Breaking News

แบบสำรวจพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

แบบสำรวจพหุปัญญา  (Multiple  Intelligences)

 

คำสั่ง    โปรดทำเครื่องหมาย  √  หน้าข้อความที่ตรงกับลักษณะของท่าน

 

ปัญญาด้านภาษา
…………………… หนังสือมีความสำคัญมากต่อข้าพเจ้า
…………………… ข้าพเจ้าได้ยินคำพูดในหัวก่อนที่จะอ่านหรือพูด  หรือเขียนลงไป
…………………… ข้าพเจ้าได้ประโยชน์ จากการฟังวิทยุหรือเทปมากกว่าการดูโทรทัศน์หรือภาพยนตร์
…………………… ข้าพเจ้าถนัดในการเล่นเกมภาษา  เช่น  สแครปเบิล  (Scrabble)  และพาสเวิร์ด  (Password)
…………………… ข้าพเจ้าชอบเล่นสนุกด้วยการพูดเล่นคำ   กล่าวกลอนตลกและกลอนหรือวลี

ที่ประกอบด้วยคำเล่นเสียง  (tongue  twisters)

…………………… บางทีคนอื่นต้องให้ข้าพเจ้าอธิบายความหมายของคำที่ข้าพเจ้าเขียนหรือพูด
…………………… ขณะที่เรียนในโรงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  และประวัติศาสตร์จะเรียนง่ายกว่าวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
…………………… เวลาขับรถบนทางหลวงข้าพเจ้าจะสนใจข้อความในแผ่นป้ายโฆษณามากกว่าทิวทัศน์
…………………… เวลาข้าพเจ้าพูดคุย  ข้าพเจ้ามักจะพูดถึงหนังสือที่อ่านหรือเรื่องที่ได้ฟังมา
…………………… เมื่อเร็ว ๆ นี้  ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องที่รู้สึกภาคภูมิใจหรือได้รับการยอมรับจากผู้อื่น

พฤติกรรมอื่น ๆ  ที่แสดงความถนัดทางภาษา……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ปัญญาด้านตรรกะ – คณิตศาสตร์
…………………… ข้าพเจ้าคิดคำนวณในใจได้ดี
…………………… วิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ข้าพเจ้าชอบขณะที่เรียนในโรงเรียน
…………………… ข้าพเจ้าชอบเล่นเกมที่ต้องใช้การคิดมีเหตุผล
…………………… ข้าพเจ้าชอบทดลองว่า  “อะไรจะเกิดขึ้นถ้า….”  เช่น  ถ้าข้าพเจ้าเพิ่มปริมาณน้ำที่รดกุหลาบเป็นสองเท่าทุกสัปดาห์จะเป็นอย่างไร
…………………… ข้าพเจ้าชอบคิดหารูปแบบ  กฎเกณฑ์  หรือผลที่จะเกิดขึ้น
…………………… ข้าพเจ้าสนใจพัฒนาการใหม่ ๆ  ทางวิทยาศาสตร์
…………………… ข้าพเจ้าเชื่อว่าเกือบทุกอย่างในโลกสามารถหาคำอธิบายที่มีเหตุมีผลได้
…………………… บางทีข้าพเจ้ามักจะคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรม  ไม่เป็นภาพ  ไม่เป็นคำพูด
…………………… ข้าพเจ้าสามารถหาข้อผิดพลาดของคนอื่น  ทั้งที่บ้านและที่ทำงานอย่างมีเหตุผลได้
…………………… ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจ  ถ้าสิ่งต่าง ๆ  มีการวัด  ชั่งตวง  ได้มีการจัดประเภทและมีการวิเคราะห์

