Breaking News

YC เพื่อนที่แสนดีของทุกคน

YC  เพื่อนที่แสนดีของทุกคน

 

                        YC  เพื่อนที่แสนดีของทุกคน 

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth  Counselor)  หมายถึง   นักเรียนที่โรงเรียนพิจารณาคัดสรรว่าเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีจิตอาสา   มีทักษะในการรับฟังและการให้คำปรึกษา  ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น  และปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักเรียน โดยการดูแลชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากครูแนะแนว

คำว่า  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  (YC-Youth  Counselor)  เดิมชื่อยุวชนแนะแนว  แต่จากการนำหลักสูรการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาไปใช้ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  4  ภูมิภาค   ผู้เข้ารับการอบรมได้เสนอแนะให้เปลี่ยนชื่อจากยุวชนแนะแนวเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา    จึงได้นำแนวความคิดนี้มาเสนอที่ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรฯ  ในระหว่างวันที่  27  กันยายน  – 2  ตุลาคม 2550  ณ  โรงแร หัวหินแกรนด์   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนจาก ยุวชนแนะแนวเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth  Counselor)

หลักการเพื่อการทำงานของ YC

หลักการสำคัญที่เป็นเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้นักเรียนทำหน้าที่เป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  (YC-Youth  Counselor)  ได้แก่

1.  การใช้หลักจิตวิทยาของกลุ่มเพื่อน   (Peer  Psychology / Peer  to  Peer-P 2 P)  เป็นพื้นฐานในการสร้างสัมพันธภาพและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพราะบุคคลที่มีพื้นเพ  วัย   วิถีชีวิตประจำวัน  และมีกิจกรรมร่วมกันจะสนิทสนม คุ้นเคย  และไว้วางใจกันสามารถสื่อสารกันได้อย่างเปิดเผยและเข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่าย

2.  การให้คำปรึกษาโดยเพื่อน  (Peer  Counseling)  มุ่งให้นักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ๆ  ได้มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวโดยทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษาเพื่อนนักเรียนด้วยกัน  และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth  Counselor)  คือ  นักเรียนที่โรงเรียนพิจารณาคัดสรรว่าเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์  สามารถคิดวิเคราะห์  มีจิตอาสาในการรับฟัง  ให้คำปรึกษาหารือ  และได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาเบื้องตนและปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษา  โดยการดูแลชี้แนะอย่างใกล้ชิดของครูแนะแนว

บทบาทหน้าที่ที่ YC  ต้องตระหนัก

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษามีบทบาทในการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียน ซึ่งมีอายุรุ่นราว              คราวเดียวกันที่ประสบปัญหา   มีความวิตกกังวลหรือยุ่งยากลำบากใจ   ให้เข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจน              เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาของตัวเอง  และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและกัน   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาจึงต้องเป็นตัวแบบที่ดีของเพื่อน  สามารถช่วยให้เพื่อนเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  รวมทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนด้วยกัน             อีกทางหนึ่งด้วย

 

YC  ก็ต้องมีจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาอาจอนุโลมให้ใช้แนวทางของสมาคม              แนะแนวแห่งประเทศไทยที่ได้กำหนดไว้   เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  มีดังนี้

1.  เคารพในศักดิ์ศรีและส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพของเพื่อนผู้มารับคำปรึกษาและต้องระวังไม่ให้ผู้รับคำปรึกษาได้รับการกระทบกระทั่งทางจิตใจ

2.  สัมพันธภาพในการให้คำปรึกษาและข้อมูลที่ได้จากสัมพันธภาพนั้น จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

3.  บันทึกต่าง ๆ   ในการให้คำปรึกษา  รวมทั้งบันทึกจากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากแบบทดสอบเครื่องบันทึกเสียงและเอกสารอื่น ๆ  ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่จะนำไปใช้จะต้องปกปิดเอกลักษณ์ของเพื่อนผู้รับคำปรึกษา   และระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เกิดผลเสียหายแก่                      เพื่อนผู้รับคำปรึกษาด้วย

4.  ควรได้ชี้แจงเงื่อนไขต่าง ๆ  ของการคำปรึกษาให้เพื่อนผู้รับคำปรึกษาทราบ

5.  ในการให้คำปรึกษาเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา  ต้องหลีกเลี่ยงสภาพที่จะทำให้เพื่อนผู้รับคำปรึกษาอยู่ในภาวะขัดแย้งในใจ

6.  ยุติการให้คำปรึกษาเมื่อเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษาไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ            ผู้รับคำปรึกษาได้อีกต่อไป  และให้ส่งผลต่อไปพบผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมต่อไป

7.  หากได้รับข้อมูลที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น   เพื่อนนักเรียนที่ปรึกษาต้องรายงานให้แก่ผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องในแนวทางที่ไม่เปิดเผยว่า  ได้รับข้อมูลจากเพื่อนผู้รับคำปรึกษาคนใด

 

YC  ที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะใดบ้าง

ผู้ที่จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะส่วนตัว  ดังต่อไปนี้

1.  รู้จักและยอมรับตนเอง

2.  อดทน  ใจเย็น

3.  จริงใจและตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่น

4.  มีท่าทีที่เป็นมิตรและมองโลกในแง่ดี

5.  ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นและช่างสังเกต

6.  ใช้คำพูดได้เหมาะสม

7.  เป็นผู้รับฟังที่ดี

 

Comments are closed.