Breaking News

วัดแววความสามารถ

วัดแววความสามารถ

 

วัดแววเป็นผู้นำ

ข้อความ

ใช่

ไม่ใช่

1. มีความสนใจใฝ่รู้อย่างกว้างขวาง
2. ชอบเป็นผู้นำกลุ่ม
3. เป็นคนมีอารมณ์ขัน
4. ชอบอาสาเป็นคนจัดการในทุกเรื่อง
5. ชอบเล่นหรืออยู่กับคนหมู่มาก
6. ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น
7. มีวิธีการสื่อสารและปฏิบัติกับบุคคลต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
8. สามารถจับประเด็นปัญหาและเข้าถึงต้นเหตุแท้จริงของปัญหาอย่างรวดเร็ว
9. มักถูกเรียกร้องจากกลุ่มให้เป็นผู้นำในการเล่นเกมหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ
10. เพื่อน ๆ ชอบที่จะเล่นด้วย
11. มีความสามารถที่จะตัดสินใจ
12. สามารถวางแผนและจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้ดี
13.มีความรับผิดชอบสูง  เอาใจใส่งาน  และตั้งใจทำให้ดีที่สุด
14. สร้างศรัทธา  ความเชื่อ  และความสามารถชักจูงคนอื่นให้คล้อยตามได้
15. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกเพศ  ทุกวัย  ชอบทำความรู้จักกับผู้อื่น
16. เป็นคนกว้างขวาง  เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในกลุ่ม
17. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
18. ชอบทำงานหลายอย่าง  และทำอย่างทุ่มเท
19. พร้อมที่จะรับความคิดใหม่ ๆ  และคำวิพากษ์วิจารณ์
20. กล้าคิด  กล้าพูด  กล้าทำ  กล้ารับผิดชอบ
21. กล้าแสดงความคิดในที่ชุมชน
22. สามารถควบคุมการดำเนินงานในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายได้
23. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มผู้ใหญ่
24. ปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ได้ดี  (มีความคิดและการกระทำที่ยืดหยุ่น  ควบคุมอารมณ์  ความรู้สึก  ได้หนักแน่น  ไม่หวั่นไหวง่าย)
25. มีความเข้าใจลึกซึ้งและว่องไวในเรื่องเหตุและผลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของตน
26. ชอบขบคิดปัญหายาก ๆ  เกี่ยวกับสังคม  (อาจเป็นสังคมในบ้าน   โรงเรียน  หรือชุมชนก็ได้)
27. ไม่ยอมจำนนต่อปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ
28. รู้จักใช้หลักการหรือแนวความคิดใหม่ ๆ  ในการแก้ปัญหา
29. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางการจัดระบบสังคม  (เช่น  เห็นความไม่ยุติธรรม  อาจริเริ่มที่นำกลุ่มเพื่อหาทางแก้ไข  โดยไม่ปล่อย             ให้ผ่านไป ฯลฯ)
30. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
31. กล้าเสี่ยง
32. สนุกกับงานที่ต้องตัดสินใจ
33. รู้จักใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  ให้เกิดประโยชน์
34. รู้จักความยุติธรรม

รวมคะแนน

 

