Breaking News

ใบความรู้เรื่อง บุคลิกภาพเปลี่ยนได้

ใบความรู้เรื่อง  บุคลิกภาพเปลี่ยนได้

 

ตนเองและการตระหนักรู้ตนเอง

ตัวตน (Self)  หมายถึง  เราตามความเป็นจริงการตระหนักรู้ในตนเอง  ซึ่งโครงสร้างของตัวตน  ประกอบด้วย  3  ส่วน  คือ  Real  Self  Ideal  Self  และ  Perceived  Self

การตระหนักรู้ตนเอง  (self – awareness)  เป็นการที่บุคคลรู้สึกตัวหรือมีสติในความคิด  ความรู้สึก  หรือการกระทำของตน  รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวขณะนั้น

การพัฒนาและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ    การพัฒนาตนเอง  ประกอบด้วย

 1. พยายามค้นพบตนเอง  พิจารณา  ทำความรู้จักเกี่ยวกับตนเองเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง
 2. ยอมรับตนเองทั้งจุดเด่นและจุดอ่อนจากการรับฟังผู้อื่น
 3. เปิดเผยตนเองให้ผู้อื่นทราบ
 4. การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง

การพัฒนาตนเองมีขั้นตอนดังนี้

 1.  กำหนดให้ชัดเจนว่า  จะพัฒนาลักษณะนิสัยใด  ด้วยวิธีการใด  ซึ่งลักษณะที่จะพัฒนาต้องเห็นชอบ ว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น
 2. วางแผนการพัฒนาทีละเรื่องอย่างเป็นระบบ  เริ่มจากเรื่องง่าย ๆ  ไปหายาก
 3. กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาให้เพียงพอ  และต้องมีความสม่ำเสมอ  พยายามทำให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนิสัย  การเปลี่ยนแปลงนิสัยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ  และการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพนำไปสู่จุดหมายปลายทาง  มีแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะ 4  ด้าน คือ
  1. การแต่งกาย   การเอาใจใส่ดูแล  การแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัย   รู้จักเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่าง  สถานที่กาลเวลา  จะทำให้รู้สึกมั่นใจในตนเองมากขึ้น  และผู้ที่พบก็อยากคุยด้วย  คนที่แต่งตัวรุ่มร่าม  ไม่เหมาะสม  กาลเทศะ  อาจจะทำให้ถูกตำหนิหรือวิภาควิจารณ์ได้  นอกจากนี้ท่าทางก็เป็นสิ่งสำคัญควรระมัดระวังตนเองให้มีกิริยามารยาทที่ดี   เดินด้วยท่าทางที่สง่าผ่าเผย  หน้าตายิ้มแย้ม  แจ่มใส   สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้อื่นรู้สึกเชื่อถือตัวเรามากขึ้น  ความคิด  การเพิ่มพูนความรู้  และประสบการณ์ทำให้มองโลกกว้างขึ้น  รู้สึกชีวิตมีคุณค่าไม่น่าเบื่อหน่ายการพัฒนาความคิดทำได้
  2. ค้นหาความสนใจของตนเองเพื่อให้ทราบว่า  ชอบศึกษาค้นคว้าเรื่องอะไร  รวบรวมความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจให้มากที่สุด  ติดตามความกว้างหน้าหาความรู้ด้านนั้น ๆ  ให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ  หมั่นอ่าน  ทบทวนความคิด  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน
  3. การควบคุมตนเอง  สังคมมักจะไม่ยอมรับผู้ที่ไม่ควบคุมตนเองมีท่าทางฉุนเฉียวก้าวร้าวเกินควร  ในทางตรงข้ามสังคมจะยกย่องนับถือผู้ที่อดกลั่น  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้  การฝึกควบคุมตนเองต้องพยายามคิดก่อนทำ  โดยคิดว่าสิ่งที่อยากทำกับสิ่งที่เราควรทำเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่   ถ้าสิ่งอยากทำเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ  ก็ต้องตัดออกไป  การคิดก่อนทำจะทำให้ไม่เสียใจในภายหลัง  และได้ทำในสิ่งที่มั่นใจยิ่งขึ้นด้วย
  4. การผูกมิตร  ความสุขอย่างหนึ่งคือการได้เป็นมิตรกับผู้อื่น  นอกจากจะเป็นเพื่อนไม่ให้เหงา  ว้าเหว่แล้ว  มิตรยังให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดความเดือดร้อนอีกด้วย  การผูกมิตรมีหลักการ   คือการผูกมิตรทำได้เรียงลำดับจากง่ายไปหายากดังนี้  คือ  การผูกมิตรกับผู้ที่ต้องการคบหาสมาคมกับเรา  ลำดับต่อไปเป็นคนที่ถูกนิสัยใจคอกัน  และลำดับสุดท้ายคือคนที่เราต้องการคบหาด้วย  ควรเข้าใจธรรมชาติของคน  ชอบอะไร  ไม่ชอบอะไร  สิ่งสำคัญคือ  ไม่มีใครชอบคนที่พูดมาก  อวดรู้  ดูถูกหรือชอบตำหนิผู้อื่น  ทุกคนต้องการให้ผู้คนยกย่องชมเชย  ทุกคนชอบให้ผู้อื่นฟังเมื่อตนพูด  และมักจะสนใจเรื่องราวของตนเองมากกว่าผู้อื่น  ทุกคนชอบผู้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส   หมั่นทักทายผู้อื่นอยู่เสมอ  อย่าลืมกล่าวคำว่า  ขอโทษ  ขอบคุณ  และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการเสริมสร้างบุคลิกลักษณะของบุคคลบุคลิกลักษณะของบุคคลสามารถดัดแปลง  แก้ไข  เสริมสร้าง  ให้ดีขึ้นได้  บุคลิกภาพที่ดีจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการฝึกหัด  ปรับปรุงกริยาท่าทางและลักษณะต่าง ๆ