พฤติกรรมอื่น ๆ  ที่แสดงความถนัดด้านตรรกะ – คณิตศาสตร์……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ปัญญาด้านมิติ
…………………… บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเมื่อหลับตา
…………………… ข้าพเจ้ามีความรู้สึกไวต่อสี
…………………… ข้าพเจ้าใช้กล้องบันทึกสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็น
…………………… ข้าพเจ้าชอบเล่นเกมต่อภาพและเกมปริศนารูปภาพ
…………………… กลางคืนข้าพเจ้ามักจะฝันเห็นภาพชัดเจน
…………………… ข้าพเจ้าสามารถเดินทางได้โดยไม่หลงในที่ที่ไม่คุ้นเคย
…………………… ข้าพเจ้าชอบวาดเขียน  และขีดเขียนขยุกขยิกเสมอ
…………………… เวลาเรียนในโรงเรียน  วิชาเรขาคณิตจะง่ายกว่าพีชคณิตสำหรับข้าพเจ้า
…………………… ข้าพเจ้าสามารถนึกภาพได้อย่างสบาย ๆ โดยไม่ต้องเห็นจริง ๆ  ว่าบางสิ่งมีลักษณะเป็นอย่างไร  เมื่อมองจากมุมสูง
…………………… ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือที่มีรูปภาพมาก ๆ

พฤติกรรมอื่น ๆ  ที่แสดงความถนัดด้านมิติ…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ปัญญาด้านร่างกาย – การเคลื่อนไหว
…………………… ข้าพเจ้าเล่นกีฬาหรือมีกิจกรรมออกกำลังกายเป็นประจำ
…………………… ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดถ้าต้องนั่งนิ่ง ๆ  เป็นเวลานาน ๆ
…………………… ข้าพเจ้าชอบทำงานด้วยมือ  เช่น เย็บผ้า ทอผ้า  แกะสลัก  ทำงานไม้  หรือสร้างหุ่น
…………………… ความคิดดี ๆ มักจะเกิดขึ้นขณะที่ข้าพเจ้าเดินหรือวิ่ง  หรือออกกำลังกาย
…………………… ข้าพเจ้าชอบใช้เวลาว่างในที่กลางแจ้ง
…………………… ข้าพเจ้ามักจะใช้มือหรือท่าทางขณะที่พูดคุยกับผู้อื่น
…………………… ข้าพเจ้ามักจะชอบสัมผัสสิ่งของที่ข้าพเจ้าต้องการเรียนรู้
…………………… ข้าพเจ้าชอบนั่งรถเหาะในสวนสนุก  หรือชอบเล่นอุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ  ที่ทำให้เกิดความตื่นเต้นคล้ายกัน
…………………… ข้าพเจ้ามีประสาทสัมผัส  เช่น  มือ  ตา  และร่างกายที่สัมพันธ์กันดี
…………………… ข้าพเจ้าจะต้องลงมือปฏิบัติจริง ๆ  จึงจะเรียนรู้ทักษะใหม่ได้  แค่อ่านหรือดูวีดิทัศน์ที่อธิบายเกี่ยวกับทักษะนั้นไม่เพียง

พฤติกรรมอื่น ๆ  ที่แสดงความถนัดด้านร่างกาย – การเคลื่อนไหว…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ปัญญาด้านดนตรี
…………………… ข้าพเจ้าร้องเพลงได้ไพเราะ
…………………… ข้าพเจ้าสามารถบอกได้เวลาที่เสียงหรือจังหวะผิด
…………………… ข้าพเจ้าฟังดนตรีจากวิทยุ  เทป  และแผ่นซีดี  เสมอ ๆ
…………………… ข้าพเจ้าเล่นเครื่องดนตรีได้  1  อย่าง
…………………… ถ้าไม่มีดนตรี  ชีวิตข้าพเจ้าคงจะแย่กว่านี้
…………………… บางทีเวลาเดินตามถนน  ข้าพเจ้าจะได้ยินเสียงเพลงจากวิทยุหรือโทรทัศน์อยู่ในใจ
…………………… ข้าพเจ้าสามารถใช้เครื่องเคาะจังหวะง่าย ๆ ให้เข้ากับจังหวะดนตรีได้
…………………… ข้าพเจ้าจำทำนองเพลงและดนตรีได้หลายเพลง
…………………… ถ้าข้าพเจ้าได้ฟังเพลงสัก 1-2 ครั้ง  ข้าพเจ้าสามารถร้องเพลงนั้นได้ค่อนข้างถูกต้อง
…………………… ข้าพเจ้ามักจะเคาะจังหวะหรือร้องเพลงขณะที่ทำงานดูหนังสือหรือเรียนสิ่งใหม่ ๆ