วัดแววนักคิด

ข้อความ

ใช่

ไม่ใช่

1. มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ  รอบตัว
2. ช่างสังเกต  สามารถมองเห็นรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ  ได้ดี                (มักมองเห็นอะไรได้มากกว่าคนอื่น)
3. รับรู้สิ่งต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว
4. ไม่ต้องการให้ใครมาขัดจังหวะในขณะที่กำลังจดจ่อกับกิจกรรมบางอย่าง
5. มีสมาธิในการทำสิ่งต่าง ๆ  ได้นาน   โดยเฉพาะเวลาสนใจอะไร             จะลืมเวลา
6. จดจำสิ่งต่าง ๆ  ได้รวดเร็ว  (จำเร็ว)
7. ระลึกข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ  (จำแม่น)
8. เบื่อหน่วยง่ายกับกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำวันของโรงเรียน
9. ชอบคนอื่นที่มีอายุมากกว่า
10. ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง
11. ชอบทำงานคนเดียว   หรืองานเดี่ยวมากกว่างานกลุ่ม
12. ชอบทำกิจกรรมที่ยาก  ท้าทายความสามารถ
13. สนใจอ่านหนังสือที่ยากเกินวัย  (เช่น  หนังสือของผู้ใหญ่  หนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลสำคัญ   และสารานุกรม  เป็นต้น)
14. รู้หรือสนใจสิ่งที่ผู้ใหญ่เองก็ยังประหลาดใจ  (เพราะคาดไม่ถึงว่า   วัยแค่นี้จะรู้หรือสนใจ)
15. ทำงานที่ชอบได้ดีเกินคำสั่งหรือความคาดหมาย
16. เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว
17. ใช้ภาษา (เช่น  คำศัพท์หรือโครงสร้างประโยค)  ที่สูงเกินวัย
18. เมื่อเข้าไปร่วมกิจกรรมใด ๆ  ก็มีแนวโน้มว่าจะทำได้ดี
19. ชอบตั้งคำถามที่กระตุ้นความคิด
20. สนใจเป็นพิเศษกับกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด
21. ชอบจัดระบบระเบียบหรือโครงสร้างให้กับเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ
22. สามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนามธรรม  เช่น   สัญลักษณ์  ตัวเลข   รวมทั้งคำนามธรรม  (เช่น  ประชาธิปไตย   วินัย  ความซื่อสัตย์  เป็นต้น)
23. อยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษ   (ช่างซักช่างถาม)  โดยเฉพาะเรื่องเหตุผล  หรือถามในลักษณะถ้า…..แล้ว)
24. ชอบคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากความคิดการกระทำ  หรือ            การทดลองของตน
25. มองเห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลได้อย่างรวดเร็ว
26. บอกความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของสิ่งต่าง ๆ  ได้ดี
27. ชอบจับประเด็นสำคัญหรือหลักการที่แอบแฝงอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
28. สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดต่าง ๆ  ที่ดูภายนอกคล้ายว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันได้
29. สามารถสรุปภาพรวมของสิ่งต่าง ๆ  หรือเรื่องราวได้ดี
30. ไม่ด่วนสรุปความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ  โดยไม่วิเคราะห์หรือตรวจสอบ
31. สามารถวางแผนได้อย่างสลับซับซ้อน
32. เป็นคนมีอารมณ์ขัน
33. สามารถใช้สามัญสำนึกประกอบการคิดหาคำตอบหรือแก้ปัญหา ต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี
34. สามารถผสมผสานความรู้   ความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  มาแก้ปัญหาได้ดี
35. มีมาตรฐานสำหรับตัวเองสูง  จึงไม่ค่อยพอใจกับผลงานของตัวเองง่ายนัก  (นักเรียนชอบทำงานให้ดีที่สุด   และไม่ชอบที่จะเห็นผลงานแบบธรรมดาเหมือนกับที่คนอื่นเขาทำ)

รวมคะแนน

 

 

 

