Breaking News

2.ความรู้สำหรับนักเรียน

แบบสำรวจบุคลิกภาพ

แบบสำรวจบุคลิกภาพ   ชื่อ ………………………………………………………………………………….  ชั้น ……………………………………………. คำชี้แจง  ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  √  หน้าข้อความตรงกับลักษณะของท่าน ……………. 1 ใฝ่ฝันจะเป็นนักประพันธ์ให้ได้ ……………. 2 พูดถึงเรื่องชักชวนใครๆ  ให้คล้อยตามแล้วถนัดนัก ……………. 3 ช่วยเก็บเอกสารระเบียนต่าง ๆ ……………. 4 มีศิลปะในการจัดตกแต่งห้อง ……………. 5 กระตือรือร้นในการดูแลทุกข์สุขของผู้อื่น ……………. 6 รักงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ……………. 7 เรื่องการบรรยายให้เพื่อนฟังถึงหน้าที่ของเม็ดโลหิตขาวท่านถนัดนัก ……………. 8 มีความสุขอยู่กับการซ่อมทีวี  วิทยุ ……………. 9 จัดตารางการใช้เวลาแต่ละวัน ……………. 10 มีความสุขที่ได้สนทนากับเพื่อนๆ  มากหรือหลายตา ……………. 11 มีความสุขที่ได้นั่งพูดคุยกับผู้อื่นเป็นเวลานาน ……………. 12 เป็นคนชอบหาเหตุผล ……………. 13 มีทักษะในการบรรยายวิธีการเล่นเกมที่ชอบ ……………. 14 อยากแสดงละครในบทที่ตนชอบ ……………. 15 ถ้าจะให้โฆษณาขายอะไรส่วนมากจะสำเร็จ ……………. ... Read More »

แผนภูมิโลกกว้างทางการศึกษาเมื่อจบชั้น ม.3

แผนภูมิโลกกว้างทางการศึกษาเมื่อจบชั้น ม.3   1.  ศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  (ม.4 –ม.6)  หลักสูตร 3 ปี  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศกว่า  1,000  แห่ง  ซึ่งสังกัดอยู่ในหน่วยงานต่างๆ  เช่น -  โรงเรียนของรัฐบาล  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -  โรงเรียนสาธิต  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย -  โรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ -  โรงเรียนเอกชน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน -  โรงเรียนที่มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน  ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Read More »

10 อาชีพยอดนิยมในอนาคต

FUTURECAREERKIDS

10  อาชีพยอดนิยมในอนาคต 1.  นักสื่อสารและงานผูกมิตร หรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นงานด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์  อาชีพนี้ยังคงคิดอันดับหนึ่งในสิบของวิชาชีพที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝันอยากเป็น  ไม่ว่าจะเป็นนักข่าว  นักเขียน  หรือนักประชาสัมพันธ์  ล้วนเป็นอาชีพที่ต้องทำงานด้านข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวเพื่อกระจายไปสู่คนหมู่มาก  งานเหล่านี้จึงเต็มไปด้วยความตื่นเต้น  สนุกสนาน  เรียกว่าไม่ซ้ำซากจำเจกับงานรูปแบบเดิมๆ  เหมือนทุกวัน  เราจึงไม่แปลกใจที่งานด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ต่างเป็นที่หมายปองของคนทั่วไป  ชนิดที่ว่าเปิดรับสมัครเมื่อไหร่เป็นเต็มทันใจทุกที Read More »

กลุ่มสาขาวิชาและอาชีพจำแนกตามระบบ ISCED

กลุ่มสาขาวิชาและอาชีพจำแนกตามระบบ  ISCED (International Standard Classification Of Education)   1.  กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู ลักษณะการศึกษา  เป็นการศึกษาและฝึกประสบการณ์ในการเป็นครู  เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตร  เทคนิควิธีการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียน  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  จิตวิทยาและพฤติกรรมการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Read More »

