Breaking News

2.ความรู้สำหรับนักเรียน

ใบความรู้เรื่อง กลุ่มสาขาวิชาที่น่าสนใจ

ใบความรู้เรื่อง  กลุ่มสาขาวิชาที่น่าสนใจ                         การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  แบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ  มากมาย   ควรจะวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการประกอบอาชีพ  ข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ  นี้  จำแนกตาม ISCED  (International  Standard  Classification  of  Education)  เป็น  10  กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ Read More »

ใบงานเรื่อง คุณลักษณะอาชีพของฉัน

ใบงานเรื่อง  คุณลักษณะอาชีพของฉัน   ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………….ชั้น……………..เลขที่…………..   แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพของฉัน                         ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณลักษณะอาชีพ  จำแนกตาม  ISCED (International  Standard  Classification  of  Education)  เป็น  10  กลุ่มสาขาวิชา   ตอนที่ 1            ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียน  มีคุณลักษณะอาชีพ  สิ่งต่อไปนี้มาก น้อยเพียงใด   ข้อที่ ข้อความ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) คะแนนรวม 1 มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนหรือบุคคลได้ 2 ชอบดูแล  แนะนำให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดมีคุณธรรม 3 ชอบให้บริการข้อมูลทางการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป 4 ชอบศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ  ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  5 มีความสามารถวิเคราะห์  วิจัยเหตุการณ์ในอดีต  และปัจจุบันได้ 6 ชอบรวบรวมข้อมูล เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ... Read More »

สาขาแห่งอนาคต

สาขาแห่งอนาคต จากการศึกษาบริบทของโลก  โดยวิเคราะห์ภาพอนาคตของโลกของบริษัท  เซลล์  (Shell  International  Limited)  สรุปว่ามี 3  หลังหลักที่เป็นแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงของโลก              ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า  จนทำให้เกิดเป็นกระแสแห่งอนาคต  มีดังนี้คือ Read More »

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาเซียน  (ASEAN)  ประกอบด้วย   10 ประเทศ  ได้แก่  ไทย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  บรูไน  เวียดนาม  ลาว  พม่า  กัมพูชา  เมื่อเดือนตุลาคม  2546  ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน  ที่เรียกว่า  ข้อตกลงบาหลี  2  เห็นชอบให้จัดตั้ง  ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community)  Read More »

แนวคำตอบใบงานที่ 1 อาชีพมีหลากหลายให้เราเลือก

แนวคำตอบใบงานที่ 1 อาชีพมีหลากหลายให้เราเลือก     1. จะเป็น…ครู ต้องเสียดังพูดฟังชัด หรือถนัดหรือแจงแถลงไข 2. จะเป็น…แพทย์ ต้องมีธรรมประจำใจ จะต้องไม่รังเกียจโรคทุกข์โศกคน 3. จะเป็น…ตำรวจ ต้องเมตตาประชาราษฎร์ ไม่ขี้ขลาดปราบเหล่าร้ายได้ทุกหน 4. จะเป็น…ทหาร ต้องทรหดและอดทน ต้องพลีตนเพื่อปกป้องคุ้มครองไทย 5. จะเป็น…ศิลปิน ถนัดงานด้านศิลปะ ต้องจินตนาการดีที่แจ่มใส 6. จะเป็น…ช่างยนต์ เครื่องยนต์และกลไก ต้องฝักใฝ่ชอบประดิษฐ์คิดัดแปลง 7. จะเป็น…นักเคมี ผู้ปราดเปรื่อง ต้องเก่งเรื่องเคมีและสีแสง 8. จะเป็น…นักแสดง เก่งงานการแสดง รู้จักแสร้งแสดงท่าได้น่าชม 9. จะเป็น…พ่อค้า ชอบคิดค้า ต้องสรรหาบริการดีที่เหมาะสม 10. จะเป็น…นักปกครอง ชั้นดีมีคนชม ต้องไม่ข่มขู่ประชาชนจนน่ากลัว 11. จะเป็น…แม่บ้าน งานคล่องต้องสันทัน ปรนนิบัติไม่ชิงชังทั้งลูกผัว 12. จะเป็น…พยาบาล งานโรคร้ายต้องไม่กลัว คนดีชั่วไม่รังเกียจนึกเกลียดชัง 13. จะเป็น…เกษตรกร เกษตรประเทศไทย ต้องสนใจพัฒนาไม่ล้าหลัง 14. จะเป็น…นักวิชาการ ปราดเปรื่องดัง ... Read More »

ใบงาน “แบบสำรวจ VIESA”

ใบงาน  “แบบสำรวจ  VIESA” ฉบับแปลผลโดยใช้รหัสอาชีพของ  Holland   คำชี้แจง             ขอให้นักเรียนพิจารณาความสนใจที่ท่านมีต่อกิจกรรมต่อไปนี้  โดยไม่ต้องคำนึงถึง ความสามารถหรือทักษะใด ๆ  ตัดสินใจทันทีท่านอ่านแต่ละกิจกรรมจบ  และ ทำเครื่องหมายเพื่อแสดงว่า    ท่านชอบ (ช)    เฉย ๆ/ไม่แน่ใจ (?)   หรือไม่ชอบ (ม) ลงในกระดาษคำตอบแบบสำรวจ  VIESA   หมวด R หมวด I ………. แกะสลักตัวอักษร – ลวดลาย         บนถ้วย / โล่รางวัล ………. เรียนรู้การใช้กล้องจุลทรรศน์ ………. ขัดเหลี่ยมเลนส์เพื่อใช้ประกอบแว่น ………. ศึกษาวิชาชีววิทยา ………. ทำกรอบรูป ………. ศึกษาผลของวิตามินที่มีต่อสัตว์ ………. ใช้เครื่องตัดหญ้า ………. อ่านเรื่องราวการค้นพบวิทยาศาสตร์ ………. ขับรถยนต์โดยสาร ………. ศึกษาวิชาเคมี ………. เติมน้ำมันในปั๊ม ………. ทำงานในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ………. บรรจุสินค้าลงหีบห่อในร้านขายของ ... Read More »

แบบสำรวจพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

แบบสำรวจพหุปัญญา  (Multiple  Intelligences)   คำสั่ง    โปรดทำเครื่องหมาย  √  หน้าข้อความที่ตรงกับลักษณะของท่าน   ปัญญาด้านภาษา …………………… หนังสือมีความสำคัญมากต่อข้าพเจ้า …………………… ข้าพเจ้าได้ยินคำพูดในหัวก่อนที่จะอ่านหรือพูด  หรือเขียนลงไป …………………… ข้าพเจ้าได้ประโยชน์ จากการฟังวิทยุหรือเทปมากกว่าการดูโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ …………………… ข้าพเจ้าถนัดในการเล่นเกมภาษา  เช่น  สแครปเบิล  (Scrabble)  และพาสเวิร์ด  (Password) …………………… ข้าพเจ้าชอบเล่นสนุกด้วยการพูดเล่นคำ   กล่าวกลอนตลกและกลอนหรือวลี ที่ประกอบด้วยคำเล่นเสียง  (tongue  twisters) …………………… บางทีคนอื่นต้องให้ข้าพเจ้าอธิบายความหมายของคำที่ข้าพเจ้าเขียนหรือพูด …………………… ขณะที่เรียนในโรงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  และประวัติศาสตร์จะเรียนง่ายกว่าวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ …………………… เวลาขับรถบนทางหลวงข้าพเจ้าจะสนใจข้อความในแผ่นป้ายโฆษณามากกว่าทิวทัศน์ …………………… เวลาข้าพเจ้าพูดคุย  ข้าพเจ้ามักจะพูดถึงหนังสือที่อ่านหรือเรื่องที่ได้ฟังมา …………………… เมื่อเร็ว ๆ นี้  ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องที่รู้สึกภาคภูมิใจหรือได้รับการยอมรับจากผู้อื่น พฤติกรรมอื่น ๆ  ที่แสดงความถนัดทางภาษา………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ปัญญาด้านตรรกะ – คณิตศาสตร์ …………………… ข้าพเจ้าคิดคำนวณในใจได้ดี …………………… วิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ข้าพเจ้าชอบขณะที่เรียนในโรงเรียน ... Read More »

ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ

ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ คำว่า  “บุคลิกภาพ”  หมายถึง  คุณลักษณะทางกาย  ทางจิตใจ  และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจมากน้อยเพียงใด การเสริมสร้างบุคลิกลักษณะบุคคล  มี  7  ประการ คือ Read More »

วัดแววความสามารถ

วัดแววความสามารถ   วัดแววเป็นผู้นำ ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 1. มีความสนใจใฝ่รู้อย่างกว้างขวาง 2. ชอบเป็นผู้นำกลุ่ม 3. เป็นคนมีอารมณ์ขัน 4. ชอบอาสาเป็นคนจัดการในทุกเรื่อง 5. ชอบเล่นหรืออยู่กับคนหมู่มาก 6. ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น 7. มีวิธีการสื่อสารและปฏิบัติกับบุคคลต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 8. สามารถจับประเด็นปัญหาและเข้าถึงต้นเหตุแท้จริงของปัญหาอย่างรวดเร็ว 9. มักถูกเรียกร้องจากกลุ่มให้เป็นผู้นำในการเล่นเกมหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ 10. เพื่อน ๆ ชอบที่จะเล่นด้วย 11. มีความสามารถที่จะตัดสินใจ 12. สามารถวางแผนและจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้ดี 13.มีความรับผิดชอบสูง  เอาใจใส่งาน  และตั้งใจทำให้ดีที่สุด 14. สร้างศรัทธา  ความเชื่อ  และความสามารถชักจูงคนอื่นให้คล้อยตามได้ 15. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกเพศ  ทุกวัย  ชอบทำความรู้จักกับผู้อื่น 16. เป็นคนกว้างขวาง  เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในกลุ่ม 17. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 18. ชอบทำงานหลายอย่าง  และทำอย่างทุ่มเท 19. พร้อมที่จะรับความคิดใหม่ ๆ  และคำวิพากษ์วิจารณ์ ... Read More »

ใบความรู้เรื่อง บุคลิกภาพเปลี่ยนได้

ใบความรู้เรื่อง  บุคลิกภาพเปลี่ยนได้   ตนเองและการตระหนักรู้ตนเอง ตัวตน (Self)  หมายถึง  เราตามความเป็นจริงการตระหนักรู้ในตนเอง  ซึ่งโครงสร้างของตัวตน  ประกอบด้วย  3  ส่วน  คือ  Real  Self  Ideal  Self  และ  Perceived  Self การตระหนักรู้ตนเอง  (self – awareness)  เป็นการที่บุคคลรู้สึกตัวหรือมีสติในความคิด  ความรู้สึก  หรือการกระทำของตน  รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวขณะนั้น การพัฒนาและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ    การพัฒนาตนเอง  ประกอบด้วย Read More »