พฤติกรรมอื่น ๆ  ที่แสดงความถนัดทางด้านดนตรี……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์
…………………… ข้าพเจ้าเป็นคนที่เพื่อนร่วมงานและเพื่อนบ้านมักจะมาปรึกษาหรือขอคำแนะนำ
…………………… ข้าพเจ้าชอบกีฬาที่เล่นเป็นกลุ่ม เช่น  แบดมินตัน  วอลเลย์บอล  ซอฟต์บอล  มากกว่ากีฬาที่เล่นคนเดียว  เช่น  ว่ายน้ำหรือวิ่ง

 

…………………… เวลามีปัญหา  ข้าพเจ้ามักจะไปปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นมากกว่าจะแก้ไขด้วยตนเองตามลำพัง
…………………… ข้าพเจ้ามีเพื่อนสนิทอย่างน้อย  3  คน
…………………… ข้าพเจ้าชอบเล่นเกมเป็นกลุ่มมากกว่าการเล่นคนเดียว  เช่น   เล่นไพ่
…………………… ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ามีลักษณะเป็นผู้นำ  (คนอื่นก็พูดเช่นนี้)
…………………… ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจ  เวลาอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่
…………………… ข้าพเจ้ามักจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสังคม  ทั้งที่ทำงานและในชุมชน
…………………… ข้าพเจ้าชอบที่จะสังสรรค์กับเพื่อน ๆ  ในตอนเย็นมากกว่าอยู่บ้านคนเดียว

พฤติกรรมอื่น ๆ  ที่แสดงความถนัดทางด้านมนุษยสัมพันธ์……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ปัญญาด้านตน
…………………… ข้าพเจ้าจะใช้เวลาอยู่ตามลำพัง   นั่งสมาธิหรือคิดเกี่ยวกับคำถามชีวิตที่สำคัญ ๆ
…………………… ข้าพเจ้ามักสมัครเข้ารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเพื่อจะได้รู้จักตนเองดีขึ้น
…………………… ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่ม
…………………… ข้าพเจ้ามีงานอดิเรกที่ชอบทำตามลำพังคนเดียว
…………………… ข้าพเจ้ามีเป้าหมายสำคัญบางอย่างในชีวิต  และมักจะคิดถึงเป้าหมายเหล่านั้น

อยู่เสมอ

…………………… ข้าพเจ้าตระหนักในจุดอ่อนและจุดแข็งในตัวของข้าพเจ้า  (จากข้อมูลย้อนกลับ

จากแหล่งต่าง ๆ)

…………………… ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีจิตอิสรเสรีและมีความมุ่งมั่น
…………………… ข้าพเจ้าบันทึกในสมุดบันทึกประจำวันทุกวัน  เพื่อบันทึกเหตุการณ์และความ

นึกคิดของตัวเอง

…………………… ข้าพเจ้ามีกิจการส่วนตัว  หรืออย่างน้อย ๆ  ก็ได้  ครุ่นคิดอย่างจริงจังที่จะเริ่มทำกิจการส่วนตัว

พฤติกรรมอื่น ๆ  ที่แสดงความถนัดทางภาษา……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ใบความรู้ที่ 3

เรื่อง  พหุปัญญา

 

