Breaking News

ใบงาน “แบบสำรวจ VIESA”

ใบงาน  “แบบสำรวจ  VIESA”

ฉบับแปลผลโดยใช้รหัสอาชีพของ  Holland

 

คำชี้แจง             ขอให้นักเรียนพิจารณาความสนใจที่ท่านมีต่อกิจกรรมต่อไปนี้  โดยไม่ต้องคำนึงถึง

ความสามารถหรือทักษะใด ๆ  ตัดสินใจทันทีท่านอ่านแต่ละกิจกรรมจบ  และ

ทำเครื่องหมายเพื่อแสดงว่า    ท่านชอบ (ช)    เฉย ๆ/ไม่แน่ใจ (?)   หรือไม่ชอบ (ม)

ลงในกระดาษคำตอบแบบสำรวจ  VIESA

 

หมวด R

หมวด I

………. แกะสลักตัวอักษร – ลวดลาย         บนถ้วย / โล่รางวัล ………. เรียนรู้การใช้กล้องจุลทรรศน์
………. ขัดเหลี่ยมเลนส์เพื่อใช้ประกอบแว่น ………. ศึกษาวิชาชีววิทยา
………. ทำกรอบรูป ………. ศึกษาผลของวิตามินที่มีต่อสัตว์
………. ใช้เครื่องตัดหญ้า ………. อ่านเรื่องราวการค้นพบวิทยาศาสตร์
………. ขับรถยนต์โดยสาร ………. ศึกษาวิชาเคมี
………. เติมน้ำมันในปั๊ม ………. ทำงานในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
………. บรรจุสินค้าลงหีบห่อในร้านขายของ ………. ศึกษาโรคพืชต่าง ๆ
………. ซ่อมรองเท้า ………. วัดปริมาณสารเคมีในหลอดทดลอง
………. ทำเครื่องเรือน ………. ใช้กล้องจุลทรรศน์หรืออุปกรณ์       การทดลองอื่น ๆ
………. ตอก – ย้ำ  หมุนแผ่นโลหะหรือหนัง ………. ศึกษาการทำงานของสมอง
………. เขียนแบบเครื่องกล ………. ตรวจหาต้นกำเนิดของหิน
………. อ่านมิเตอร์ไฟฟ้า  หรือน้ำประปา ………. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
………. ตัดแต่งต้นไม้หลังพายุสงบ ………. ศึกษากำเนิดของดวงดาวต่าง ๆ
………. ซ่อมของเล่น ………. คิดค้นสารอาหารทดแทนชนิดใหม่
………. ดูแลระวังไฟ ………. อ่านเรื่องกำเนิดของโลกและ             จักรวาล

 

หมวด A

หมวด S

………. วาดการ์ตูน ………. ช่วยประนีประนอมความขัดแย้งระหว่างเพื่อน
………. วาดภาพประกอบเรื่องราวนิตยสาร ………. สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
………. ร่างและวาดภาพ ………. อธิบายสิทธิ – หน้าที่ทางกฎหมายแก่ประชาชน
………. เขียนเรื่องสั้น ………. ให้ความช่วยเหลือ –  คำปรึกษาทางด้านจิตใจ
………. เป็นศิลปินอิสระ ………. ให้คำแนะนำทางด้านกฎหมาย          แก่ผู้ยากไร้
………. เขียนบทวิจารณ์ละครหรือการแสดงต่าง ๆ ………. ช่วยเพื่อนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
………. เล่นดนตรีประจำวันของโรงเรียน ………. มีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มย่อย
………. ถ่ายภาพแบบสร้างสรรค์ ………. ช่วยผู้อื่นตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ
………. แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ ………. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ติดยาเสพติด
………. ออกแบบรูปหล่อโลหะ ………. สอนสังคมวิทยาในระดับอุดมศึกษา
………. เขียนบทภาพยนตร์ ………. ทำงานในองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
………. เลือกเพลงเพื่อเปิดในรายการวิทยุ ………. ช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
………. เล่นดนตรีในวงดุริยางค์ ………. ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ
………. อ่านวิธีการเขียนของนักเรียน           ร่วมสมัย ………. สอนงานอดิเรกแก่บุคคลทั่วไป
………. แต่งเพลงหรือเรียบเรียงดนตรี ………. ช่วยเหลือคนในภาวะฉุกเฉิน

