Breaking News

กลุ่มสาขาวิชาและอาชีพจำแนกตามระบบ ISCED


กลุ่มสาขาวิชาและอาชีพจำแนกตามระบบ 
ISCED

(International Standard Classification Of Education)

 

1.  กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู

ลักษณะการศึกษา  เป็นการศึกษาและฝึกประสบการณ์ในการเป็นครู  เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตร  เทคนิควิธีการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียน  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  จิตวิทยาและพฤติกรรมการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สาขาที่เปิดสอน  ได้แก่  การศึกษาปฐมวัย  การประถมศึกษา  การวัดผลการศึกษา   คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  จิตวิทยา  เทคโนโลยีการศึกษา  ศิลปศึกษา  จิตวิทยา  เทคโนโลยีการศึกษา  ศิลปศึกษา  พลศึกษา  ธุรกิจศึกษา  บรรณารักษ์ศาสตร์  ดนตรี  สุขศึกษา  การศึกษานอกระบบ  คหกรรมศาสตร์  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมศิลป์

คณะที่เปิดสอน  คณะครุศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลักษณะอาชีพ  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสอน  การฝึกอบรม  การให้ความรู้  และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแก่นักเรียน  การบริหารสถานศึกษา  การนิเทศบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  รักเด็ก  มีความเมตตา  ใฝ่หาความรู้  ชอบที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น  ช่างสังเกต  จิตใจมั่นคง  ชอบใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา  มีคุณธรรม  สุภาพอ่อนโยน

อาชีพที่เลือก  ครูผู้สอนในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  ศึกษานิเทศก์  นักแนะแนว  นักวิชาการ  เจ้าหน้าที่โสตศึกษา  นักจิตวิทยา  บรรณารักษ์

2.  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์  ศาสนา  และเทววิทยา

ลักษณะการศึกษา  เป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านภาษา  ปรัชญา  โบราณคดี  และศาสนา

สาขาที่เปิดสอน  ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมัน  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาบาลีสันสกฤต  ภาษารัสเซีย  ภาษามลายู  ภาษาอาหรับ  โบราณคดี  บรรณารักษศาสตร์  ปรัชญา  ศาสนา

คณะที่เปิดสอน  คณะอักษรศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะศิลปะศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะโบราณคดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลักษณะอาชีพ  ทำงานเกี่ยวกับการใช้ภาษา  งานติดต่อสื่อสาร  งานแปล  การสร้างสรรค์บทกวี  บทประพันธ์  งานค้นคว้าวิจัยเรื่องราวในอดีต  บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  รักการอ่านหนังสือ  มีความสามารถทางภาษา  ชอบการแสดงออกที่ต้องใช้ภาษา  มีความคิดสร้างสรรค์  ช่างสังเกต  ชอบวิเคราะห์วิจารณ์

อาชีพที่เลือกได้  นักเรียน  มัคคุเทศก์  เจ้าหน้าที่งานแปล  เลขานุการ  ล่าม  เจ้าหน้าที่  โบราณคดี  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  เป็นต้น

 

3.  กลุ่มสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ลักษณะการศึกษา  เป็นการศึกษาและฝึกประสบการณ์ทางด้านศิลปะ

สาขาที่เปิดสอน  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  ศิลปะไทย  มัณฑนศิลป์  การออกแบบนิเทศศิลป์  การออกแบบผลิตภัณฑ์  ประยุกตศิลปะศึกษา  เครื่องเคลือบดินเผา  ดุริยางคศิลป์  นฤมิตศิลป์  นาฎยศิลป์  ศิลปะการละคร  เซรามิกส์

คณะที่เปิดสอน  คณะจิตกรรม  ประติมากรรมและภาพพิมพ์  คณะศิลปะกรรมศาสตร์  คณะมัณฑนศิลป์  คณะวิจิตรศิลป์  คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์  คณะศิลปะศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลักษณะอาชีพ  ทำงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบตกแต่ง  การประดิษฐ์งานศิลปะ  การวาด  การปั้น  การแกะสลัก  งานด้านนาฎศิลป์  ดนตรี  การแสดง  การออกแบบนิทรรศการ  การออกแบบจัดสวน  จัดทำฉากละครโทรทัศน์  ภาพยนตร์  บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  รักงานศิลปะ  มีความสามารถในการแสดงออกด้านศิลปแขนงใดแขนงหนึ่ง  มีความคิดสร้างสรรค์  มีจินตนาการ  สนใจสิ่งสวยงาม

