Breaking News

2.2.1.โลกกว้างทางอาชีพ

10 อาชีพยอดนิยมในอนาคต

FUTURECAREERKIDS

10  อาชีพยอดนิยมในอนาคต 1.  นักสื่อสารและงานผูกมิตร หรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นงานด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์  อาชีพนี้ยังคงคิดอันดับหนึ่งในสิบของวิชาชีพที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝันอยากเป็น  ไม่ว่าจะเป็นนักข่าว  นักเขียน  หรือนักประชาสัมพันธ์  ล้วนเป็นอาชีพที่ต้องทำงานด้านข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวเพื่อกระจายไปสู่คนหมู่มาก  งานเหล่านี้จึงเต็มไปด้วยความตื่นเต้น  สนุกสนาน  เรียกว่าไม่ซ้ำซากจำเจกับงานรูปแบบเดิมๆ  เหมือนทุกวัน  เราจึงไม่แปลกใจที่งานด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ต่างเป็นที่หมายปองของคนทั่วไป  ชนิดที่ว่าเปิดรับสมัครเมื่อไหร่เป็นเต็มทันใจทุกที Read More »

กลุ่มสาขาวิชาและอาชีพจำแนกตามระบบ ISCED

กลุ่มสาขาวิชาและอาชีพจำแนกตามระบบ  ISCED (International Standard Classification Of Education)   1.  กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู ลักษณะการศึกษา  เป็นการศึกษาและฝึกประสบการณ์ในการเป็นครู  เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตร  เทคนิควิธีการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียน  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  จิตวิทยาและพฤติกรรมการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Read More »

การเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ                           คนทุกคนต้องประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต  วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ควรเลือกแนวทางการศึกษาเพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  บางคนอาจเริ่มแนวทางเพื่อการประกอบอาชีพแล้วเลือกศึกษาเพื่อเตรียมตัวประกอบอาชีพต่อไป  หรือการเลือกอาชีพเป็นเรื่องที่สำคัญและทำให้วัยรุ่นเกิดความสับสนได้  เนื่องจากในเรื่องนี้จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่มาก  นับตั้งแต่บุคคลที่ใกล้ชิดที่สุด  และมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพมากที่สุด  คือ  พ่อแม่  บุคคลอื่นๆ  ภายในครอบครัว  โรงเรียน  กลุ่มเพื่อน  เนื่องมาจากเด็กวัยรุ่นไทยยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของระบบการศึกษา  สติปัญญา  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ความนิยมของท้องถิ่น  โรงเรียนและสังคมส่วนร่วม  และวัยรุ่นเองก็ยังไม่ตระหนักชัดในความสนใจ  ความถนัด  ความต้องการ  และลักษณะบุคลิกภาพของตนเองอย่างแท้จริงในการตัดสินใจเลือกอาชีพวัยรุ่นจะต้องคำนึงถึง Read More »

ใบความรู้ คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ใบความรู้ คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพอิสระ   1.  กล้าเสี่ยง  อาชีพอิสระเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว  จึงต้องมีการลงทุนในขณะที่ถ้าเป็นลูกจ้างไม่ต้องลงทุนอะไร  ซึ่งการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเพราะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร  ดังนั้น  ก่อนที่จะตกลงใจประกอบอาชีพจึงต้องพิจารณาวิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างดีเสียก่อน 2.  ความคิดสร้างสรรค์  การประกอบอาชีพอิสระมิได้ยึดติดกับรูปแบบใดๆ  เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องเป็นนายของตนเอง  ดังนั้น  ในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการสามารถทำได้อย่างมีอิสระ  เพื่อให้ได้มาซึ่งกำไนในการดำเนินธุรกิจ Read More »

“องค์ประกอบก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพ”

“องค์ประกอบก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพ” การที่นักเรียนจะตัดสินใจว่าในอนาคตต้องการประกอบอาชีพใดนั้น  มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ควรนำมาพิจารณากันอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ   โดยมีข้อคิดในการตัดสินใจเลือกทางศึกษาต่อ  ดังนี้…  รู้จักตนเอง รู้จักโลกของอาชีพ รู้จักโลกของการศึกษาต่อ Read More »