การเสริมสร้างบุคลิกลักษณะบุคคลมี 7 ประการ คือ

 1. The  way  you  look  (การมอง)
 2. The  way  you  dress  (การแต่งกาย)
 3. The  way  you  talk  (การพูด)
 4. The  way  you  walk  (การเดิน)
 5. The  way  you  acts  (การแสดงท่าทาง)
 6. The  skill  with  which  you   do  thing  (ทักษะในการทำงานในหน้าที่)
 7. Your  health  (สุขภาพ)

เราควรจะพิจารณาว่าตัวเรามีพร้อมแล้วยัง  มีอะไรบ้างที่ควรจะได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพของตน

 

กลวิธีปรับปรุงแก้ไขให้มีบุคลิกลักษณะดีขึ้น

 1. จงเป็นคนใจคอกว้างขวาง  (Be oper – minded)
 2. จงให้ความร่วมมือกับผู้อื่น  (Have  Cooperative)
 3. จงเป็นตัวของตัวเอง  (Have  Confidence)
 4. จงแสวงหาคำแนะนำ  (Seek  Advice)
 5. จงลงมือกระทำจนกว่าจะถูกต้อง  (Take  Action)
 6. จงตรวจสอบผลความก้าวหน้าของท่าน  (Check  Your  Progress)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพ

 1. แบบแผนทางวัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม
 2. สถานะทางเศรษฐกิจ – สังคม
 3. แบบแผนของสถาบัน  ชุมชน  สังคม
 4. ค่านิยม  หลักการ  ปรัชญาในการมีชีวิต
 5. สุขภาพจิต (ลักษณะความอบอุ่นในครอบครัวทั้งในอดีตและปัจจุบัน)
 6. การศึกษา (โรงเรียน, แบบแผนของสถาบันการศึกษา)
 7. ความต้องการ  แรงขับกระตุ้น  (ในแง่จิตวิทยา)
 8. ปัจจัยอื่น ๆ  เช่น  เพื่อน  อาชีพ  ฯลฯ

 

Comments are closed.