Breaking News

2.1.1.ด้านบุคลิกภาพ

แบบสำรวจบุคลิกภาพ

แบบสำรวจบุคลิกภาพ   ชื่อ ………………………………………………………………………………….  ชั้น ……………………………………………. คำชี้แจง  ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  √  หน้าข้อความตรงกับลักษณะของท่าน ……………. 1 ใฝ่ฝันจะเป็นนักประพันธ์ให้ได้ ……………. 2 พูดถึงเรื่องชักชวนใครๆ  ให้คล้อยตามแล้วถนัดนัก ……………. 3 ช่วยเก็บเอกสารระเบียนต่าง ๆ ……………. 4 มีศิลปะในการจัดตกแต่งห้อง ……………. 5 กระตือรือร้นในการดูแลทุกข์สุขของผู้อื่น ……………. 6 รักงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ……………. 7 เรื่องการบรรยายให้เพื่อนฟังถึงหน้าที่ของเม็ดโลหิตขาวท่านถนัดนัก ……………. 8 มีความสุขอยู่กับการซ่อมทีวี  วิทยุ ……………. 9 จัดตารางการใช้เวลาแต่ละวัน ……………. 10 มีความสุขที่ได้สนทนากับเพื่อนๆ  มากหรือหลายตา ……………. 11 มีความสุขที่ได้นั่งพูดคุยกับผู้อื่นเป็นเวลานาน ……………. 12 เป็นคนชอบหาเหตุผล ……………. 13 มีทักษะในการบรรยายวิธีการเล่นเกมที่ชอบ ……………. 14 อยากแสดงละครในบทที่ตนชอบ ……………. 15 ถ้าจะให้โฆษณาขายอะไรส่วนมากจะสำเร็จ ……………. ... Read More »

แบบทดสอบบุคลิกภาพ อาชีพไหนที่ใช่เรา

I Love My Job

การที่ได้ทำงานหรือประกอบอาชีพที่ถนัดและชอบนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนปรารถนา  เพราะจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความสุขในชีวิต  แบบทดสอบบุคลิกภาพ  อาชีพไหนที่ใช่เรา  ง่ายๆ  นี้  จะบอกเกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีทำงานที่เราถนัด  แม้ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกอาชีพ  จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายที่เราจะต้องนำมาพิจารณา  แต่แบบทดสอบนี้  ก็จะพอเป็นแนวทางบอกบุคลิกภาพด้านอาชีพ ได้ในระดับหนึ่ง  ให้นักเรียนลองฝึกทำดู Read More »

ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ

ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ คำว่า  “บุคลิกภาพ”  หมายถึง  คุณลักษณะทางกาย  ทางจิตใจ  และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจมากน้อยเพียงใด การเสริมสร้างบุคลิกลักษณะบุคคล  มี  7  ประการ คือ Read More »

วัดแววความสามารถ

วัดแววความสามารถ   วัดแววเป็นผู้นำ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 1. มีความสนใจใฝ่รู้อย่างกว้างขวาง 2. ชอบเป็นผู้นำกลุ่ม 3. เป็นคนมีอารมณ์ขัน 4. ชอบอาสาเป็นคนจัดการในทุกเรื่อง 5. ชอบเล่นหรืออยู่กับคนหมู่มาก 6. ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น 7. มีวิธีการสื่อสารและปฏิบัติกับบุคคลต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 8. สามารถจับประเด็นปัญหาและเข้าถึงต้นเหตุแท้จริงของปัญหาอย่างรวดเร็ว 9. มักถูกเรียกร้องจากกลุ่มให้เป็นผู้นำในการเล่นเกมหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ 10. เพื่อน ๆ ชอบที่จะเล่นด้วย 11. มีความสามารถที่จะตัดสินใจ 12. สามารถวางแผนและจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้ดี 13.มีความรับผิดชอบสูง  เอาใจใส่งาน  และตั้งใจทำให้ดีที่สุด 14. สร้างศรัทธา  ความเชื่อ  และความสามารถชักจูงคนอื่นให้คล้อยตามได้ 15. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกเพศ  ทุกวัย  ชอบทำความรู้จักกับผู้อื่น 16. เป็นคนกว้างขวาง  เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในกลุ่ม 17. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 18. ชอบทำงานหลายอย่าง  และทำอย่างทุ่มเท 19. พร้อมที่จะรับความคิดใหม่ ๆ  และคำวิพากษ์วิจารณ์ ... Read More »

