Breaking News

ใบความรู้ คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ใบความรู้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 

1.  กล้าเสี่ยง  อาชีพอิสระเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว  จึงต้องมีการลงทุนในขณะที่ถ้าเป็นลูกจ้างไม่ต้องลงทุนอะไร  ซึ่งการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเพราะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร  ดังนั้น  ก่อนที่จะตกลงใจประกอบอาชีพจึงต้องพิจารณาวิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างดีเสียก่อน

2.  ความคิดสร้างสรรค์  การประกอบอาชีพอิสระมิได้ยึดติดกับรูปแบบใดๆ  เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องเป็นนายของตนเอง  ดังนั้น  ในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการสามารถทำได้อย่างมีอิสระ  เพื่อให้ได้มาซึ่งกำไนในการดำเนินธุรกิจ

3.  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของตนเองให้อยู่รอดและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ  ที่เกิดขึ้นได้

4.  ความอดทน  การดำเนินธุรกิจย่อมมีกำไรและขาดทุน  โดยเฉพาะเมื่อเริ่มประกอบการอาจต้องประสบปัญหาและอุปสรรคบ้าง  ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดา  ผู้ปกระกอบการจึงต้องพร้อมที่จะยอมรับข้อผิดพลาดและนำมาแก้ไขด้วยความอดทนไม่ท้อถอย

5.  มีวินัยในตนเอง  การประสบความสำเร็จในอาชีพซึ่งเราเป็นเจ้าของกิจการเอง  จำเป็นต้องมีวินัย  มีกฎระเบียบ  การทำงานสม่ำเสมอ  มิเช่นนั้นอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จ

6.  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ  ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานที่มีเกียรติหรือไม่  ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องรักในงานที่ทำและให้เกียรติกับงานนั้นๆ  เสมอ

7.  มีความรอบรู้  การประกอบอาชีพอิสระจะต้องรับรู้ข่าวสารอยู่เสมอ  เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก  ประโยชน์ของการรับรู้ข่าวสารจะทำให้สามารถปรับปรุงธุรกิจของตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  ผลที่ได้คือกำไรนั่นเอง

8.  มีมนุษย์สัมพันธ์  การประกอบอาชีพอิสระจะต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  เพื่อผลประโยชน์ในธุรกิจของตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า  บุคคลรอบข้างหรือคู่แข่งขันก็ตาม  เพราะการมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีจะทำให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงานอย่างยิ่ง

9.  มีความซื่อสัตย์  ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า  การบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจในการขายสินค้าหรือบริการและกลับมาใช้บริการอีกเป็นหัวใจสูงสุดเพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจและต่อตนเองในที่สุด

10.  มีความรู้พื้นฐาน  ในการเริ่มทำธุรกิจการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง  เราควรได้รู้จักสิ่งที่ทำอย่างน้อยให้รู้ว่าทำอะไร  ซื้อวัตถุดิบจากไหน  ตลาดอยู่แหล่งใด  และหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  จะหาได้จากที่ไหน

11.  มีการพัฒนาตนเอง  ให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพอิสระ  เมื่อมีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพอิสระแล้ว  อีกทั้งยังต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพนั้นๆ เช่น  หากเป็นช่างเสริมสวยก็ต้องพัฒนาตนเองให้ดูสวยงาม  เมื่อลูกค้าเห็นจะได้ดูน่าเชื่อถือหรือหากเลือกที่จะขายอาหาร  ผู้ขายก็ควรแต่งกายให้ดูสะอาด  ไม่สูบบุหรี่ขณะทำอาหาร  เป็นต้น

 

 

Comments are closed.