Breaking News

2.ความรู้สำหรับนักเรียน

ใบงานเรื่อง เสริมสร้างบุคลิกภาพ

ใบงานเรื่อง  เสริมสร้างบุคลิกภาพ   ชื่อ – นามสกุล………………………………………………………………………………ห้อง………………เลขที่……………   คำสั่ง    ให้นักเรียนนำใบงานของตนเองไปให้เพื่อนเขียนลักษณะบุคลิกภาพ  ลงในตาราง Read More »

ใบความรู้เรื่อง บุคลิกภาพ

ใบความรู้เรื่อง  บุคลิกภาพ                         บุคลิกภาพเป็นลักษณะจำเพาะของแต่ละบุคคลที่แสดงออก  เป็นพฤติกรรมของบุคคลนั้น  ต่อสิ่งแวดล้อมที่ตนกำลังเผชิญอยู่  บุคลิกภาพมีความสำคัญ  มีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ  หรือความล้มเหลวของบุคคล  ทั้งส่วนตน  ครอบครัว  การงาน  การเข้าสังคม  มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พบเห็น  ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับนับถือ  การให้ความร่วมมือ  การสนับสนุน  ความไว้วางใจจากผู้อื่น   บุคลิกภาพสามารถปรับเปลี่ยน  แก้ไข  ปรับปรุง  และพัฒนาได้  โดยขจัดบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์   อันเป็นความสำเร็จสูงสุดในชีวิตของบุคคลได้ Read More »

แบบสำรวจบุคลิกภาพของฉัน

แบบสำรวจบุคลิกภาพของฉัน   ชื่อ – นามสกุล…………………………………………………………………………………ชั้น…………..เลขที่…………….. คำชี้แจง             ให้นักเรียนอ่านข้อความและในแต่ละข้อแจ้งเลือก “ก”  หรือ  “ข”   เพียงตัวเลือกเดียวที่สอดคล้องกับตัวท่านมากที่สุด  (แม้จะชอบทั้งคู่ก็ต้องเลือกเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น) Read More »

แบบสำรวจ “ลักษณะนิสัยและทัศนคติทางการเรียน”

แบบสำรวจ  “ลักษณะนิสัยและทัศนคติทางการเรียน”   คำแนะนำในการทำแบบสำรวจ แบบสำรวจชุดนี้มีจำนวน  100  ข้อ  เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่นักเรียน          เคยปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นในด้านการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน  จึงไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด  สิ่งสำคัญที่สุดขอให้นักเรียนตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่นักเรียนประพฤติปฏิบัติหรือตามที่นักเรียนรู้สึกจริง ๆ Read More »

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น อายุ 12 – 17 ปี

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น  อายุ  12 – 17  ปี  ของกรมสุขภาพจิต   คำชี้แจง             แบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก ที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ  แม้ว่าบางประโยคอาจไม่ตรงกับที่ท่านเป็นอยู่ก็ตาม ขอให้ท่านเลือกคำตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด  ไม่คำตอบที่ถูกหรือผิด  ดีหรือไม่ดี Read More »

แบบทดสอบ Rubin’s Self Esteem Scale

แบบทดสอบ  Rubin’s  Self  Esteem  Scale ชื่อ……………………………………………………………………………….ชั้น………………………                           คำชี้แจง   แบบสอบถามทั้งหมดมีสามตอน  โปรดอ่านคำชี้แจงแต่ละตอนอย่างถี่ถ้วน  คำตอบไม่มีการตัดสินว่าถูกหรือผิด  เพราะเป็นความรู้สึกของคนแต่ละคน   ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับผู้อื่น   โปรดตอบทุก ๆ ข้อ Read More »

เส้นทางสู่การเป็น ..แอร์โฮสเตส

49608

“ นางฟ้าบนเครื่องบิน ” ถ้าลองถามสาวๆ ทั่วโลกถึงอาชีพในฝัน เชื่อแน่นว่า 1 ใน 5 อันดับแรกที่สาวๆ อยากเป็นต้องมีอาชีพแอร์โฮสเตสแน่นนอน เพราะอาชีพนี้นอกจากจะได้แต่งเครื่องแบบสวยๆ มีสวัสดิการ รายได้ดี ยังมีโอกาสได้เห็นโลกกว้างแบบฟรีๆ ด้วย Read More »

มารู้จักกับ วิศวกรรมการบิน จากม.เกษตรศาสตร์

2

สาขาที่เรียน เรียนยังไง เรียนอะไรบ้าง? ข้อนี้ขอเล่ายาวๆ เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆที่สนใจด้านนี้นะครับ ก่อนจะเข้าคำตอบ ขอเพิ่มคำถามเองก่อนว่า Read More »

เรียนนักบิน ต้องจบสาขาใด?!?!

200258260-001

การเรียนเป็นนักบินควรเรียนคณะอะไร และใช้เวลาเรียนประมาณกี่ปี และค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร และเรียนที่โรงเรียนอะไรที่ไหน?!?! คำถามที่ใครหลายๆ คน อยากรู้  Read More »

สายอาชีพนักบิน

สายอาชีพนักบิน

ถ้าพูดถึงงานในสายอาชีพนักบิน ที่เห็นชัดๆ ก็จะแบ่งให้ชัดๆ เป็น 3 สายงาน คือนักบินของกองทัพต่างๆ  นักบินสายเกษตร และนักบินพาณิชย์ โดยสามารถอธิบายคร่าวๆ ได้ดังนี้ Read More »