 

หมวด E

หมวด C

………. คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ………. ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย
………. ใช้โทรศัพท์ติดต่อธุรกิจ ………. ทำรายการสินค้าในร้านขายของ
………. ดำเนินการด้านโรงเรียนหรือกิจการที่พัก ………. ประเมินค่าส่งสินค้าตามใบสั่งสินค้า
………. ขายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ………. คิดภาษาเงินได้
………. เดินทางติดต่อธุรกิจ ………. คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้
………. วางแผนเพื่อบุคคลอื่น ………. เก็บบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย
………. รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ………. ทำบัญชีค่าจ้าง  เงินเดือน
………. คิดหาวิธีการขายแบบใหม่ ………. ตรวจหาข้อผิดพลาดในบัญชีการเงิน
………. เป็นผู้นำกลุ่มหรือชมรม ………. แยก  นับและจัดเก็บพัสดุ
………. จัดการธุรกิจขนาดเล็ก ………. จัดระบบบัญชี
………. สัมภาษณ์เจรจากับกลุ่มคนงานที่เสนอข้อเรียกร้องต่าง ๆ ………. จัดทำแผนภูมิหรือกราฟ
………. ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ ………. ใช้คอมพิวเตอร์
………. ยุติความและข้อตกลงเรื่องเงินประกนระหว่างคู่กรณี ………. จัดทำงบประมาณรายจ่ายสำหรับกลุ่มหรือชมรม
………. แสดงความเป็นผู้นำในธุรกิจหรืองานต่าง ๆ ………. ตรวจความถูกต้องของรายงาน
………. ทำงานในสภาตำบล ………. นับและแยกประเภทเงิน

 

ที่มา  :  ศูนย์พัฒนาคุณภาพงานแนะแนวโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา.  คู่มือการวางแผนเข้าสู่อาชีพ

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.   2543, หน้า  19-20,22.

กระดาษคำตอบแบบสำรวจ  VIESA

ฉบับแปลผลโดยใช้รหัสอาชีพของฮอลแลนด์

ชื่อ – สกุล……………………………………………………………………………………..ชั้น………………เลขที่……………

 

 

หมวด R

หมวด I

หมวด A

หมวด S

หมวด E

หมวด C

 

?

?

?

?

?

?

1       1       1       1       1       1      
2       2       2       2       2       2      
3       3       3       3       3       3      
4       4       4       4       4       4      
5       5       5       5       5       5      
6       6       6       6       6       6      
7       7       7       7       7       7      
8       8       8       8       8       8      
9       9       9       9       9       9      
10       10       10       10       10       10      
11       11       11       11       11       11      
12       12       12       12       12       12      
13       13       13       13       13       13      
14       14       14       14       14       14      
15       15       15       15       15       15      

 

รวมคะแนนหมวด

R

I

A

S

E

C

             

 

รหัสอาชีพ คือ          

สูงอันดับ 1

สูงอันดับ 2

สูงอันดับ 3

 

หมวดความสนใจที่ได้คะแนนสูงสุด…………………………………………………………………………………………

ใบความรู้เรื่อง  บุคลิกภาพตามความสนใจอาชีพ

 

บุคลิกภาพของบุคคล  แบ่งออกได้เป็น  6  กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1             บุคลิกภาพแบบจริงจัง  ไม่คิดฝัน  นิยมความจริง  และสิ่งที่เป็นรูปธรรม 

(REALISTIC)

                        ลักษณะบุคลิกภาพ   ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง  ชอบทำงานกลางแจ้ง  รักธรรมชาติ  ชอบทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักกล  มีลักษณะเป็นชาย  มีความอดทน  มีความบากบั่น  ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคม

                        อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ   วิศวกร  ช่างเทคนิค  นักบิน  ประมง  ป่าไม้  เกษตรกร  สัตวแพทย์  นักกายภาพบำบัด   ผู้ฝึกกีฬา  ครูสอนพลศึกษา  ช่างฝีมือ  ช่างเครื่องยนต์  ช่างเจียระไน  ช่างเชื่อม  ช่างทอ  ช่างปัก  ช่างก่อสร้าง  ช่างซ่อม  ทหารบก  ทหารเรือ  ทหารอากาศ   ฯลฯ

