Breaking News

สาขาแห่งอนาคต

สาขาแห่งอนาคต

จากการศึกษาบริบทของโลก  โดยวิเคราะห์ภาพอนาคตของโลกของบริษัท  เซลล์  (Shell  International  Limited)  สรุปว่ามี 3  หลังหลักที่เป็นแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงของโลก              ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า  จนทำให้เกิดเป็นกระแสแห่งอนาคต  มีดังนี้คือ

 1. โลกาภิวัฒน์  เป็นปรากฏการณ์ของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและมีความสำคัญต่อส่วนอื่น ๆ ของโลก  ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ทำให้สังคมโลกไม่มีพรหมแดนและมีการเปลี่ยนด้านต่าง ๆ  กันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
 2. การเปิดเสรี  คือ  กลุ่มประเทศที่ได้ทำข้อตกลงที่จะทำการค้าแบบเสรี  ทำการค้าขายระหว่างกันโดยจำกัดการเก็บภาษีศุลกากร
 3. เทคโนโลยี  เป็นสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อในการทำงาน  ใช้แก้ปัญหาพื้นฐานในการดำรงชีวิต  เช่น  การเพาะปลูก  ที่อยู่อาศัย  เป็นต้น

และเมื่อนำ  3  พลังหลักที่ขับเคลื่อนโบกมาวิเคราะห์รวมกับสภาพความเป็นจริงจากสถิติอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา  ทำให้ผู้ที่จะเลือกคณะหรือเลือกสาขาในปัจจุบัน             ต้องคำนึงถึงอนาคตที่จะเรียนว่ามีความเหมาะสมหรือใช่ตัวของตัวเองมากน้อยเพียงใด

อาชีพใหม่ ๆ  เหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจาก  3  แรงขับเคลื่อนของโลกและก่อให้เกิด  7 กระแสในอนาคตอันเป็นสุดยอดของ “คณะและสาขาแห่งอนาคต” คัมภีร์ซื้ออนาคตที่จะสร้าง โอกาสดี ๆ ในชีวิตให้กับพวกเรานับแต่นี้ต่อไป

 

กระแสกับอาชีพและสาขาใหม่ในอนาคต

1.          กระแสความนิยม  Inter

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว  ทำให้โลกเรากลายเป็นดวงดาวที่ไร้พรมแดนมากขึ้นทุกวัน  ผู้คนสามารทำการค้าขายกันได้ทั่วโลก  ภายในระยะเวลาที่ไม่กี่อึดใจจากเทคโนโลยีไร้สายและอินเตอร์เน็ต  มีการพัฒนาด้านการขนส่งสินค้า  รวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายของแรงงานจากการติดต่อค้าขายกัน  การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น   มีการเดินทาง  เพื่อท่องเที่ยว  เพื่อชมดนตรี  ชมการแสดง  ดังนั้นการเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกด้านนี้จึงน่าสนใจอย่างยิ่ง

อาชีพที่น่าสนใจในอนาคต

ล่าม  มัคคุเทศก์  นักแปล  นักธุรกิจระหว่างประเทศ  นักกีฬาอาชีพ  เน้นภาษาอังกฤษ  จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลี

 

แนวทางการศึกษาต่อ

สายสามัญ  แผนการเรียน  ภาษา-สังคม,  ศิลป์-คำนวณ

คณะสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • - คณะมนุษยศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์  คณะศิลปะศาสตร์  สาขาตามภาษาที่เลือก  (ภาษาอังกฤษ  จีน  ภาษาญี่ปุ่น  เกาหลี)  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • - คณะศึกษาศาสตร์
 • - คณะบริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • - คณะการบัญชีและการจัดการ  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

2.          กระแส  E-Commerce

ด้วยเทคโนโลยีอันยอดเยี่ยมทันสมัย  สามารถทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนต่ำ  แต่รายได้สูง  รวมทั้งติดต่อกับผู้คนทั่วโลกได้ในเวลาอันรวดเร็วแค่ไม่กี่วินาที   แถมยังมีระบบ                   ที่สามารถทำงานแทนแรงงานคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ทำให้ปัจจุบันกระแส  E-Commerce  เป็นกระแสที่ได้รับการกล่าวขาน  ชื่นชมและยอมรับว่าสามารถปฏิบัติการติดต่อค้าขายแบบเก่า ๆ  ได้อย่างสิ้นเชิง   เนื่องจากสามารถทำธุรกรรมแทบจะทุกอย่างได้ในระบบนี้  แบบไม่มีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง   จึงทำให้ในปัจจุบันและอนาคต  E-Commerce  จะเป็นสาขาและอาชีพที่จำเป็นในโลกนี้อย่างแน่นอน

อาชีพที่น่าสนใจในอนาคต

Webmaster,  Programmer,  Graphic  Design,  วิศวกร ซอฟต์แวร์,  นักบิน,  ขนส่งโลจิสติกส์,  นักเดินเรือ

แนวทางการศึกษาต่อ

สายสามัญ  แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

คณะสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • - คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • - คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • - สาขาการบิน
 • - วิทยาลัยการขนส่ง และโลจิสติกส์  สาขาวิชาวิทยาการจัดการโลจิสติกส์  สาขาวิชาการเดินเรือ   สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาวิชาพาณิชย์นาวี

 