วัดแววนักสร้างสรรค์

ข้อความ

ใช่

ไม่ใช่

1. ไม่ยอมให้ความร่วมมือ ถ้าไม่เห็นด้วย
2. ไม่ร่วมกิจกรรมที่ไม่ชอบ
3. ชอบทำงานคนเดียวเป็นเวลานาน ๆ
4. มีความสนใจกว้างขวางในเรื่องต่าง ๆ
5. ชอบซักถาม
6. ชอบพูดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์   หรือวิธีการคิดแบบใหม่ ๆ
7. เบื่อหน่ายกับความซ้ำซาก  จำเจ
8. กล้าทดลองทำเพื่อพิสูจน์ความคิดของตนเอง  ถึงแม้จะไม่แน่ใจ           ในผลที่เกิดขึ้น
9. มีอารมณ์ขันเป็นเนื่องนิตย์
10. มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ๆ
11. ซาบซึ้งกับสุนทรียภาพ  เช่น  ซาบซึ้งในดนตรีและศิลปะต่าง ๆ
12. ไม่หงุดหงิดกบความไร้ระเบียบ  หรือความยุ่งเหยิงที่คนอื่น               ทนไม่ได้
13. ไม่สนว่าตนเองจะแปลกกว่าคนอื่น
14. มีปฏิกิริยาโต้แย้ง  เมื่อไม่เห็นด้วย
15. ช่างจดจำรายละเอียดสิ่งต่าง ๆ  เป็นอย่างดี
16. ไม่ชอบบังคับ  กำหนดกฎเกณฑ์  ตีกรอบความคิด  หรือให้ทำตามกติกาต่าง ๆ
17. ถ้าเป็นสิ่งที่ตนไม่สนใจหรือไม่เห็นด้วย  จะหมดความสนใจง่าย ๆ
18. ชอบเหม่อลอย  สร้างจินตนาการ
19. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้  ถ้าอธิบายเหตุผล
20. มีความคิดเป็นอิสระ   ไม่ชอบทำตามคนอื่น
21. มีความคิดยืดหยุ่น  คิดได้หลายทิศทาง  เช่น  สามารถคิดแก้ปัญหาเดียวกันได้หลายวิธี  เป็นต้น
22. สามารถคิดหรือทำงานได้หลาย ๆ  อย่าง  ในเวลาเดียวกัน
23. แสดงความคิดได้หลากหลายในเรื่องหนึ่ง
24. ชอบสร้างแล้วรื้อ  รื้อแล้วสร้างใหม่  เพื่อความแปลกใหม่
25. ชอบมีคำถามแปลก ๆ ท้าทายความคิด
26. ชอบคิดหรือริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  มากกว่าคนอื่น
27. ชอบเป็นคนแรกที่คิดหรือทำเรื่องใหม่ ๆ
28. มีความรู้สึกรุนแรงเกี่ยวกับอิสรภาพ  และความเป็นอิสระทางความคิด
29. ชอบหมกมุ่นกับความคิด
30. ในสายตาของคนทั่วไปดูว่าเป็นคน  “แปลก”  กว่าคนอื่น
31. เป็นคนไวต่อความคิด  ความรู้สึกของผู้อื่น
32. เห็นความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ  ที่คนทั่วไปมองไม่เห็น
33. มีความคิดวิจิตรพิสดารในการทำสิ่งต่าง ๆ
34. ช่างสังเกต  สามารถเห็นรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ  ที่ผู้อื่นไม่เห็น
35. สามารถผสมผสานความคิดหรือสิ่งที่แตกต่างเข้าด้วยกัน   โดยไม่มีใครคิดและทำมาก่อน

รวมคะแนน

 

