Breaking News

Ebook

การพัฒนาฯ หลักสูตรครูที่ปรึกษา

การพัฒนาฯ-หลักสูตรครูที่ปรึกษา

การพัฒนาฯ หลักสูตรครูที่ปรึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างภูมิคุ้มกัน และการป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ผ่านภาวะวิกฤตและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ Read More »

การพัฒนาฯ หลักสูตรเครือข่ายผู้ปกครอง

การพัฒนาฯ-หลักสูตรเครือข่ายผู้ปกครอง

การพัฒนาฯ หลักสูตรเครือข่ายผู้ปกครอง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างภูมิคุ้มกัน และการป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ผ่านภาวะวิกฤตและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ Read More »

การพัฒนาฯ หลักสูตรครูแนะแนว

การพัฒนาฯ-หลักสูตรครูแนะแนว

การพัฒนาฯ หลักสูตรครูแนะแนว  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างภูมิคุ้มกัน และการป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ผ่านภาวะวิกฤตและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ Read More »

การพัฒนาฯ หลักสูตรผู้บริหาร

การพัฒนาฯ-หลักสูตรผู้บริหาร

การพัฒนาฯ หลักสูตรผู้บริหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างภูมิคุ้มกัน และการป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ผ่านภาวะวิกฤตและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ Read More »

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

d 01

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าวิธีการหนึ่งในการคลี่คลายปัญหาของนักเรียน คือ การพัฒนาเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ทำหน้าที่นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา หรือ YC (Youth Counselor) ภายใต้การสอนแนะ (Coach) ของครูแนะแนว ดูแลช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาแก่เพื่อนเยาวชนด้วยกันเป็นเบื่องต้นเป็นปัญหาที่ไม่ซับซ้อน โดยหวังว่าเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา หรือ YC (Youth Counselor) ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างยั่งยืน Read More »

ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนทุกโรงในปีการศึกษา 2553 หลักสูตรดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสร้างองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ 8 กลุ่มาระการเรียนรู้คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้ Read More »

สภาพความสำเร็จและแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สภาพความสำเร็จและแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สภาพความสำเร็จและแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์และการดํารงอยู่ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ ทําให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และเต็มไปด้วยสถานการณ์ปัญหาที่มี ความสลับซับซ้อน นอกจากนี้การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาสู่สังคมไทย ด้วยกระบวนการ ทางทุนนิยมและบริโภคนิยม ในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมนับวันแต่จะอ่อนแอลง ทําให้เด็กและเยาวชน ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว จนนําไปสู่การมีพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ และความล้มเหลวทั้งทางด้านการเรียน ความไม่มั่นคงในอนาคต Read More »

การสร้างวินัยเชิงบวก (ความเข้าใจที่ถูกต้องและการนำไปใช้)

การสร้างวินัยเชิงบวก (ความเข้าใจที่ถูกต้องและการนำไปใช้)

การสร้างวินัยเชิงบวก (ความเข้าใจที่ถูกต้องและการนำไปใช้) คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบรับรายงานการวิจัยขององค์การสหประชาชาติซึ่งได้ทำการศึกษาเรื่องความรุนแรงต่อเด็กทั่วโลกขึ้นในปี พ.ศ. 2549 (2006 World Report on Violence against Children) จากการวิจัยนี้พบว่าการปฎิบัติโดยมิชอบต่อเด็กเกิดขึ้นในบ้านของเด็กเอง ในทุกประเทศทั่วโลก และบ่อยครั้งจะมีรากฐานมาจากการปฎิบัติตามวัฒนธรรมที่ยึดถือสืบต่อกันมานาน รวมถึงการขาดความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนของเด็กด้วย รายงานจากการศึกษาครั้งนี้ (The World Report on Violence against Children) Read More »

การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) ครูหรือพ่อแม่ย่อมเป็นที่รักของเด็ก เป็นคนที่เด็กหันไปหาเมื่อต้องการความอบอุ่นปลอดภัย การลงโทษเด็กด้วยความรุนแรงจึงขัดแย้งกับธรรมชาติและทำให้เด็กสับสนหรือเสียใจเมื่อคิดว่าคนที่ควรจะปกป้องคุ้มครองให้ความรักความอบอุ่น กลับเป็นผู้ทำร้ายเด็กเสียเอง หรือหากมองจากมิติของสิทธิมนุษยชนก็จะเห็นได้ง่ายว่าเด็กทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกประเภท เช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่ที่ย่อมไม่ยินยิมให้ใครมาดูถูกเหยียดหยาม ล้อเลียน ทำร้ายร่างกาย จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เด็กจะต้องทนรับความเจ็บปวดจากการกระทำเช่นนี้ด้วย Read More »

เทคนิคและแนวทางการเยี่ยมบ้าน

เทคนิคและแนวทางการเยี่ยมบ้าน

เทคนิคและแนวทางการเยี่ยมบ้าน เอกสารสรุปย่อองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคและแนวทางการเยี่ยมบ้าน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลความรู้สำหรับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวของนักเรียน การประสานความร่วมมือบนพื้นฐานของความรัก ความเข้าใจ และความมุ่งมาดปรารถนาที่จะสร้างความสำเร็จให้แก่ผู้เรียนจะส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกสาเสี่ยงที่จะประสบปัญหาด้านการเรียน Read More »