ใบความรู้เรื่อง บุคลิกภาพเปลี่ยนได้

ใบความรู้เรื่อง  บุคลิกภาพเปลี่ยนได้   ตนเองและการตระหนักรู้ตนเอง ตัวตน (Self)  หมายถึง  เราตามความเป็นจริงการตระหนักรู้ในตนเอง  ซึ่งโครงสร้างของตัวตน  ประกอบด้วย  3  ส่วน  คือ  Real  Self  Ideal  Self  และ  Perceived  Self การตระหนักรู้ตนเอง  (self – awareness)  เป็นการที่บุคคลรู้สึกตัวหรือมีสติในความคิด  ความรู้สึก  หรือการกระทำของตน  รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวขณะนั้น การพัฒนาและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ    การพัฒนาตนเอง  ประกอบด้วย Read More »

ใบงานเรื่อง เสริมสร้างบุคลิกภาพ

ใบงานเรื่อง  เสริมสร้างบุคลิกภาพ   ชื่อ – นามสกุล………………………………………………………………………………ห้อง………………เลขที่……………   คำสั่ง    ให้นักเรียนนำใบงานของตนเองไปให้เพื่อนเขียนลักษณะบุคลิกภาพ  ลงในตาราง Read More »

ใบความรู้เรื่อง บุคลิกภาพ

ใบความรู้เรื่อง  บุคลิกภาพ                         บุคลิกภาพเป็นลักษณะจำเพาะของแต่ละบุคคลที่แสดงออก  เป็นพฤติกรรมของบุคคลนั้น  ต่อสิ่งแวดล้อมที่ตนกำลังเผชิญอยู่  บุคลิกภาพมีความสำคัญ  มีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ  หรือความล้มเหลวของบุคคล  ทั้งส่วนตน  ครอบครัว  การงาน  การเข้าสังคม  มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พบเห็น  ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับนับถือ  การให้ความร่วมมือ  การสนับสนุน  ความไว้วางใจจากผู้อื่น   บุคลิกภาพสามารถปรับเปลี่ยน  แก้ไข  ปรับปรุง  และพัฒนาได้  โดยขจัดบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์   อันเป็นความสำเร็จสูงสุดในชีวิตของบุคคลได้ Read More »

แบบสำรวจบุคลิกภาพของฉัน

แบบสำรวจบุคลิกภาพของฉัน   ชื่อ – นามสกุล…………………………………………………………………………………ชั้น…………..เลขที่…………….. คำชี้แจง             ให้นักเรียนอ่านข้อความและในแต่ละข้อแจ้งเลือก “ก”  หรือ  “ข”   เพียงตัวเลือกเดียวที่สอดคล้องกับตัวท่านมากที่สุด  (แม้จะชอบทั้งคู่ก็ต้องเลือกเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น) Read More »

แบบสำรวจ “ลักษณะนิสัยและทัศนคติทางการเรียน”

แบบสำรวจ  “ลักษณะนิสัยและทัศนคติทางการเรียน”   คำแนะนำในการทำแบบสำรวจ แบบสำรวจชุดนี้มีจำนวน  100  ข้อ  เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่นักเรียน          เคยปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นในด้านการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน  จึงไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด  สิ่งสำคัญที่สุดขอให้นักเรียนตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่นักเรียนประพฤติปฏิบัติหรือตามที่นักเรียนรู้สึกจริง ๆ Read More »

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น อายุ 12 – 17 ปี

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น  อายุ  12 – 17  ปี  ของกรมสุขภาพจิต   คำชี้แจง             แบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก ที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ  แม้ว่าบางประโยคอาจไม่ตรงกับที่ท่านเป็นอยู่ก็ตาม ขอให้ท่านเลือกคำตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด  ไม่คำตอบที่ถูกหรือผิด  ดีหรือไม่ดี Read More »