 

กลุ่มที่ 2             บุคลิกภาพแบบใช้เชาวน์ปัญญา   ความคิด  และการแสวงหาความรู้   (Investigative)

                        ลักษณะบุคลิกภาพ   ชอบคิด  สังเกต  วิเคราะห์  สังเคราะห์  วิจารณ์อย่างมีเหตุผล  ชอบแก้ปัญหา  ชอบใฝ่หาความรู้  ชอบทำงานที่สลับซับซ้อน  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความเห็นที่รุนแรง  มีความบากบั่น   อุทิศเวลาให้กับงาน  เก็บตัว  ไม่ติดประเพณีนิยม   ไม่ชอบเอาอย่างใคร

                        อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ   แพทย์   ทันตแพทย์  สัตวแพทย์   เภสัชกร  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   นักวิทยาศาสตร์  นักรังสีเทคนิค   นักคณิตศาสตร์  นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์   นักเคมี  นักฟิสิกส์  นักเขียน  เศรษฐศาสตร์   นักเขียนรายงานวิชาการ  นักโบราณคดี  ฯลฯ

กลุ่มที่ 3             บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ  (ARTISTIC)

                        ลักษณะบุคลิกภาพ    รักอิสระ  ความงาม   มีสุนทรีย์   มีศิลปะ  มีความคิดสร้างสรรค์  มีจินตนาการ  ชอบใช้ชีวิตตามลำพัง  ไม่ชอบให้ใครมาควบคุม   ชอบแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของตัวเอง   ไม่ชอบงานที่มีระเบียบแบบแผน  ไม่ชอบเลียนแบบ

                        อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ    สถาปนิก  มัณฑนากร  จิตรกร  ประติมากร  นักเขียนการ์ตูน   นักออกแบบ  นักถ่ายภาพ  นางแบบ  ศิลปิน  นักดนตรี  นักประพันธ์  นักแสดง  ครูสอนศิลปะ  นักหนังสือพิมพ์  นักประชาสัมพันธ์  นักแต่งเพลง  ครูสอนดนตรี  เต้นรำ  ละคร  ฯลฯ

 

 

กลุ่มที่ 4             บุคลิกภาพที่ชอบสมาคม  สังคมกบผู้อื่น  สนใจสังคม  (SOCIAL)

                        ลักษณะบุคลิกภาพ   ชอบติดต่อกับผู้อื่น  ชอบเข้าสังคม  ชอบแสดงตัว  ร่าเริง  ชอบช่วยเหลือหรือบริการผู้อื่น  สนใจปัญหาสังคม  มีทักษะทางภาษา   มีความรับผิดชอบ  รับรู้ความรู้สึกผู้อื่นได้เร็ว  มีลักษณะเป็นผู้หญิง

                        อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ   นักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา   นักแนะแนว  ครู – อาจารย์   นักปกครอง  พยาบาล  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล   ผู้จัดการโรงแรม   นักจัดรายการ  นักประวัติศาสตร์  พัฒนากร  บรรณารักษ์  พนักงานต้อนรับ  ตำรวจ   พ่อบ้าน  แม่บ้าน  ช่างเสริมสวย  ฯลฯ

 

กลุ่มที่ 5             บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ  ชอบการวางแผน   ชอบค้าขาย  สนใจกิจกรรมทางด้าน

ธุรกิจหรือการเมือง  (Enterprising)

                        ลักษณะบุคลิกภาพ   มีลักษณะเป็นผู้นำ  มีความคิดริเริ่ม  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  กล้าโต้แย้ง  ชอบเสี่ยงหรือผจญภัย  มีความเป็นอิสระ  สนใจในอำนาจ  มีทักษะทางเจรจา  ชักชวนให้ผู้อื่นคล้อยตาม  ชอบการสมาคม  มีความก้าวร้าว   ทะเยอทะยาน

