Breaking News

3.ความรู้สำหรับครู

บทบาทและการปรับตัวที่ครู ควรเตรียมรับมือเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

EXPO_1737

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย และ บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) ได้จัดงาน EDUCA 2012 : มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู Read More »

สัมมนาครู “การแนะแนวแห่งศตวรรษที่ 21”

20120917110349

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรแนะแนว หัวข้อ “การแนะแนวแห่งศตวรรษที่ 21” ให้กับครูแนะแนวทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับคณะครูแนะแนวที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ ดร.กมล รอดคล้าย นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณให้แก่ประธานในพิธีด้วย ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฟรี! โปรแกรมรวมข่าวจากทุกสำนักทั่วประเทศ ข่าวรับตรง สอบตรง แอดมิชชั่น ค่ายกิจกรรม ทุนการศึกษา ข่าวครู อาชีวศึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ พร้อมระบบ Alert แจ้งข่าวอัตโนมัติทันที เมื่อมีข่าวใหม่ ใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย ดาวน์โหลดฟรีที่นี่ >> โปรแกรม Live Education News Read More »

อาชีพที่ควรให้ลูกเรียน ในยุค AEC

20120918111603

 ในปี 2558 หรืออีก 3 ปีที่จะถึงข้างหน้านี่้  คงเป็นที่ทราบกันอยู่บ้างแล้ว ว่าจะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้น ซึ่งอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association for Southeast Asian Nations) ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา จะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือเสริมสร้างให้ภูมิภาคมีสันติภาพนามาซึ่ง เสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งได้จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC)  Read More »

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแนะแนว

100_5298_re-300x135

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแนะแนว Posted on 26/12/2010 by admin สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  เล็งเห็นว่าครูแนะแนวเป็นบุคลากรหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนและยก ระดับคุณภาพการศึกษาไทย ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระบบและดำเนินงานแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิผล   จึงเห็นควรจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแนะแนว  ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓  ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  ผู้ เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว  นักวิชาการศึกษา  และผู้เกี่ยวข้องประมาณ ๔๐ คน Read More »

พิธีเปิด “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียน”

1_tm

น.ส.วีณา  อัครธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานในพิธีโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ  กรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  สถาบันราชานุกูล  และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  กระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานขอความร่วมมือเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   โดยกลุ่มพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการศึกษารูปแบบนักจิตวิทยาโรงเรียน บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมนักจิตวิทยาโรงเรียน และคัดเลือกบุคลากร จำนวน  24  คน  เพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนในโรงเรียนนำร่อง  24  โรงเรียน   เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำหนดจัดอบรมพัฒนานักจิตวิทยาก่อนที่จะไปปฏิบัติจริง  ระหว่างวันที่  7  มีนาคม ถึง 12  พฤษภาคม 2554   โดยมีการกำหนดอบรม ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติ ณ หน่วยจิตเวชเด็ก คือ ระดับมัธยมศึกษา การฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์  กรุงเทพฯ  ระดับประถมศึกษา ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  จ.สมุทรปราการ  และสถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้ ยังมีการฝึกปฏิบัติ  ... Read More »