ใบงานเรื่อง คุณลักษณะอาชีพของฉัน

ใบงานเรื่อง  คุณลักษณะอาชีพของฉัน   ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………….ชั้น……………..เลขที่…………..   แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพของฉัน                         ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณลักษณะอาชีพ  จำแนกตาม  ISCED (International  Standard  Classification  of  Education)  เป็น  10  กลุ่มสาขาวิชา   ตอนที่ 1            ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียน  มีคุณลักษณะอาชีพ  สิ่งต่อไปนี้มาก น้อยเพียงใด   ข้อที่ ข้อความ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) คะแนนรวม 1 มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนหรือบุคคลได้ 2 ชอบดูแล  แนะนำให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดมีคุณธรรม 3 ชอบให้บริการข้อมูลทางการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป 4 ชอบศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ  ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  5 มีความสามารถวิเคราะห์  วิจัยเหตุการณ์ในอดีต  และปัจจุบันได้ 6 ชอบรวบรวมข้อมูล เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ... Read More »

สาขาแห่งอนาคต

สาขาแห่งอนาคต จากการศึกษาบริบทของโลก  โดยวิเคราะห์ภาพอนาคตของโลกของบริษัท  เซลล์  (Shell  International  Limited)  สรุปว่ามี 3  หลังหลักที่เป็นแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงของโลก              ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า  จนทำให้เกิดเป็นกระแสแห่งอนาคต  มีดังนี้คือ Read More »

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาเซียน  (ASEAN)  ประกอบด้วย   10 ประเทศ  ได้แก่  ไทย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  บรูไน  เวียดนาม  ลาว  พม่า  กัมพูชา  เมื่อเดือนตุลาคม  2546  ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน  ที่เรียกว่า  ข้อตกลงบาหลี  2  เห็นชอบให้จัดตั้ง  ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community)  Read More »

แนวคำตอบใบงานที่ 1 อาชีพมีหลากหลายให้เราเลือก

แนวคำตอบใบงานที่ 1 อาชีพมีหลากหลายให้เราเลือก     1. จะเป็น…ครู ต้องเสียดังพูดฟังชัด หรือถนัดหรือแจงแถลงไข 2. จะเป็น…แพทย์ ต้องมีธรรมประจำใจ จะต้องไม่รังเกียจโรคทุกข์โศกคน 3. จะเป็น…ตำรวจ ต้องเมตตาประชาราษฎร์ ไม่ขี้ขลาดปราบเหล่าร้ายได้ทุกหน 4. จะเป็น…ทหาร ต้องทรหดและอดทน ต้องพลีตนเพื่อปกป้องคุ้มครองไทย 5. จะเป็น…ศิลปิน ถนัดงานด้านศิลปะ ต้องจินตนาการดีที่แจ่มใส 6. จะเป็น…ช่างยนต์ เครื่องยนต์และกลไก ต้องฝักใฝ่ชอบประดิษฐ์คิดัดแปลง 7. จะเป็น…นักเคมี ผู้ปราดเปรื่อง ต้องเก่งเรื่องเคมีและสีแสง 8. จะเป็น…นักแสดง เก่งงานการแสดง รู้จักแสร้งแสดงท่าได้น่าชม 9. จะเป็น…พ่อค้า ชอบคิดค้า ต้องสรรหาบริการดีที่เหมาะสม 10. จะเป็น…นักปกครอง ชั้นดีมีคนชม ต้องไม่ข่มขู่ประชาชนจนน่ากลัว 11. จะเป็น…แม่บ้าน งานคล่องต้องสันทัน ปรนนิบัติไม่ชิงชังทั้งลูกผัว 12. จะเป็น…พยาบาล งานโรคร้ายต้องไม่กลัว คนดีชั่วไม่รังเกียจนึกเกลียดชัง 13. จะเป็น…เกษตรกร เกษตรประเทศไทย ต้องสนใจพัฒนาไม่ล้าหลัง 14. จะเป็น…นักวิชาการ ปราดเปรื่องดัง ... Read More »

7 อาชีพแห่งอนาคต

FUTURECAREERKIDS

  ชีวิตที่เร่งรีบ การแข่งขันที่แย่งยิ่ง ภาวะกดดันด้านการประกอบอาชีพ ทำในปัจจุบันการเลือกอาชีพของการทำงานเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่มนุษย์ทุกคนคำนึงถึง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ Read More »