Breaking News

แบบสำรวจบุคลิกภาพ

แบบสำรวจบุคลิกภาพ

 

ชื่อ ………………………………………………………………………………….  ชั้น …………………………………………….

คำชี้แจง  ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย  √  หน้าข้อความตรงกับลักษณะของท่าน

…………….

1

ใฝ่ฝันจะเป็นนักประพันธ์ให้ได้
…………….

2

พูดถึงเรื่องชักชวนใครๆ  ให้คล้อยตามแล้วถนัดนัก
…………….

3

ช่วยเก็บเอกสารระเบียนต่าง ๆ
…………….

4

มีศิลปะในการจัดตกแต่งห้อง
…………….

5

กระตือรือร้นในการดูแลทุกข์สุขของผู้อื่น
…………….

6

รักงานทางด้านวิทยาศาสตร์
…………….

7

เรื่องการบรรยายให้เพื่อนฟังถึงหน้าที่ของเม็ดโลหิตขาวท่านถนัดนัก
…………….

8

มีความสุขอยู่กับการซ่อมทีวี  วิทยุ
…………….

9

จัดตารางการใช้เวลาแต่ละวัน
…………….

10

มีความสุขที่ได้สนทนากับเพื่อนๆ  มากหรือหลายตา
…………….

11

มีความสุขที่ได้นั่งพูดคุยกับผู้อื่นเป็นเวลานาน
…………….

12

เป็นคนชอบหาเหตุผล
…………….

13

มีทักษะในการบรรยายวิธีการเล่นเกมที่ชอบ
…………….

14

อยากแสดงละครในบทที่ตนชอบ
…………….

15

ถ้าจะให้โฆษณาขายอะไรส่วนมากจะสำเร็จ
…………….

16

วางแผนการใช้เวลาเป็นสิ่งที่ทำเป็นนิสัย
…………….

17

มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น
…………….

18

นั่งจัดของเล็กๆ น้อยๆ ในบ้านอยู่คนเดียวเป็นประจำ
…………….

19

ชอบคิดถึงวัตถุเครื่องมือที่จะใช้ในการทำงาน
…………….

20

ยินดีเป็นสมาชิกชุมชนต่างๆ
…………….

21

มีความสุขอยู่กับการตกแต่งฉากละคร
…………….

22

เสี่ยงทำอะไรแปลกๆ  ตื่นเต้น  ไม่เซ็งดี
…………….

23

เก่งในการพูดให้ผู้อื่นเชื่อในเรื่องความสามารถของตน
…………….

24

ซ่อมเครื่องยนต์ไฟฟ้าเป็นงานโปรดมาก
…………….

25

ชอบเรียงอักษรปริศนาต่าง ๆ  ให้ได้ใจความสมบูรณ์
…………….

26

เรื่องวัดสัดส่วนของห้องละถนัดนัก
…………….

27

มีความสุขที่ได้นั่งพิมพ์ดีดคนเดียว
…………….

28

มีความสุขอยู่กับการค้นคว้าวิจัย
…………….

29

ใครจะพูดอะไรก็ไม่เชื่อขอดูเองดีกว่า
…………….

30

ตื่นเต้นที่จะได้พบปะคนแปลกหน้า
…………….

31

ไม่กล้าแต่งกายผิดแปลกจากผู้อื่นเมื่อไปงานเลี้ยง
…………….

32

มีความสุขกุบการเตรียมรายการเครื่องมือวัสดุต่างๆ  ในการทำงานแต่ละครั้ง
…………….

33

สนใจการจัดบ้านตามรสนิยมสมัยใหม่
…………….

34

อยากจะสเก็ตภาพที่ประทับใจเอาไว้เป็นที่ระลึก
…………….

35

ชอบแกะเครื่องฟ้าออกดูเป็นชิ้นๆ
…………….

36

สำรวจตรวจสอบทุกอย่างด้วยตนเอง
…………….

37

รักผจญภัย
…………….

38

สังคมเก่ง
…………….

39

ช่างพูด  ช่างเจรจา
…………….

40

เป็นคนคิดอย่างมีเป้าหมาย
…………….

41

เป็นตัวของตัวเอง
…………….

42

ชอบซักถามปัญหาทุกแง่ทุกมุม
…………….

43

ขยันและกระตือรือร้นในงาน
…………….

44

วิเคราะห์ปัญหาอย่างละเอียด
…………….

46

มีความคิดคงที่แน่นอน
…………….

47

ชอบอยู่กับคนมากๆ
…………….

48

ชอบหาประสบการณ์แปลกใหม่
…………….

49

ริเริ่มสร้างสรรค์
…………….

50

แต่งตัวไม่ซ้ำแบบใคร
…………….

51

ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กได้
…………….

52

เป็นห่วงความรู้สึกของคนอื่น
…………….

53

ไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้า
…………….

54

ชอบงานช่าง

 

 

วิธีตรวจคำตอบแบบสำรวจบุคลิกภาพ

 

1.  ข้อที่มีเครื่องหมาย √  ได้ 1 คะแนน  ไม่มีเครื่องหมาย √  และ  0

2.  รวมคะแนนบุคลิกภาพแต่ละแบบ  แบบใดได้คะแนนมากที่สุด  หมายความว่าท่านมีบุคลิกภาพตามคุณลักษณะในแบบนั้น

3.  ข้อ  8  26  29  35  40  45  52  53  มีลักษณะบุคลิกภาพแบบจริงจัง  มีความเป็นผู้ใหญ่  จริงใจ  หนักแน่น  ไม่เพ้อฝัน  อดทน  บึกบึน

4.  ข้อ  3  9  16  18  19  27  31  32  มีลักษณะบุคลิกภาพแบบยึดมั่น  ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง  ชอบทำตามคำแนะนำของผู้อื่น  มีระเบียบ  รับผิดชอบ  อดทน