อาชีพที่เลือกได้  จิตรกร  ปฏิมากร  มัณฑนากร  ช่างศิลป์  ช่างภาพ  นักดนตรี  นักแต่งเพลง  ช่างออกแบบผลิตภัณฑ์  นักแสดง

 

4.  กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะการศึกษาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การใช้กฎหมาย  การดำเนินคดีทางศาล

สาขาที่เปิดสอน  สาขานิติศาสตร์

คณะที่เปิดสอน  คณะนิติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  สถาบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลักษณะอาชีพ  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายต่างๆ  เช่น  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายที่ดิน  กฎหมายภาษีอากร  ฯลฯ  การดำเนินคดีแพ่ง  และคดีอาญา  การให้คำแนะนำและปรึกษาทางกฎหมาย  การพิพากษาคดี  บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ เป็นผู้รักความยุติธรรม  รักการอ่าน  มีความจำดี  ชอบการตีความ  ชอบแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์  การโต้แย้งโดยใช้เหตุผล  ช่างสังเกต  ละเอียดรอบคอบ  ถนัดการใช้ภาษาทังการเขียนและการพูด

อาชีพที่เลือกได้  ทนายความ  นิติกรประจำหน่วยงาน  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  อัยการ  ผู้พิพากษา  เจ้าหน้าที่สรรพากร  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  ตำรวจ  เจ้าหน้าที่ที่ดิน

5.  กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

                        5.1  สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ลักษณะการศึกษา  เป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์  และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

สาขาที่เปิดสอน  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  เศรษฐศาสตร์การเงิน  เศรษฐศาสตร์การเกษตร  ประวัติศาสตร์  จิตวิทยาภูมิศาสตร์

คณะที่เปิดสอน  คณะรัฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์  คณะศิลปะศาสตร์    คณะวิทยาการจัดการ  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สถาบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลักษณะอาชีพ  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน  งานฝึกอบรมและเผยแพร่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานสำรวจวิจัย  งานบริหาร  งานให้คำปรึกษา  งานบริการ  งานบริการข่าวสารข้อมูล  บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  สนใจเรื่องราวความเป็นอยู่ของมนุษย์  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  มีความคล่องแคล่ว  ชอบช่วยเหลือสังคม  รู้จักการจูงใจคน

อาชีพที่เลือกได้  นักปกครอง  ปลัดอำเภอ  นักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา  นักเศรษฐศาสตร์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล  พัฒนาการ

                        5.2  สาขาการบริหาร  พาณิชยการและธุรกิจ

ลักษณะการศึกษา  เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ  การทำบัญชี  การจัดการสำนักงาน  การบริหารการเงินและการธนาคาร  การตลาด  งานประกันภัย  ภาษาสำหรับธุรกิจ  การบริหารงานบุคคล  ธุรกิจกรขนส่งทางเรือ  การบริหารงานโรงแรม

สาขาที่เปิดสอน  บัญชี  การเงินการธนาคาร  การบริหารธุรกิจ เลขานุการ  สถิติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  พาณิชย์นาวี  การบริหารงานบุคคล  การจัดการขนส่งระหว่าประเทศ  ประกันภัย  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

คณะที่เปิดสอน  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยากรจัดการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลักษณะอาชีพ  ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วางแผน  การทำบัญชี  การจัดเก็บข้อมูล  การบริหารงานบุคคล  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ  งานประกันภัย  ธุรกิจการขนส่ง  บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  สนใจทางด้านเศรษฐกิจ  ชอบคิดคำนวณ  วางแผน  มีความละเอียดรอบคอบ  กล้าตัดสินใจ  คล่องแคล่ว