วัดแววนักวิชาการ

ข้อความ

ใช่

ไม่ใช่

มักจะมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  สุขภาพจิตดี
มีสมาธิเยี่ยม  ทำงานได้นานในสาขาที่ตนชอบ
เรียนรู้เร็ว  ง่ายดาย  ไม่ต้องทำซ้ำซาก  มีความจำดี
อ่านได้เร็วกว่าปกติ  และอ่านหนังสือยาก ๆ  ได้เร็ว
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มั่นคง  สมวัย  และสามารถอธิบายความคิด  ทั้งการพูด  การเขียน  กริยา  ท่าทาง  ทำให้คนอื่นสื่อสารเข้าใจได้ดี
เรียนอะไรก็ต้องเรียนให้รู้จริง  ถึงแก่นของวิชา
ชอบตั้งคำถามและต้องการที่จะรู้ที่มาที่ไปของคำตอบรวมทั้ง           เหตุและผลของสิ่งต่าง ๆ
ชอบเรียนวิชายาก ๆ  เพราะเป็นคนสนุกสนานกับการเรียน
ชอบทำงานเกินคำส่งในสิ่งที่ตนสนใจทำมากกว่าที่ครูคาดหมายไว้
มีความรอบรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้
สามารถนำสิ่งต่าง ๆ   มาปรับเปลี่ยนผสมผสานเข้ากันได้อย่างผสมผสานกลมกลืน
สามารถคิดวิเคราะห์กลไกของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  ชอบขบคิดปัญหายาก ๆ  ชอบเกมลับสมอง  ชอบวิเคราะห์ตนเองและการทำงานของตนเอง
แสดงออกถึงความคิดแปลกใหม่  ในการใช้วิธีการต่าง ๆ  แก้ปัญหา
มีความเข้าใจถึงความสามารถของตนเองอย่างกระจ่าง   เข้าใจ               ขีดความสามารถของตนเอง / ผู้อื่น   และปัญหาที่เกิดขึ้น
มีความมั่นคงในตนเอง  และชอบแก้ไขสถานการณ์
ชอบประเมินข้อมูล   และสามารถถกเถียงปัญหาอย่างใช้วิจารณญาณ
รู้และมีความสามารถควบคุมตนเองให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ  ได้ดี
มีความสามารถทางการใช้ภาษา  และความเข้าใจภาษาได้ดี  มีการสังเกตที่มาก
สามารถแยกแยะสิ่งต่าง ๆ   ได้ดี  ชอบทำอะไรผิดกับคนทั่วไป  ชอบตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน
อ่อนไหวและมีความเข้าใจจากผู้อื่น

รวมคะแนน

 

วัดแววนักคณิตศาสตร์

ข้อความ

ใช่

ไม่ใช่

ชอบอ่านประวัติและผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียง
สนใจศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข  เช่น  ปฏิทิน  เวลา  แผนภูมิ  เป็นต้น
รักและหลงใหลในตัวเลข  เช่น  เลือกข้าวของเครื่องใช้ที่มีตัวเลขเป็นส่วนประกอบ  เป็นตน
ชอบและคบหาพูดคุยกับคนที่มีความสนใจทางคณิตศาสตร์             (อาจเป็นคนวัยเดียวกันหรือต่างวัยกันก็ได้)
ชอบเล่นตัวต่อยาก ๆ  หรือของเล่นที่เกี่ยวกับการสร้างรูปทรง
หมกมุ่น  ครุ่นคิดและฝึกฝนโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
เมื่อโจทย์เลขหรือบทเรียนที่ไม่ท้าทาย  ซ้ำซากหรือง่ายเกินไป
มีวิธีแปลกใหม่ในการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์เอง  ไม่ชอบทำตามวิธีคนอื่นที่เคยทำมาแล้ว
ลัดขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เองอย่างถูกต้อง
คิดโจทย์ปัญหาได้อย่างพลิกแพลง   ซับซ้อนและมองเห็นแง่มุม            ที่คนอื่นคิดไม่ถึง
เป็นคนมีจินตนาการดี  สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ  ได้หลายมิติ
เป็นคนช่างคิด  มีวิธีคิดที่ดี  มีไหวพริบ
เข้าใจความหมายของจำนวน  และตัวเลขอย่างรวดเร็ว
มีเหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ
ชอบตั้งคำถามที่เป็นเหตุต่อกันเช่น  ถ้า….แล้ว   ดังนั้น….เพราะว่า    ถ้าไม่….แล้ว
ชอบวิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์เรื่องต่าง ๆ  อย่างมีเหตุผล
สนใจเรื่องนามธรรมที่เกี่ยวกับเวลา  อวกาศ  และมิติของเวลา
มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงโครงสร้าง  และความสมดุลของ              สิ่งต่าง ๆ
เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวน  ตัวเลข  และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์           ได้อย่างรวดเร็ว
ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ชอบชั่ง  ตวง  วัด  นับ
ชอบจัดลำดับหมวดหมู่  สิ่งของ  หรือวาดรูปในลักษณะที่เรียงจากขนาดใหญ่ไปหาเล็ก  หรือเล็กไปหาใหญ่
ได้คะแนนทดสอบทางคณิตศาสตร์สูง
สรุปความคิดในเชิงคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว
เชื่อมโยงประเด็นปัญหากับเรื่องอื่น ๆ  ได้อย่างสมเหตุสมผล
จดจำความสัมพันธ์ต่าง ๆ  ของปัญหาและหลักการของคำตอบ              ที่ผ่านมาได้ดี
เชื่อมั่นในคำตอบหรือหลักเกณฑ์การคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเอง
มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเดียวกันได้หลายรูปแบบ
ชอบโจทย์คณิตศาสตร์ที่ยาก
มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงสร้าง  และความสมดุลของสิ่งต่าง ๆ
มีแนวน้าที่จะมองอะไร ๆ  โยงมาเกี่ยวพันกับคณิตศาสตร์ได้หมด