3.          กระแสการขาดแคลนพลังงาน  Energy

ทรัพยากรของโลกมีจำนวนจำกัดและกำลังร่อยหรอลงทุกวัน   ยกตัวอย่าง  เรื่องของน้ำมัน   คนทั่วโลกต่างแย่งกันใช้   แต่การค้นพบบ่อน้ำมันใหม่ ๆ  กลับมีน้อยมาก   จนมีการคาดการณ์กันว่าอีกไม่เกิน  40  ปี  นับจากนี้ไปน้ำมันจะหมดไปจากโลกใบนี้  นอกจากนี้ทรัพยากรด้านอื่น ๆ  เช่น  ก๊าซ  เหมืองแร่  ก็กำลังจะมีปัญหาขาดแคลนตามมาเช่นเดียวกัน  การศึกษาในเรื่องของการจัดการทรัพยากร  การค้นคว้าหาแหล่งพลังงานใหม่  การดูแลจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  จึงเป็นสาขาที่จะมีอนาคตดีอย่างยิ่ง

อาชีพที่น่าสนใจในอนาคต

วิศวกร  ปิโตรเคมี,  วิศวกร  นาโน,  นักธรณีวิทยา,  นักเทคโนโลยีชีวภาพ,  วิศวกรเครื่องกล,  วิศวกรด้านพลังงานอื่น ๆ

แนวทางการศึกษาต่อ

สายสามัญ   แผนการเรียนวิทย์-คณิต

คณะสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • - คณะเทคโนโลยี  สาขาเทคโนโลยีธรณี
 • - คณะเทคโนโลยี  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • - คณะวิทยาศาสตร์  สาขาธรณีวิทยา  สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  สาขาชีววิทยา
 • - คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์  สาขาวิศวกรรมทั่วไป

 

4.          กระแสความนิยม  Center

เกิดจากการรวมกลุ่มกันเป็นศูนย์กลางแรงงาน  และศูนย์กลางการผลิตสินค้า เมื่อพูดถึงสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแล้ว  ก็จะต้องนึกถึงประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นต้นกำเนิดการผลิต   เช่น  ถ้าพูดถึงน้ำหอมก็จะต้องนึกถึงประเทศฝรั่งเศส  การรวมกลุ่มกันของ OPEC  ผู้ค้าน้ำมัน  เป็นต้น

อาชีพที่น่าสนใจในอนาคต

ผู้นำเข้า  ส่งออก,  นักการทูต  นักกฎหมายระหว่างประเทศ

แนวทางการศึกษาต่อ

สายสามัญ   แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ,  ภาษา – สังคม

คณะสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • - คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบริหารธุรกิจ
 • - คณะศึกษาศาสตร์
 • - คณะรัฐศาสตร์  สาขาการปกครองระหว่างประเทศ
 • - คณะสังคมศาสตร์  สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 

5.          กระแสความตื่นตัว  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หลังจากคนไทยได้รับผลเศรษฐกิจตกต่ำ  ใน พ.ศ. 2540  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จึงมีบทบาทสำคัญในประเทศไทย  เริ่มที่จะเห็นคุณค่าและศรัทธา ในภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มตระหนักถึงข้อดีที่บรรพชนคิดค้นไว้  เริ่มอยากเรียนรู้  ศึกษา  ถ่ายทอดวิชา  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน

แนวทางการศึกษาต่อ

สายสามัญ  แผนการเรียนวิทย์-คณิต,  แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ

คณะสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • - สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • - สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • - สาขาการแพทย์แผนไทย
 • - คณะโบราณคดี
 • - คณะวิทยาศาสตร์

 

6.          กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้า  คนในสังคมรู้จักวิธีการดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี  คนสูงอายุไม่ได้มีแนวโน้มจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานเหมือนในอดีต  จะนิยมใช้ชีวิตเหมือนคนหนุ่มสาวทันสมัย   และที่สำคัญคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของตนเองมากขึ้น   ฉะนั้นกิจการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  จะกลายเป็นธุรกิจทำเงินในอนาคต

อาชีพที่น่าสนใจในอนาคต

แพทย์,  ทันตแพทย์,  เภสัชกร,  พยาบาล,  งานด้านสุขภาพ

แนวทางการศึกษาต่อ

สายสามัญ  แผนการเรียนวิทย์-คณิต

คณะสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • - คณะแพทย์ศาสตร์
 • - คณะทันตแพทย์
 • - คณะเภสัชกร
 • - คณะพยาบาลศาสตร์
 • - คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

7.          กระแสนวัตกรรม

นวัตกรรม  หมายถึง  การนำสิ่งใหม่ ๆ  เข้ามาเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติมจากวิธีการที่ทำอยู่เดิม  เพื่อให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น   ดังนั้นไม่ว่าวงการหรือกิจการใด ๆ  ก็ตาม  เมื่อมีการนำเอา              ความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ  เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรม

ถ้าถามว่า  เรียนอะไรที่ตรงกับสาขานวัตกรรม  ทุกคณะ  ทุกสาขา  ที่เปิดสอนในปัจจุบัน  ถ้าเกิดเรามีการคิดค้น   หรือจุดประกายสร้างสรรค์

 

 

(ที่มา :  สาขาแห่งอนาคต  ของศักดิ์รพี  วดีศิริศักดิ์)

Comments are closed.