ทฤษฎีพหุปัญญามีคุณค่าในการช่วยให้ทุกคนได้พบว่าตนเองเด่น หรือมีความสามารถพิเศษทางด้านใด  ปัญญาหรือความสามารถพิเศษนั้นคือศักยภาพที่ยังไม่ได้นำมาใช้ในการทำงานหรือประกอบอาชีพจำเป็นต้องใช้ปัญญาด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน  งานอาชีพควรเป็นสิ่งที่ทำให้เราพอใจและมีความสุข  การทราบว่า  เรามีปัญญาเด่นด้านใด  ควรจะประกอบอาชีพในกลุ่มไหนจะช่วยให้เราประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถในรายการต่อไปนี้  เพียงแต่ให้ความเข้าใจคร่าว ๆ  เกี่ยวกับอาชีพที่สัมพันธ์กับปัญญาเด่นด้านต่าง ๆ  เท่านั้น

 

วิธีตรวจคำตอบ

  1. ข้อที่มีเครื่องหมาย  √  ได้  1  คะแนน  ไม่มีเครื่องหมาย  √  ได้ 0  คะแนน
  2. รวมคะแนนปัญญาแต่ละด้าน  ด้านใดได้คะแนนมากที่สุด  หมายความว่า  ท่านมีปัญญาเด่นในด้านนั้น
  3. ถ้ามีคะแนนปัญญา  2  หรือ  3  ด้านเท่ากัน  หมายความว่า  ท่านมีปัญญาเด่นในด้านเหล่านั้นผสมผสานกัน

 

ปัญญาด้านภาษา

                         ทักษะในอาชีพ              พูด  บอก  อธิบาย  เขียน  พูดภาษาต่างประเทศ  แปล  สอน อภิปราย  โต้วาที  วิจัย  ฟัง  พิสูจน์  อักษร  บรรณาธิการ รายงาน

                         ตัวอย่างอาชีพ                 บรรณารักษ์  ภัณฑารักษ์  บรรณาธิการ  นักแปล  นักบำบัด ด้านกรพูด  นักประพันธ์  โฆษกวิทยุ / โทรทัศน์ นักหนังสือพิมพ์  นักกฎหมาย  เลขานุการ  นักพิมพ์ดีด         นักพิสูจน์อักษร  ครู  ภาษาอังกฤษ

ปัญญาด้านตรรกะ – คณิตศาสตร์

                         ทักษะในอาชีพ              งานการเงิน  การทำงบประมาณ  วิจัยเศรษฐกิจ ประมาณการ  ตั้งสมมติฐาน  งานบัญชี  งานสถิติ งานตรวจบัญชี  หาเหตุผล  วิเคราะห์  จัดระบบ แยกประเภทจัดลำดับ

                         ตัวอย่างอาชีพ                 นักตรวจบัญชี  นักบัญชี  ผู้จัดซื้อ  นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์  นักสถิติ  นักวิเคราะห์  คอมพิวเตอร์ นักเศรษฐศาสตร์   ครูวิทยาศาสตร์

ปัญญาด้านมิติ

                         ทักษะในอาชีพ              วาดภาพ  มองเห็นภาพในใจ  สร้างภาพออกแบบ คิดประดิษฐ์  ระบายสี  ทำแผนที่  ตกแต่ง  ถ่ายภาพยนตร์

                         ตัวอย่างอาชีพ                 วิศวกร  นักสำรวจ  สถาปนิก  นักวางผังเมือง นักตกแต่งภายใน   นักถ่ายภาพ  ครูศิลปะ  นักประดิษฐ์ นักบิน  นักวาด

ปัญญาด้านดนตรี

                         ทักษะในอาชีพ              ร้องเพลง  เล่นเครื่องดนตรี  กำกับดนตรี  แต่งเพลง ฟัง  แยกเสียงได้ดี  วิเคราะห์  วิจารณ์  ดนตรี

                         ตัวอย่างอาชีพ                 ผู้จัดรายการเพลงทางวิทยุ  นักทำเครื่องดนตรี นักปรับระดับเสียงเปียโน   ผู้บำบัดทางดนตรี นักขายเครื่องดนตรี   นักแต่งเพลง   วิศวกรห้องดนตรี

