Breaking News

2.1.3.ด้านอาชีพ

ใบงาน “แบบสำรวจ VIESA”

ใบงาน  “แบบสำรวจ  VIESA” ฉบับแปลผลโดยใช้รหัสอาชีพของ  Holland   คำชี้แจง             ขอให้นักเรียนพิจารณาความสนใจที่ท่านมีต่อกิจกรรมต่อไปนี้  โดยไม่ต้องคำนึงถึง ความสามารถหรือทักษะใด ๆ  ตัดสินใจทันทีท่านอ่านแต่ละกิจกรรมจบ  และ ทำเครื่องหมายเพื่อแสดงว่า    ท่านชอบ (ช)    เฉย ๆ/ไม่แน่ใจ (?)   หรือไม่ชอบ (ม) ลงในกระดาษคำตอบแบบสำรวจ  VIESA   หมวด R หมวด I ………. แกะสลักตัวอักษร – ลวดลาย         บนถ้วย / โล่รางวัล ………. เรียนรู้การใช้กล้องจุลทรรศน์ ………. ขัดเหลี่ยมเลนส์เพื่อใช้ประกอบแว่น ………. ศึกษาวิชาชีววิทยา ………. ทำกรอบรูป ………. ศึกษาผลของวิตามินที่มีต่อสัตว์ ………. ใช้เครื่องตัดหญ้า ………. อ่านเรื่องราวการค้นพบวิทยาศาสตร์ ………. ขับรถยนต์โดยสาร ………. ศึกษาวิชาเคมี ………. เติมน้ำมันในปั๊ม ………. ทำงานในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ………. บรรจุสินค้าลงหีบห่อในร้านขายของ ... Read More »