Breaking News

ใบงานเรื่อง คุณลักษณะอาชีพของฉัน

ใบงานเรื่อง  คุณลักษณะอาชีพของฉัน

 

ชื่อ – สกุล…………………………………………………………………………………….ชั้น……………..เลขที่…………..

 

แบบสำรวจคุณลักษณะอาชีพของฉัน

                        ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณลักษณะอาชีพ  จำแนกตาม  ISCED (International  Standard  Classification  of  Education)  เป็น  10  กลุ่มสาขาวิชา

 

ตอนที่ 1            ให้นักเรียนพิจารณาว่านักเรียน  มีคุณลักษณะอาชีพ  สิ่งต่อไปนี้มาก น้อยเพียงใด

 

ข้อที่

ข้อความ

มากที่สุด


(
5)

มาก


(
4)

ปานกลาง


(
3)

น้อย


(
2)

น้อยที่สุด


(
1)

คะแนนรวม

1

มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนหรือบุคคลได้

2

ชอบดูแล  แนะนำให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดมีคุณธรรม

3

ชอบให้บริการข้อมูลทางการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป

4

ชอบศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ  ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 5

มีความสามารถวิเคราะห์  วิจัยเหตุการณ์ในอดีต  และปัจจุบันได้

6

ชอบรวบรวมข้อมูล เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

7

มีความสามารถและถนัดทางศิลปะ

8

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รักอิสระ

9

รักความสวยงามและธรรมชาติ

10

ซื่อสัตย์  รักษาความยุติธรรม

11

มีความสามารถจดจำระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับต่าง ๆ  ได้

12

มีลักษณะเป็นผู้นำ  บุคลิกภาพดี

13

มีความสนใจศึกษาชีวิตมนุษย์ สังคม ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม

14

ชอบช่วยเหลือสังคม  กล้าแสดงความคิดเห็น

15

มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีจิตใจโอบอ้อมอารี

16

มีความละเอียด  รอบคอบ  สุขุม

17

สนใจข่าวสารและเศรษฐกิจ

18

มีความสามารถทางคณิตศาสตร์  และสถิติ

19

มีความสามารถใช้ เขียน ภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ

20

มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ

21

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ชอบสมาคม

22

รักและสนใจความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ในเรื่องปัจจัยสี่

23

มีศิลปะในการปรุงอาหารได้อร่อย และน่ารับประทาน

24

ชอบออกแบบเสื้อผ้าการแต่งกาย

25

ชอบค้นคว้าทดลอง  ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

26

ช่างสังเกต   ละเอียด  รอบคอบ

27

ใฝ่หาความรู้กับวิทยาการใหม่ ๆ  เสมอ

28

มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

29

ชอบใช้เหตุผลมากกว่าการจินตนาการ

30

มีความสามารถในการดูแล  เอาใจใส่  ส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพดี

31

มีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะฟิสิกส์  มีทักษะทางมิติสัมพันธ์

32

ชอบทำงานที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม

33

มีความสามารถงานก่อสร้าง  ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ได้

34

มีความสามารถและมีพื้นฐานศิลปะ มีความคิดริเริ่ม

35

มีความคิดในลักษณะที่เป็นตรรกศาสตร์  การคิดหาเหตุผล

36

มีความสามารถในการออกแบบสร้างอาคารสถานที่

37

รักธรรมชาติ  ชอบทำงานใช้กำลัง  ทำงานกลางแจ้งได้

38

ชอบการผจญภัย  ไม่พิถีพิถันในการใช้ชีวิตมากนัก

39

ชอบงานด้านการเกษตรกรรม  เลี้ยงสัตย์ประมง

40

มีความเป็นผู้นำ  อดทน  เสียสละ

41

สนใจเอาใจใส่ความเปลี่ยนแปลงรอบตัว

42

มีความต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุข

 

คะแนนคุณลักษณะอาชีพ ที่ได้อันดับ 1      กลุ่มสาขาอาชีพ…………………………..

บันทึกคุณลักษณะอาชีพของฉัน

คุณลักษณะอาชีพของฉัน

อาชีพที่ฉันอยากเป็น

   
 
 

 

คะแนนคุณลักษณะอาชีพ ที่ได้อันดับ 2      กลุ่มสาขาอาชีพ…………………………..

บันทึกคุณลักษณะอาชีพของฉัน

คุณลักษณะอาชีพของฉัน

อาชีพที่ฉันอยากเป็น

   
 
 

คะแนนคุณลักษณะอาชีพ ที่ได้อันดับ 1      กลุ่มสาขาอาชีพ…………………………..

บันทึกคุณลักษณะอาชีพของฉัน

คุณลักษณะอาชีพของฉัน

อาชีพที่ฉันอยากเป็น

   
 
 

 

คะแนนคุณลักษณะอาชีพ ที่ได้อันดับ 2      กลุ่มสาขาอาชีพ…………………………..

