Breaking News

2.1.2.ด้านความสามารถ

แบบสำรวจพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

แบบสำรวจพหุปัญญา  (Multiple  Intelligences)   คำสั่ง    โปรดทำเครื่องหมาย  √  หน้าข้อความที่ตรงกับลักษณะของท่าน   ปัญญาด้านภาษา …………………… หนังสือมีความสำคัญมากต่อข้าพเจ้า …………………… ข้าพเจ้าได้ยินคำพูดในหัวก่อนที่จะอ่านหรือพูด  หรือเขียนลงไป …………………… ข้าพเจ้าได้ประโยชน์ จากการฟังวิทยุหรือเทปมากกว่าการดูโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ …………………… ข้าพเจ้าถนัดในการเล่นเกมภาษา  เช่น  สแครปเบิล  (Scrabble)  และพาสเวิร์ด  (Password) …………………… ข้าพเจ้าชอบเล่นสนุกด้วยการพูดเล่นคำ   กล่าวกลอนตลกและกลอนหรือวลี ที่ประกอบด้วยคำเล่นเสียง  (tongue  twisters) …………………… บางทีคนอื่นต้องให้ข้าพเจ้าอธิบายความหมายของคำที่ข้าพเจ้าเขียนหรือพูด …………………… ขณะที่เรียนในโรงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  และประวัติศาสตร์จะเรียนง่ายกว่าวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ …………………… เวลาขับรถบนทางหลวงข้าพเจ้าจะสนใจข้อความในแผ่นป้ายโฆษณามากกว่าทิวทัศน์ …………………… เวลาข้าพเจ้าพูดคุย  ข้าพเจ้ามักจะพูดถึงหนังสือที่อ่านหรือเรื่องที่ได้ฟังมา …………………… เมื่อเร็ว ๆ นี้  ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องที่รู้สึกภาคภูมิใจหรือได้รับการยอมรับจากผู้อื่น พฤติกรรมอื่น ๆ  ที่แสดงความถนัดทางภาษา………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ปัญญาด้านตรรกะ – คณิตศาสตร์ …………………… ข้าพเจ้าคิดคำนวณในใจได้ดี …………………… วิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ข้าพเจ้าชอบขณะที่เรียนในโรงเรียน ... Read More »