถึงชีวิตและอนาคตของตัวเอง  อารมณ์ต่าง ๆ  ของวัยรุ่น มีดังนี้ Read More »

พิธีเปิด “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียน”

1_tm

น.ส.วีณา  อัครธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานในพิธีโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ  กรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  สถาบันราชานุกูล  และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  กระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานขอความร่วมมือเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   โดยกลุ่มพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการศึกษารูปแบบนักจิตวิทยาโรงเรียน บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมนักจิตวิทยาโรงเรียน และคัดเลือกบุคลากร จำนวน  24  คน  เพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนในโรงเรียนนำร่อง  24  โรงเรียน   เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำหนดจัดอบรมพัฒนานักจิตวิทยาก่อนที่จะไปปฏิบัติจริง  ระหว่างวันที่  7  มีนาคม ถึง 12  พฤษภาคม 2554   โดยมีการกำหนดอบรม ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติ ณ หน่วยจิตเวชเด็ก คือ ระดับมัธยมศึกษา การฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์  กรุงเทพฯ  ระดับประถมศึกษา ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  จ.สมุทรปราการ  และสถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้ ยังมีการฝึกปฏิบัติ  ... Read More »