Breaking News

Ebook

หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน-เพื่อนที่ปรึกษา

24-หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน-เพื่อนที่ปรึกษา

หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน-เพื่อนที่ปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดําเนินงานโครงการ พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือนักเรียน YC (YC : Youth Counselor) อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2550 สําหรับปี 2552 มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา การดําเนินงานนักเรียน YC และผู้เกี่ยวข้อง 4 ภูมิภาค โดยใช้คู่มือปฏิบัติงานสําหรับ นักเรียน YC (ใครนําทาง) หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน YC ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

หลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา

23-หลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา

หลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดําเนินงานโครงการ พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือนักเรียน YC (YC : Youth Counselor) อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2550 สําหรับปี 2552 มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา การดําเนินงานนักเรียน YC และผู้เกี่ยวข้อง 4 ภูมิภาค โดยใช้คู่มือปฏิบัติงานสําหรับ นักเรียน YC (ใครนําทาง) หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน YC ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

หลักสูตรฝึกอบรมครูแนะแนว

22-หลักสูตรฝึกอบรมครูแนะแนว

หลักสูตรฝึกอบรมครูแนะแนว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดําเนินงานโครงการ พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือนักเรียน YC (YC : Youth Counselor) อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2550 สําหรับปี 2552 มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา การดําเนินงานนักเรียน YC และผู้เกี่ยวข้อง 4 ภูมิภาค โดยใช้คู่มือปฏิบัติงานสําหรับ นักเรียน YC (ใครนําทาง) หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน YC ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

ใครนำทาง?

21-ใครนำทาง

ใครนำทาง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดําเนินงานโครงการ พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือนักเรียน YC (YC : Youth Counselor) อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2550 สําหรับปี 2552 มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา การดําเนินงานนักเรียน YC และผู้เกี่ยวข้อง 4 ภูมิภาค โดยใช้คู่มือปฏิบัติงานสําหรับ นักเรียน YC (ใครนําทาง) หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน YC ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

หลักสูตรอฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา

20-หลักสูตรอฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา

หลักสูตรอฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดําเนินงานโครงการ พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือนักเรียน YC (YC : Youth Counselor) อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2550 สําหรับปี 2552 มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา การดําเนินงานนักเรียน YC และผู้เกี่ยวข้อง 4 ภูมิภาค โดยใช้คู่มือปฏิบัติงานสําหรับ นักเรียน YC (ใครนําทาง) หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน YC ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

รหัสลับความสําเร็จนักเรียน YC

19-รหัสลับความสําเร็จนักเรียน YC

รหัสลับความสําเร็จนักเรียน YC สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดําเนินงานโครงการ พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือนักเรียน YC (YC : Youth Counselor) อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2550 สําหรับปี 2552 มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา การดําเนินงานนักเรียน YC และผู้เกี่ยวข้อง 4 ภูมิภาค โดยใช้คู่มือปฏิบัติงานสําหรับ นักเรียน YC (ใครนําทาง) หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน YC ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

สภาพความสำเร็จการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สภาพความสำเร็จการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สภาพความสำเร็จการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดําเนินงานโครงการ พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือนักเรียน YC (YC : Youth Counselor) อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2550 สําหรับปี 2552 มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา การดําเนินงานนักเรียน YC และผู้เกี่ยวข้อง 4 ภูมิภาค โดยใช้คู่มือปฏิบัติงานสําหรับ นักเรียน YC (ใครนําทาง) หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน YC ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา Read More »

รายงาน การถอดบทเรียนความสำเร็จของนักเรียน YC ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551

รายงาน-การถอดบทเรียนความสำเร็จของนักเรียน-YC-ดีเด่น-ประจำปีการศึกษา-2551

รายงาน การถอดบทเรียนความสำเร็จของนักเรียน YC ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 รายงานการถอดบทเรียนความสาเร็จของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 ฉบับนี้ เป็นการศึกษาการดาเนินงานและวิธีการปฏิบัติ ของนักเรียน YC ที่ประสบการณ์ความสาเร็จได้รับรางวัลนักเรียน YC ดีเด่น ปี การศึกษา 2551 จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหงษ์เจริญพิทยาคม จังหวัดชุมพร (Champ of the Champ) โรงเรียนภัทรบพิตร บุรีรัมย์ สพท.บุรีรัมย์ 1, โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ2, เขตโรงเรียนตะกั่วป่า (เสนานุกูล) จังหวัดพังงา, โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร, โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา จังหวัดราชบุรี, โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม, โรงเรียนวัดถ้ารงค์ (ผ่านผดุง) จังหวัดเพชรบุรี, โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพฯ Read More »

การพัฒนาฯ คู่มือการฝึกอบรมสำหรับวิทยากร

การพัฒนาฯ-คู่มือการฝึกอบรมสำหรับวิทยากร

การพัฒนาฯ คู่มือการฝึกอบรมสำหรับวิทยากร ท่ามกลางความวุ่นวายของสงั คมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีสื่อและวัฒนธรรมจากต่างชาติเผยแพร่ เข้ามาในประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความหลากหลาย ไปกว่าแต่ก่อน ทําให้วัยรุ่นถูกครอบงํา จนบางครั้งก็ก่อให้เกิด ปัญหาตามมา บางปัญหาเป็นปัญหาที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง วัยรุ่น จึงหลงไปในทางที่ผิด สาเหตุก็มาจากการตัดสินใจหุนหันพลันแล่น และ ไม่มีที่ปรึกษาที่จะคอยแนะนําช่วยเหลือ จนในที่สุดก็ต้องแก้ปัญหาเอง โดยลําพังและด้วยปัญหาที่ผิด วัยรุ่นจึงต้องการใครก็ได้ที่คอยรับฟัง ดูแล คอยเป็นกําลังใจให้ในยามที่ท้อแท้ สิ้นหวัง Read More »

ใครนำทาง? สำหรับนักเรียน – เพื่อนที่ปรึกษา (YC)

ใครนำทาง-สำหรับนักเรียน-เพื่อนที่ปรึกษา-YC

ใครนำทาง? สำหรับนักเรียน – เพื่อนที่ปรึกษา (YC) เป็นที่ตระหนักดีว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในเกือบทุกมิติในโลกไร้พรมแดนทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรมม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญทำให้เกิดการไหลทะลักของข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมข้ามชาติทั้งทางบวกและทางลบ ส่งผลให้สังคมไทย ณ วันนี้ที่มีความสับสนวุ่นวายและนับวันจะทวีความซับซ้อนและรุนแรงอย่างน่าเป็นห่วง Read More »