รวมคะแนน

 

 

 

วัดแววนักวิทยาศาสตร์

ข้อความ

ใช่

ไม่ใช่

กระหายใคร่รู้ว่าสิ่งต่าง ๆ  ทำงานได้อย่างไร
ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตสิ่งต่าง ๆ  หรือหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติมากกว่าหนังสือนิยาย
ชอบอ่านประวัตินักวิทยาศาสตร์และชื่นชม  อยากเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ตนชอบ
มีความสุขกับการทำงานในกลุ่มเล็ก ๆ หรือทำงานคนเดียว
มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ชอบอ่านหนังสือประเภทสืบสวนสอบสวน  และแก้เกมปัญหา           ต่าง ๆ
ชอบวิชาวิทยาศาสตร์
มีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ดีกว่าวิชาอื่น
อยากทำงานด้านวิทยาศาสตร์
ใช้เวลาว่างทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
ชอบและคบหาพูดคุยกับผู้ที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ (อาจเป็นคนวัยเดียวกันหรือต่างวัยก็ได้)
เป็นคนมีความอดทนสูง
มองเห็นปัญหาที่คนอื่นมองไม่เห็น
มองเห็นรูปแบบของสิ่งต่าง ๆ  ในลักษณะของความสมดุล
มองเห็นโครงสร้างของสิ่งต่าง ๆ  ได้อย่างง่ายดาย
เห็นความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น
ชอบตั้งคำถามที่ตอบได้ยาก  เช่น  โลกเกิดได้อย่างไร  ฯลฯ
อยากเรียน  อยากรู้  มีคำถามมากมายตลอดเวลา
ชอบถอดของเล่นออกมาพิสูจน์เป็นชิ้น ๆ  (บางทีอาจใส่กลับเช้าไปอย่างเดิมไม่ได้)
มักคิดแล้วทดลองทำเพื่อดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น  จะเป็นอย่างไรต่อไป  หรือพิสูจน์ความคิดของตนเอง
ชอบทำงานที่ต้องลงมือปฏิบัติ  ทดลอง  หรือพิสูจน์
ชอบงานที่ยาก  และท้าทายความสามารถ
มีปฏิญาณไหวพริบดี
มีความสนใจ  ใฝ่รู้  และกระหายที่จะหาเหตุผลของสิ่งต่าง ๆ
เข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุและผลเกินวัย
ชอบวิเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์เรื่องต่าง ๆ  อย่างมีเหตุผล
เป็นคนช่างสังเกต   ลักสังเกตอย่างลึกซึ้งใกล้ชิด  เช่น  เฝ้ามองดู   จับต้อง  ดม  เป็นต้น
สามารถโต้แย้ง  ตั้งคำถาม  ซักถามหรืออธิบายเหตุผลต่าง ๆ                โดยใช้หลักเหตุผลหรือเงื่อนไขต่าง ๆ  เช่น  ถ้า…แล้ว                      ดังนั้น…เพราะ   ถ้าไม่…แล้ว  ฯลฯ
เป็นคนช่างสงสัย
ชอบจัดลำดับ   จัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ  ให้เป็นระบบหรือเป็นขั้นตอนทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม  และนามธรรม
ชอบสะสมของแล้วนำมาประดิษฐ์เป็นสื่อต่าง ๆ  อย่างน่าสนใจ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
มีจินตนาการดี

รวมคะแนน

 

 

 

