Breaking News

2.1.1.ด้านบุคลิกภาพ

แบบทดสอบ Rubin’s Self Esteem Scale

แบบทดสอบ  Rubin’s  Self  Esteem  Scale ชื่อ……………………………………………………………………………….ชั้น………………………                           คำชี้แจง   แบบสอบถามทั้งหมดมีสามตอน  โปรดอ่านคำชี้แจงแต่ละตอนอย่างถี่ถ้วน  คำตอบไม่มีการตัดสินว่าถูกหรือผิด  เพราะเป็นความรู้สึกของคนแต่ละคน   ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับผู้อื่น   โปรดตอบทุก ๆ ข้อ Read More »