5.  ข้อ  6  7  12  24  25  28  36  41  42  44  มีลักษณะบุคลิกภาพแบบสอบสวน  ชอบใช้ปัญหา  ชอบสังเกต  ชอบวิเคราะห์  มีหลักเกณฑ์  มีเหตุผล  สงสัย  ใฝ่รู้  ละเอียดรอบคอบ

6.  ข้อ  2  13  15  55  53  37  39  43  47  มีลักษณะบุคลิกภาพแบบเก่งกล้า  ชอบเสี่ยง  กล้าคิด  กล้าทำ  ชอบวางแผน  มีอำนาจเหนือบุคคลอื่น ๆ ทำตามอารมณ์

7.  ข้อ  5  10  11  17  20  30  8  46  51  มีลักษณะบุคลิกภาพชอบคบหาสมาคม  ชอบสมาคม  ร่าเริง  ชอบแสดงออก  ช่างพูด  ชอบโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้คล้อยตาม  เชื่อมั่นในตนเอง

8.  ข้อ  1  4  14  21  33  34  48  49  50  มีลักษณะบุคลิกภาพแบบมีศิลป์  ชอบทำอะไรตามอารมณ์  มีความคิดริเริ่ม  รักความเป็นอิสระ  มีอารมณ์สุนทรี  ชอบคิดคำนึง

บุคลิกภาพกับแนวทางการศึกษาต่อ

                        บุคลิกภาพ  หมายถึง  ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลด้านต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกที่สามารถมองเห็นและสังเกตได้  ซึ่งเป็นตัวชี้หรือกำหนดทิศทางอนาคตของการศึกษาและประกอบอาชีพของบุคคลนั้นๆ  ได้อีกด้วย  ทั้งนี้เพราะในการศึกษาต่อสาขาวิชาต่างๆ  ส่วนใหญ่ลักษณะของสาขาวิชานั้น ๆ จะบ่งบอกลักษณะวิชาชีพนั้นๆ ไปด้วย  นอกจากนี้ลักษณะวิชาการหรือวิชาชีพดังกล่าวสามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะศึกษาได้ว่าควรมีบุคลิกภาพอย่างไรจึงจะศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิชานั้นๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ลักษณะของบุคลิกภาพที่มีสัมพันธ์กับการศึกษาต่อ

1.  ลักษณะบุคลิกภาพแบบจริงจัง  :  มีความอดทนเป็นผู้ใหญ่  จริงใจ  หนักแน่น  ไม่เพ้อผัน  อดทน  บึกบึน

แนวการศึกษาต่อ   :  ช่างอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม

อาชีพ  :  ช่างเทคนิค  ช่างเครื่องยนต์  ช่างสำรวจ  กลุ่มอาชีพวิศวกรต่างๆ  เกษตรกรรม  ป่าไม้

 

2.  ลักษณะบุคลิกภาพแบบยึดมั่น  :  ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง  ชอบทำตามคำแนะนำของผู้อื่น  มีระเบียบ รับผิดชอบ  อดทน

แนวการศึกษาต่อ  :  บริหารธุรกิจ  พณิชยการ

อาชีพ  :  เลขานุการ  เสมียน  พนักงานบัญชี  พนักงานธุรการ

 

3.  ลักษณะบุคลิกภาพแบบสอบสวน  :  ชอบใช้ปัญหา  ชอบสังเกต  ชอบวิเคราะห์  มีหลักเกณฑ์  มีเหตุผล  สงสัย  ใฝ่รู้  ละเอียอด  รอบคอบ

แนวการศึกษาต่อ  :  วิทยาศาสตร์  แพทย์  คณิตศาสตร์

อาชีพ  :  นักวิทยาศาสตร์  นักคณิตศาสตร์  นักชีววิทยา  นักฟิสิกส์  นักเศรษฐศาสตร์

 

4.  ลักษณะบุคลิกภาพแบบเก่งกล้าชอบเสี่ยง  :  กล้าคิด  กล้าทำ  ชอบวางแผน  มีอำนาจเหนือบุคคลอื่น  ทำตามอารมณ์

แนวการศึกษา  :  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  การเงินการธนาคาร  รัฐศาสตร์

อาชีพ  :  นักธุรกิจ  นักเศรษฐศาสตร์  นายธนาคาร  นักการเมือง  นักวิจัยตลาด

 

5.  ลักษณะบุคลิกภาพแบบชอบคบหาสมาคม  :  ชอบสมาคม  ร่าเริง  ชอบแสดงออก  ช่างพูด  ชอบโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้คล้อยตาม  เชื่อมั่นในตนเอง

แนวการศึกษา   :  นักสังคมสงเคราะห์  รัฐศาสตร์  พยาบาล  ศึกษาศาสตร์  คุรุศาสตร์  นักจิตวิยา

อาชีพ  :   นักสังคมสงเคราะห์  ครูแนะแนว  นักจิตวิทยา  พยาบาล

 

6.  ลักษณะบุคลิกภาพแบบมีศิลป์  :  ชอบทำอะไรตามอารมณ์  มีความคิดริเริ่ม  รักความเป็นอิสระ  มีอารมณ์สุนทรี  ชอบคิดคำนึง

แนวการศึกษา :  ศิลปกรรมศาสตร์  จิตกรรม  นาฏศิลป์  ดุริยางค์

อาชีพ  :  จิตรกร  มัณฑนากร  ช่างภาพ  นักข่าว  ประชาสัมพันธ์ นักแสดง  นักดนตรี  นักข่าว  นักแต่งเพลง  นักหนังสือพิมพ์

 

 

 

Comments are closed.