ผู้กำกับวงประสานเสียง  วาทยกร  นักร้อง  ครูดนตรี

ปัญญาด้านร่างกาย – การเคลื่อนไหว

                         ทักษะในอาชีพ              จัดประเภทสิ่งของ  ทรงตัว  ยก  ขน  เดิน  วิ่ง ประดิษฐ์  ซ่อมแซม  ทำความสะอาดสิ่งของ ประกอบสิ่งของ  แสดง  ทำท่าไม้  เต้นรำ  เล่นกีฬา จัดกิจกรรมกลางแจ้ง  เดินทาง

                         ตัวอย่างอาชีพ                 นักกายภาพบำบัด  นักนันทนาการ  นักเต้นรำ  นักแสดง นางแบบ  ชาวนา  ช่างเครื่องยนต์  ช่างไม้  ครูพลศึกษา คนงานโรงงาน  นักกีฬาอาชีพ  ช่างเจียระไนอัญมณี เจ้าหน้าที่ป่าไม้

ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์

                         ทักษะในอาชีพ              ให้บริการ  ต้อนรับ  สื่อสาร  เห็นอกเห็นใจ  ช่วยสอนตัวต่อตัว  ให้คำปรึกษา   ช่วยแนะนำ  ดูแล  ประเมิน ชักชวน เร้าใจ  ขายโฆษณา  เป็นตัวกลางประนีประนอม ทำให้ร่วมมือสัมภาษณ์

                         ตัวอย่างอาชีพ                 ผู้บริหาร  ผู้จัดการ  ครูใหญ่  เจ้าหน้าที่ส่วนบุคคล นักสังคมวิทยา   นักแนะแนว  นักจิตวิทยา  พยาบาล นักประชาสัมพันธ์  พนักงานขาย

ปัญญาด้านตน

                         ทักษะในอาชีพ              ตัดสินใจ  ทำงานตามลำพัง  ส่งเสริมตนเอง  ตั้งจุดมุ่งหมายริเริ่มประเมิน  วางแผน  คิดไตร่ตรองภายใน  พยายามเข้าใจตนเอง

                         ตัวอย่างอาชีพ                 นักจิตวิทยา  ผู้สอนศาสนา  ครูจิตวิทยา  นักบำบัด นักแนะแนว  นักเทววิทยา  นักวางแผน  ผู้ประกอบธุรกิจ

ใบงานที่ 1

 

ชื่อ………………………..………………ชั้น…………..เลขที่…………โรงเรียน…………………………………

 

จากแบบสำรวจพหุปัญญา  พบว่า  ปัญญาเด่น  คือ  ด้าน………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ต้องใช้ทักษะอาชีพดังนี้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

อาชีพที่เหมาะสม  คือ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

อาชีพในอนาคตที่คาดหวัง  คือ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบประเมินพฤติกรรมนักเรียน

 

ชื่อนักเรียน……………………………………………………………………………………………..ชั้น………………………..

 

คำชี้แจง             ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  √  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นตามพฤติกรรม

ที่นักเรียนแสดงออกมามากที่สุด

ที่

รายการประเมิน

การปฏิบัติ

มาก

ปานกลาง

น้อย

ฉันมีโอกาสพูดถึงอาชีพที่สนใจ
ฉันได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องอาชีพ
ฉันทราบว่าแต่ละอาชีพต้องการคนที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน
ฉันใช้สมาธิในการทำแบบสำรวจ
ฉันได้ทราบถึงความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถทางการเรียนที่สอดคล้องกับอาชีพต่าง ๆ
ผลที่ได้จากการสำรวจตรงกับความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถทางการเรียนของฉัน
ฉันมีข้อมูลที่ยืนยันถึงความสนใจ  ความถนัด       และความสามารถทางการเรียนที่เหมาะสมกับอาชีพ

 

เกณฑ์การให้คะแนน

มาก  =  3                      ปานกลาง  =  2               น้อย  =  1

 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ

15 – 21              คะแนน             ดี

8 – 14                คะแนน             พอใช้

1 – 7                  คะแนน             ปรับปรุง

 

Comments are closed.