อาชีพที่เลือกได้  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล  นักบัญชี  พนักงานธนาคาร  เจ้าหน้าที่การเงิน  สมุห์บัญชี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เลขานุการ  เจ้าหน้าที่ประกันภัย  นักวิจัยตลาด  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแลแผน  เจ้าหน้าที่สรรพากร  เจ้าหน้าที่การคลัง  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

                        5.3  สาขาการสื่อสารมวลชนและเอกสาร

ลักษณะการศึกษา  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสาร  การใช้สื่อประเภทต่างๆ  การเขียนข่าว  การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  การถ่ายภาพ  การออกแบบโฆษณา  การประชาสัมพันธ์  วิทยุ  โทรทัศน์  ภาพยนตร์  ภาพถ่าย  วาทศิลป์  งานสารนิเทศ

คณะที่เปิดสอน  คณะนิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลักษณะอาชีพ  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์  การทำข่าว  งานโฆษณา  งานแสดงการเขียนบทความบรรณาธิการ  การรายงานข่าย  เทคโนโลยีการพิมพ์  การกำกับภาพยนตร์  การเขียนสารคดี  บทวิจารณ์  การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์  บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  มีความสามารถในการใช้ภาษา  กล้าแสดงออก  ชอบการเข้าสังคม  สนใจสภาพแวดล้อมรอบตัว  มีความคล่องแคล่ว                  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ทันสมัย

อาชีพที่เลือกได้  นักข่าว  นักหนังสือพิมพ์  คอลัมนิสต์  เข้าหน้าที่ผลิตรายการ  ผู้ผลิตภาพยนตร์  เข้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ผู้ประกาศ  ผู้ผลิตงานโฆษณา  ผู้เขียนบทโทรทัศน์  วิทยุ  นักจัดรายการ  พิธีกร

5.4  สาขาคหกรรมศาสตร์

ลักษณะการศึกษา  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและครอบครัว  การใช้และพัฒนาวัสดุเพื่อประโยชน์สุขของบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  งานโภชนาการ  งานเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

สาขาที่เปิดสอน  อาหารและโภชนาการ  ผ้าและเครื่องแต่งกาย  พัฒนาการครอบครัวและเด็ก  บ้านและศิลปสัมพันธ์  คหกรรมศาสตร์  บ้านและชุมชน  คณะที่เปิดสอน  คณะเกษตรศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สถาบันที่เปิดสอน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลักษณะอาชีพ  ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า  งานตรวจสอบและวิจัย  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้  งานประกอบอาหารบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  สนใจเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของมนุษย์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีความคิดสร้างสรรค์  มีความประณีต

อาชีพที่เลือกได้  นักออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า  นักโภชนาการ  ครู-อาจารย์  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

6.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การค้นคว้า  พิสูจน์  ทดลองวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สาขาที่เปิดสอน  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์  ธรณีวิทยา  วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  วิทยาศาสตร์ทางทะเล  พฤกษศาสตร์  สัตววิทยา  เทคโนโลยีทางทะเล  วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุเคมีและวัสดุพอลิเมอร์  เทคโนโลยีอาหารเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะที่เปิดสอน  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะเทคโนโลยี  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สถาบันเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลักษณะอาชีพ  ทำงานในห้องปฏิบัติการเพื่อค้นคว้า  ทดลอง  วิเคราะห์  หรือปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่ธรรมชาติ ให้บริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์  การปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์  การสำรวจและพยากรณ์  การทดสอบผลิตภัณฑ์

บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี  ชอบค้นคว้าทดลอง  ช่างสังเกต  มีความละเอียดรอบคอบ  ชอบการแก้ปัญหา  ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

อาชีพที่เลือกได้  นักวิจัย  นักวิทยาศาสตร์  เจ้าหน้าที่สถิติ  นักธรณีวิทยา  เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา  นักคอมพิวเตอร์  นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ควบคุม

 

7.  กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย

ลักษณะการศึกษา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบของร่างกาย  สุขภาพอนามัย  การดูแลรักษา  การให้บริการ  การวินิจฉัยโรค  การตรวจ  การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์  การดูแลผู้ป่วย  โรคและการบำบัดรักษา

