Breaking News

ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ

ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ

คำว่า  “บุคลิกภาพ”  หมายถึง  คุณลักษณะทางกาย  ทางจิตใจ  และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจมากน้อยเพียงใด

การเสริมสร้างบุคลิกลักษณะบุคคล  มี  7  ประการ คือ

 1. The  way  you  look  (การมอง)
 2. The  way  you  dress  (การแต่งกาย)
 3. The  way  you  talk  (การพูด)
 4. The  way  you  walk  (การเดิน)
 5. The  way  you  acts  (การแสดงท่าทาง)
 6. The  skill  with  which  you   do  thing  (ทักษะในการทำงานในหน้าที่)
 7. Your  health  (สุขภาพ)

 

กลวิธีปรับปรุงแก้ไขให้มีบุคลิกลักษณะดีขึ้น

 1. จงเป็นคนใจคอกว้างขวาง  (Be Open – minded)
 2. จงให้ความร่วมมือกับผู้อื่น  (Have  Cooperative)
 3. จงเป็นตัวของตัวเอง  (Have  Confidence)
 4. จงแสวงหาคำแนะนำ  (Seek  Advice)
 5. จงลงมือกระทำจนกว่าจะถูกต้อง  (Take  Action)
 6. จงตรวจสอบผลความก้าวหน้าของท่าน  (Check  Your  Progress)

 

ประเภทของบุคลิกภาพ

                        บุคลิกภาพภายนอก    คือ  สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกของแต่ละคน  สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย    ใช้เวลาไม่นาน  แบ่งได้เป็น   4  หมวด คือ

 1. รูปร่างหน้าตา
 2. การแต่งกาย
 3. กิริยาท่าทาง
 4. การพูด

บุคลิกภาพภายใน  คือ  สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ  หรืออุปนิสัยใจคอที่มองไม่เห็น  สัมผัสไม่ได้  แก้ไขได้ยาก  เช่น

 1. ความเชื่อมั่นในตนเอง
 2. ความซื่อสัตย์สุจริต
 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 4. ความรับผิดชอบ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

 • - ยอมรับในความสามารถของตนเอง
 • - อย่าเล็กผลเลิศในการทำงานจนเกินไป
 • - อย่าถือคติว่าการทำงานสิ่งใดเมื่อทำแล้วต้องดีที่สุด
 • - หมั่นฝึกจิตใจตนเองให้ชนะความกลัวให้ได้

 

อารมณ์

รู้จักควบคุมอารมณ์  ไม่ปล่อยอารมณ์ไปตามใจตนเอง  คนที่ควบคุมอารมณ์ตนเองได้จะได้เปรียบและจะเอาชนะเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นได้  ในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีเหตุการณ์มากระทบกระเทือนอารมณ์กันอยู่เสมอ

ฉะนั้น  บุคคลใดที่ต้องการจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้ดีขึ้น  จะต้องเป็นคนรู้จักอดทนใจเย็น  เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเกิดขึ้น

 

การพัฒนาบุคลิกภาพด้านความรู้สึกนึกคิด

ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน  ถ้ามีความรู้สึกนึกคิดในด้านดี  ไม่มองคนในแง่ร้าย  จิตใจก็เป็นสุข  ไม่มีความกังวล  ดังนั้น  เลขานุการจึงควรพัฒนาบุคลิกภาพด้านความรู้สึกนึกคิด  ดังนี้

 1.  มีความเชื่อมั่นในตนเองในการกระทำในสิ่งต่าง ๆ
 2. มีความซื่อสัตย์  กระทำตนให้ผู้อื่นเชื่อถือเรา  แล้วความไว้วางใจจะตามมา  มีเรื่องสำคัญเขาก็จะให้เราทำ
 3. มีความสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านั้น  ให้เหมาะสมกับผู้ที่มอบหมายไว้วางใจให้เราทำ
 4. มีความกระตือรือร้น  ที่อยากจะทำ  เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ
 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักปรับปรุงงานอยู่เสมอ
 6. มีความรับผิดชอบ  ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องมีความห่วงใยจะต้องทำให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา
 7. มีความรอบรู้
 8. ห่วงตัวเอง  เติมชีวิตให้กับตัวเอง
 9. มีความจำแม่น
 10. วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะ

 

Comments are closed.