วัดแววนักภาษา

ข้อความ

ใช่

ไม่ใช่

พูดได้เร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
ชอบท่องและจดจำศัพท์  บทนิพนธ์  โคลง  กลอนต่าง ๆ
สนใจอ่านทุกอย่างที่ผ่านพบเช่น  ป้ายชื่อ  หรือป้ายข้อความต่าง ๆ
มีความสนใจที่จะเขียนหนังสือก่อนเด็กวัยเดียวกัน
ชอบเล่านิทาน
ชอบอ่านหนังสือ
ชอบจดบันทึก
เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาทุกครั้งที่มีโอกาส
ชอบมีหนังสือติดตัว
ชอบเขียนเรื่อง  แต่งเรื่องราวต่าง ๆ  บทประพันธ์  โคลง  กลอน   สารคดี  เป็นต้น
อ่านหนังสือได้เองก่อนเด็กวัยเดียวกัน
รู้และจำคำศัพท์  ชื่อของสิ่งของต่าง ๆ  บทประพันธ์  โคลง  กลอน  หรือเรื่องราวต่าง ๆ  ได้เร็ว  และมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
พูดหรือเขียนได้ดี  รู้จักใช้คำที่เหมาะสมเรียบเรียงเป็นภาษา              ที่สละสลวยงดงาม
สามารถพูดหรือเขียนแสดงความคิด  ความต้องการหรือความรู้สึกของตนองให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน
สามารถอธิบายหรือบรรยายความหมายของสิ่งต่าง ๆ  ได้อย่างชัดเจน  โดยใช้ถ้อยคำที่รัดกุมและเหมาะสม
เข้าใจเรื่องที่อ่านหรือฟังได้อย่างรวดเร็วและแจ่มแจ้ง
สามารถเข้าใจความหมายลึกซึ้งที่แฝงอยู่ในเรื่องที่อ่านหรือฟังได้
รู้จักใช้คำเปรียบเทียบ เพื่ออธิบายให้เข้าใจความหมายได้แจ่มชัด
มีความสามารถในการเล่าเรื่องได้อย่างสนุกสนาน  ชวนติดตาม
สามารถเรียนภาษาต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
สามารถวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์จากเรื่องที่อ่านหรือฟังได้
สามารถแสดงแนวความคิดใหม่ ๆ  จากเรื่องที่อ่านหรือฟังได้
ใช้ภาษาที่ทำให้เกิดจินตนาการได้อย่างแจ่มชัดและมีสีสัน
ใช้คำบรรยายให้เห็นความงาม   และแสดงถึงอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนได้
ใช้ภาษาสละสลวย  ลึกซึ้ง  งดงาม และก้าวหน้าเกินวัย
สามารถเขียนหรือแต่งเรื่องราวจากความคิดของตนเอง   หรือจากการเชื่อมโยงสิ่งที่อ่าน  หรือฟังมาได้อย่างสร้างสรรค์  สลับซับซ้อน   พิสดาร  และเต็มไปด้วยจินตนาการ
ประสบความสำเร็จในการพูดที่มีแบบแผน  เช่น  การโต้วาที   กลอนสด  พูดชักชวน  เป็นต้น
สนใจและชอบศึกษาที่มาของคำศัพท์ต่าง ๆ
ชอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาที่ตนเองใช้   หรือภาษาที่ได้ผ่านพบ  เช่น  ภาษาในสื่อมวลชน
ชอบเล่นเกมหรือทำกิจกรรมทางภาษา  เช่น  ปริศนาอักษรไขว้
ชอบสร้างคำศัพท์หรือสำนวนแปลก ๆ ขึ้นใช้เอง

รวมคะแนน

 

 

 

 