สาขาวิชาที่เปิดสอน  แพทย์  พยาบาล  กายภาพบำบัด  รังสีเทคนิค  เภสัชศาสตร์  สัตวแพทย์  ทันตแพทย์  เทคนิคการแพทย์  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  บริหารสาธารณสุข  โภชนวิทยา  สุขศึกษา  คณะที่เปิดสอน  คณะแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทย์ศาสตร์  คณะสัตวแทพย์ศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  คณะสหเวชศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สถาบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลักษณะอาชีพ  การตรวจ  วินิจฉัย  ค้นคว้า  วิเคราะห์  ทดลอง  และให้บริการด้านการรักษาและดูแลสุขภาพอนามัย  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  การป้องกันโรค

บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  สนใจเกี่ยวกับการค้นคว้าทดลอง  ใฝ่หาความรู้  ใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์  มีความสุขุม  ละเอียดรอบคอบ  มีเมตตา  กล้าตัดสินใจ  ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่พิการทางกาย  ใจเย็น

อาชีพที่เลือกได้  เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์

 

8.  กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์   สถาปัตยกรรมศาสตร์

8.1  วิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะการศึกษา  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณในระดับสูง  การออกแบบ  ผลิต  การควบคุมระบบการทำงานของเครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรม

สาขาที่เปิดสอน  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมโลหการ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมเรือ  วิศวกรรมยานยนต์  วิศวกรรมสำรวจ  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา  วิศวกรรมปิโตรเลียม  วิศวกรรมอุตสาหกรรม  วิศวกรรมการผลิต  วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด  วิศวกรรมเกษตร  วิศวกรรมชลประทาน  วิศวกรรมอาหาร  วิศวกรรมการบินและอากาศยาน  วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

คณะที่เปิดสอน  คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  พระนครเหนือ

ลักษณะอาชีพ  ทำงานด้านการคำนวณ  วางแผนการติดตั้ง  การสร้าง  การควบคุมงานต่างๆ การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์  คิดค้น  ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  ชอบคิดคำนวณ  มีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  มีความคิดสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบ

อาชีพที่เลือกได้   วิศวกร

                        8.2  สถาปัตยกรรมศาสตร์

ลักษณะการศึกษา  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร  การวางผังเมือง  สาขาที่เปิดสอน  สถาปัตยกรรม  การออกแบบอุตสาหกรรม  ภูมิสถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมไทย  สถาปัตยกรรมภายใน

คณะที่เปิดสอน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะที่เปิดสอน  เกษตรศาสตร์  วนศาสตร์  ประมง  เทคโนโลยีการเกษตร  อุตสาหกรรมการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

สถาบันที่เปิดสอน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลักษณะอาชีพ   ทำงานเกี่ยวกับการผลิต  การบำรุงรักษา  การจัดการ  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การอนุรักษ์  การเผยแพร่  การวิจัย  การส่งเสริม  การป้องกัน

บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  รักธรรมชาติ  ขยัน  อดทน  ชอบงานกลางแจ้ง  การค้นคว้า  ทดลอง  สุขภาพแข็งแรง

อาชีพที่เลือกได้  เกษตรกร  นักวิชาการป่าไม้  เจ้าหน้าที่ประมง  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  นักวิชาการเกษตร  เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน  เจ้าหน้าที่ปราบศัตรูพืช  เจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

10.  กลุ่มสาขาวิชาอื่นๆ

ลักษณะการศึกษา  เป็นการศึกษาในสาขาวิชาที่มีจัดอยู่ใน 9 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น  ได้แก่  พัฒนาสังคม  สังคมสงเคราะห์  พลศึกษา  วิทยาศาสตร์การกีฬา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  เป็นต้น

คณะที่เปิดสอน  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  คณะพลศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันที่เปิดสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  สนใจเรื่องของคน  สิ่งแวดล้อม  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

อาชีพที่เลือกได้  นักสังคมสงเคราะห์  เจ้าหน้าที่การกีฬา  ครู-อาจารย์  พัฒนากร  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  นักวิจัย

 

Comments are closed.