บันทึกคุณลักษณะอาชีพของฉัน

คุณลักษณะอาชีพของฉัน

อาชีพที่ฉันอยากเป็น

   
 
 

 

สรุปผลการสำรวจตนเองคุณลักษณะอาชีพของฉัน

 

กลุ่มสาขาอาชีพ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

คุณลักษณะอาชีพ

ข้อ

คะแนน

รวม

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

1. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และการฝึกหัดครู ครู อาจารย์ นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา  นักแนะแนว  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  บรรณารักษ์ นักดนตรี  นักสันทนาการ  นักจิตวิทยา  นักโภชนาการ  ฯลฯ

1-3

2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์  ศาสนา  และเทววิทยา ครู อาจารย์  นักวิชาการศึกษา  นักภาษาศาสตร์  นักประพันธ์  มัคคุเทศก์  ล่าม  บรรณาธิการ  นักโบราณคดี  บรรณารักษ์    เลขานุการ  ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ

4-6

3. กลุ่มสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ช่างศิลป์  ช่างภาพ  นักแต่งเพลง นักปฏิมากร  จิตรกร  มัณฑนากร  นักออกแบบ  เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  นักวิชาการ ฯลฯ

7-9

4. กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์ ทนายความ  นิติกร  ตำรวจ  นักการเมือง  เจ้าหน้าที่สรรพกร  ผู้พิพากษา  อัยการ  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน  เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์   เจ้าหน้าที่ที่ดิน   ที่ปรึกษากฎหมาย  ฯลฯ 

 

 

10-12

5. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์5.1 สาขาวิชาสังคมศาสตร์  และพฤติกรรมศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์   นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  นักจิตวิทยา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  มัคคุเทศก์  ผู้สื่อข่าว นักบริหารงานบุคคล  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  ปลัดอำเภอ  ฯลฯ

13-15

5.2 สาขาการบริหารพาณิชยการและบริหารธุรกิจ นักธุรกิจ  นายธนาคาร  นักวิจัยตลาด  ผู้ขายประกัน  พนักงานขาย  เจ้าหน้าที่วัสดุ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าหน้าที่การเงิน  เจ้าหน้าที่คลัง   สรรพากร  สมุห์บัญชี  พนักงานคุมสต็อกสินค้า  โปรแกรมเมอร์  ฯลฯ

16-18

5.3 สาขาวิชาสื่อสารมวลชนและการเอกสาร นักประชาสัมพันธ์  นักข่าว นักหนังสือพิมพ์  นักการเมือง นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ พิธีกร  ผู้ผลิตภาพยนตร์ ฯลฯ

19-21

5.4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นักโภชนาการ  นักออกแบบเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

22-24

6. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์  นักเคมีปฏิบัติ   นักฟิสิกส์  นักคณิตศาสตร์ นักอุตุนิยมวิทยา  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักนิเวศวิทยา  นักวิเคราะห์วิจัย ฯลฯ

25-27

7. กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย แพทย์  สัตวแพทย์  พยาบาล เภสัชกร  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์  เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค  นักกายภาพบำบัด นักจิตเวช   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฯลฯ

28-30

8. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์8.1 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกร  ผู้ควบคุมการก่อสร้างโฟร์แมน   ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค

31-33

8.2 สถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง สถาปนิก  นักออกแบบ

34-36

9. กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  วนศาสตร์  และการประมง เกษตรกร  นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ป่าไม้  นักการประมง เจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์ นักจัดสวน  นักปศุสัตว์  เจ้าของฟาร์มพืช  หรือสัตว์  ฯลฯ

37-39

10. กลุ่มสาขาวิชาอื่น ๆ ได้แก่  อาชญาวิทยา  สวัสดิการสังคม นักกีฬา  นักสังคมสงเคราะห์  พัฒนากร

40-42

 

สรุปผลการสำรวจ  (*ค่าเฉลี่ย  =   คะแนนรวม  หารด้วย 3)

การตรวจคะแนน            มากที่สุด = 5,    มาก = 4,      ปานกลาง  = 3,     น้อย  = 2,    น้อยที่สุด = 1

การแปลความระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร  จัดระดับเป็น  5  ระดับ   โดยใช้ช่วงคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้

ระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนนเฉลี่ย

มากที่สุด

4.21 – 5.00

มาก

3.41 – 4.20

ปานกลาง

2.61 – 3.40

น้อย

1.81 – 2.60

น้อยที่สุด

1.00 – 1.80

 

 

(ที่มา :  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมแนะแนว  โรงเรียนสตรีวิทยา 2)

Comments are closed.