แบบทดสอบบุคลิกภาพ อาชีพไหนที่ใช่เรา

I Love My Job

การที่ได้ทำงานหรือประกอบอาชีพที่ถนัดและชอบนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนปรารถนา  เพราะจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความสุขในชีวิต  แบบทดสอบบุคลิกภาพ  อาชีพไหนที่ใช่เรา  ง่ายๆ  นี้  จะบอกเกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีทำงานที่เราถนัด  แม้ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกอาชีพ  จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายที่เราจะต้องนำมาพิจารณา  แต่แบบทดสอบนี้  ก็จะพอเป็นแนวทางบอกบุคลิกภาพด้านอาชีพ ได้ในระดับหนึ่ง  ให้นักเรียนลองฝึกทำดู Read More »

การเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ                           คนทุกคนต้องประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต  วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ควรเลือกแนวทางการศึกษาเพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  บางคนอาจเริ่มแนวทางเพื่อการประกอบอาชีพแล้วเลือกศึกษาเพื่อเตรียมตัวประกอบอาชีพต่อไป  หรือการเลือกอาชีพเป็นเรื่องที่สำคัญและทำให้วัยรุ่นเกิดความสับสนได้  เนื่องจากในเรื่องนี้จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่มาก  นับตั้งแต่บุคคลที่ใกล้ชิดที่สุด  และมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพมากที่สุด  คือ  พ่อแม่  บุคคลอื่นๆ  ภายในครอบครัว  โรงเรียน  กลุ่มเพื่อน  เนื่องมาจากเด็กวัยรุ่นไทยยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของระบบการศึกษา  สติปัญญา  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ความนิยมของท้องถิ่น  โรงเรียนและสังคมส่วนร่วม  และวัยรุ่นเองก็ยังไม่ตระหนักชัดในความสนใจ  ความถนัด  ความต้องการ  และลักษณะบุคลิกภาพของตนเองอย่างแท้จริงในการตัดสินใจเลือกอาชีพวัยรุ่นจะต้องคำนึงถึง Read More »

ใบความรู้ คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ใบความรู้ คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพอิสระ   1.  กล้าเสี่ยง  อาชีพอิสระเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว  จึงต้องมีการลงทุนในขณะที่ถ้าเป็นลูกจ้างไม่ต้องลงทุนอะไร  ซึ่งการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเพราะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร  ดังนั้น  ก่อนที่จะตกลงใจประกอบอาชีพจึงต้องพิจารณาวิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างดีเสียก่อน 2.  ความคิดสร้างสรรค์  การประกอบอาชีพอิสระมิได้ยึดติดกับรูปแบบใดๆ  เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องเป็นนายของตนเอง  ดังนั้น  ในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการสามารถทำได้อย่างมีอิสระ  เพื่อให้ได้มาซึ่งกำไนในการดำเนินธุรกิจ Read More »

ใบความรู้ “แนวทางศึกษาต่อหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาที่ 6

ใบความรู้  “แนวทางศึกษาต่อหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาที่  6   เมื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  แล้วสามารถศึกษาต่อได้ดังนี้ Read More »

กลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ พร้อมรายละเอียด

1.  กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู คณะที่เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชานี้  :   คณะศึกษาศาสตร์  คณะครุศาสตร์  และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาที่เปิดสอน  :   การศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  อุดมศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน  เทคโนโลยีการศึกษา  การบริหารการศึกษา  การบริหารอาชีวศึกษา  การวัดและประเมินผลการศึกษา  พลศึกษา  ดนตรีศึกษา   คหกรรมศาสตร์ศึกษา   ศิลปศึกษา  จิตวิทยา   บรรณารักษ์   ศิลปะอุตสาหกรรม   ฯลฯ Read More »

“องค์ประกอบก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพ”

“องค์ประกอบก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพ” การที่นักเรียนจะตัดสินใจว่าในอนาคตต้องการประกอบอาชีพใดนั้น  มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ควรนำมาพิจารณากันอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ   โดยมีข้อคิดในการตัดสินใจเลือกทางศึกษาต่อ  ดังนี้…  รู้จักตนเอง รู้จักโลกของอาชีพ รู้จักโลกของการศึกษาต่อ Read More »