                        อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ   นักธุรกิจ  นายธนาคาร  พ่อค้า  นักการเมือง  นายหน้า  พิธีกร   โฆษกวิทยุ  ผู้พิพากษา   ทนายความ  นักจัดรายการ  พนักงานขาย  ผู้บริหาร  ฯลฯ

กลุ่มที่ 6             บุคลิกภาพแบบมีระเบียบแบบแผน  (CONVENTIONAL)

                        ลักษณะบุคลิกภาพ     เจ้าระเบียบ   ละเอียดรอบคอบ  รักษาระเบียบประเพณี  มีความรับผิดชอบ  ไม่ยืดหยุ่น   ชอบทำตามระเบียบแบบแผน  เป็นผู้ตามที่ดี  ชอบพึ่งพาผู้อื่น ชอบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม  การจัดหมวดหมู่  ตัวเลขและข้อมูล

                        อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ    นักบัญชี  สมุห์บัญชี  เจ้าหน้าที่การเงิน  การธนาคาร  ผู้ตรวจสอบบัญชี  เจ้าหน้าที่งบประมาณ   พนักงานสินเชื่อ  นักวิเคราะห์การเงิน  เลขานุการ  เสมียน   เจ้าหน้าที่ธุรการ  ยาม  พนักงานเก็บเงิน  พนักงานควบคุมเครื่องพิมพ์  พนักงานพิมพ์ดีด  ฯลฯ

 

ที่มา  :  เว็บไซด์    www.eduzones.com

ใบความรู้เรื่อง   ตารางแสดงหมวดความสนใจ  6  หมวด

 

หมวดความสนใจ

ลักษณะของบุคคล  (บุคลิกภาพ)

  1. งานช่างและเทคนิค  (Technical)
ชอบที่จะใช้  ซ่อมหรือออกแบบเครื่องมือ  อุปกรณ์  ปลูกพืชผัก

หรือเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

  1. งานวิทยาศาสตร์  (Science)
ศึกษาหาความรู้ทางหลักการและความจริงทางวิทยาศาสตร์

โดยการอ่าน  ถูกอภิปรายหรือการศึกษาวิจัย

  1. ศิลปะ  (Art)
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกผ่านการวาด  การออกแบบ

การเขียนบทเพลงหรือบทละคร  ชม  พิพิธภัณฑ์ศิลปะ  คอนเสิร์ต  ละคร  อ่านนวนิยาย  กวี

  1. งานบริการสังคม   (Social  Service)
ช่วยเหลือหรือให้บริการแก่บุคคลอื่นโดยการสอน  ให้คำปรึกษา

หรืองานสังคมสงเคราะห์  เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวและปัญหา

ของสังคม

  1. การดำเนินงานธุรกิจ       (Business  Contact
แสดงความเป็นผู้นำ  กระตุ้น  ชักชวนบุคคลอื่นให้เข้าร่วมธุรกิจ

หรือการค้า

  1. การปฏิบัติงานธุรกิจ   (Business)
ทำงานตามขั้นตอน  เก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องและ

เป็นระเบียบอยู่เสมอ

ใบงาน  เรื่อง   การวางแผนสู่งานอาชีพ

 

  1. การเปรียบเทียบข้อมูลจากแบบสำรวจ  VIESA

อาชีพที่สนใจ……………………………………………………………………………………………………………….

บุคลิกภาพ……………………………………………………………………………………………………………………

หมวดความสนใจ…………………………………………………………………………………………………………

ศึกษาต่อคณะ / สาขาวิชา………………………………………………………………………………………………

 

  1. สรุปอาชีพที่สนใจของนักเรียน  คือ…………………………………………………………………………………….

ถ้านักเรียนต้องการจะเข้าสู่อาชีพนี้นักเรียนจะต้องเข้าศึกษาต่อใน  คณะ / สาขาวิชาใดบ้าง

คณะ / สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

1.  
2.  
3.  
4.  

 

  1. นักเรียนมีปัญหาอุปสรรคต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพหรือไม่
¨  ไม่มี

ระบุเหตุผล

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

¨  มี  ระบุ………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

ระบุวิธีการแก้ไข / พัฒนา

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

 

 

 

Comments are closed.