วัดแววนักกีฬา

ข้อความ

ใช่

ไม่ใช่

สนุกสนานกับการเคลื่อนไหว   ออกกำลัง  เช่น  การวิ่ง                   การกระโดด   การปีนป่าย
สนใจอ่านและติดตามข่าวกีฬาหรือนักกีฬาที่ตนเองชอบ
กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ชอบใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา
เป็นผู้ที่มีสุภาพร่างกายแข็งแรง
มีสมาธิในการเล่นกีฬาได้  แม้จะมีเสียงรบกวน  เช่น  เสียงเชียร์     หรือเสียงโห่ฮา
สนใจหาความรู้เรื่องการออกกังกาย
แสดงความสนใจที่จะมีอาชีทางการกีฬา
มีความสามารถในการเล่นท่าพื้นฐานของกีฬาประเภทต่าง ๆ
ชอบคิดวิธีใหม่ ๆ  มาใช้กับการเล่นกีฬา
เรียนรู้การใช้เครื่องมือทางกีฬาได้เร็วกว่าเด็กวัยเดียวกัน
มีความสามารถในการควบคุมความสมดุลของร่างกายได้อย่าง        โดดเด่น  เช่น  กระโดดยอง ๆ  ขาเดียว  เดินบนเส้นตรง
มีความสามารถในการกำหนดทิศทาง  ระยะทางและเวลาได้ดี
มีความอดทนในการซ้อมกีฬา
สามารถเล่นกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งได้เป็นอย่างดี
มีลักษณะการเล่นกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ชอบเล่นกีฬา
ชอบทำงานหรือกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกาย  มากกว่างานหรือกิจกรรมที่ใช้ทักษะด้านอื่น
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเล่นกีฬาได้เป็นอย่างดี
มีความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อเล่นกีฬา
ได้รับเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬา
มีลักษณะพิเศษทางร่างกายที่เป็นศักยภาพพื้นฐานทางกีฬาได้อย่างดี  (เช่น  มีกล้ามเนื้อแข็งแรง   ช่วงยาที่ยาวเหมาะที่จะเป็นนักวิ่ง   หรือมีความยืดหยุ่นเหมาะที่จะเป็นนักยิมนาสติก  เป็นต้น)
มีความสามารถที่จะควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว  ว่องไว
มีความสามารถเรียนรู้และจดจำสิ่งต่าง ๆ  ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีกว่าใช้วิธีอื่น

รวมคะแนน

 

 

วัดแววนักดนตรี

ข้อความ

ใช่

ไม่ใช่

ชอบดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ
กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี
ชอบศึกษาติดตามประวัติและผลงานของนักดนตรีที่มีชื่อเสียง
ชอบใช้เวลาว่างให้กับดนตรี  (อาจเป็นการร้องเพลง  การเล่นดนตรีหรือแต่งเพลง)
อยากแสดงดนตรี  ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรี
ติดตามรายการแสดงดนตรี และเข้าร่วมฟังทุกครั้งที่มีโอกาส
ชอบคบหาพูดคุยกับคนที่มีความสนใจทางดนตรี
สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับดนตรีเพิ่มขึ้นด้วยตนเอง
ฝึกซ้อมเล่นดนตรีหรือร้องเพลงเป็นประจำ
สมัครประกวดเล่นดนตรีหรือร้องเพลงทุกครั้งที่โอกาส
อยากเป็นนักดนตรีหรือนักร้องที่มีชื่อเสียง
สะสมเพลงและข่าวในวงการเพลง
ชอบสะสมของที่ระลึกหรือของใช้เกี่ยวกับดนตรี  เช่น  เข็มกลัดรูปตัวโน๊ต  ฯลฯ
สนใจอยากมีอาชีพทางดนตรี เช่น  เป็นนักร้อง   นักดนตรี  นักแต่งเพลง ฯลฯ
สามารถเรียนรู้ที่จะเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว
สามารถรับรู้และเลียนเสียงต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว  แม่นยำ
สามารถเล่นดนตรีตามเสียงเพลงที่ได้ยินได้
มีความเข้าใจและสามารถที่จะใช้เสียงต่าง ๆ  ให้บังเกิดต่อความรู้สึกของคนอื่น
เต้น  เคลื่อนไหว  โยกหัว  หรือปรบมือสอดคล้องกับจังหวะเสียงเพลงได้เป็นอย่างดี
สามารถแยกแยะเพลงที่ท่วงทำนองคล้ายกันได้อย่างแม่นยำ
สามารถบอกได้ว่าเพลงที่ได้ยิน  เล่นด้วยเครื่องดนตรีชนิดใด
มีความมั่นใจในการวิเคราะห์เพลงที่ฟัง ได้ว่าเพลงใด “ดี.”  หรือ “ไม่ดี”
รับรู้ความแตกต่างของเสียงดนตรีได้อย่างละเอียด  ทั้งระดับเสียงความดังและจังหวะ
สามารถสนองตอบต่อจังหวะดนตรีด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย
มีความเชื่อมั่นที่จะเล่นดนตรีหรือร้องเพลง
สามารถริเริ่มสร้างท่วงทำนองได้
ปรับท่วงทำนอง  เนื้อร้องให้เป็นไปตามต้องการได้
ดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ให้เป็นเครื่องดนตรีง่าย ๆ  ได้
จำเนื้อเพลงได้แม่นยำ
คิดริเริ่มแต่งเพลงใหม่
รู้ว่าตนเองมีความสามารถทางดนตรีด้านใดเป็นพิเศษ

รวมคะแนน

 

 

 

วัดแววศิลปิน

ข้อความ

ใช่

ไม่ใช่

ชอบหาเวลาว่างขีดเขียน   วาดภาพ  แกะสลักหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ
สนใจเรื่องสี  ความงดงามของภาพวาดหรืองานทางศิลปะ
ชอบและสนใจร่วมกิจกรรมทางศิลปะ
มีสมาธินานถ้าทำงานศิลปะ
หมกมุ่นกับงานศิลปะอย่างจริงจัง   และมีความสุขที่ได้ทำงานศิลปะ
สนใจงานทางศิลปะ
ชอบอ่านประวัติและผลงานของศิลปินที่ชื่อเสียงแขนงต่าง ๆ
ชอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะ
ชอบสะสมผลงานด้านศิลปะ
อยากจะประกอบอาชีพทางศิลปะ  เช่น  เป็นนักดนตรี  จิตรกร          เป็นต้น
มีจินตนาการดี  สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ  ได้หลายมิติ
มีประสาทสัมผัส  มือ  ตา  ดีเยี่ยมตั้งแต่เยาว์วัย
มีทักษะการวัดหรือเขียนเส้น   ก้าวหน้ากว่าเพื่อน ๆ
มีความคิดและความรู้สึกที่เป็นอิสระ
มีความสามารถในการสร้างผลงานด้านศิลปะ  (เช่น  ภาพวาด            งานปั้น   งานแกะสลัก  เป็นต้น) ได้อย่างสร้างสรรค์กว่าผู้อื่น
สามารถใช้กิริยาท่าทางเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตน            ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างดี
แสดงออกถึงความสามารถในการจินตนาการอย่างโดดเด่น
สามารถดัดแปลงวัสดุให้เป็นงานศิลปะได้
สามารถผสมผสานความคิด  จินตนาการ  และอารมณ์ออกมา             เป็นงานศิลปะที่กระตุ้นความรู้สึก  และอารมณ์ของผู้พบเห็นได้
ออกแบบท่ารำ  ท่าเต้นได้เหมาะสมกับเพลง
มีรสนิยมกับงานศิลปะ
มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงเมื่อทำงานศิลปะ
มีความสามารถที่จะทำเรื่องธรรมดาให้เป็นงานศิลปะที่พิเศษขึ้นได้
มีลักษณะงานเฉพาะตัว   และมีวิธีสร้างงานทางศิลปะอย่างไม่ซ้ำแบบ  ซึ่งอาจแตกต่างจากประเพณีนิยม  หรือที่ปฏิบัติมา
มีความรู้สึกไวเป็นพิเศษต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นนักสังเกตที่เฉียบแหลมมองเห็นความผิดปกติในเรื่องที่คนอื่นมองข้ามไป
มีอารมณ์อ่อนไหว

รวมคะแนน

 

 

 

Comments are closed.