Breaking News

พิธีเปิด “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียน”

น.ส.วีณา  อัครธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานในพิธีโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ  กรุงเทพมหานคร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  สถาบันราชานุกูล  และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  กระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานขอความร่วมมือเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   โดยกลุ่มพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการศึกษารูปแบบนักจิตวิทยาโรงเรียน

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมนักจิตวิทยาโรงเรียน และคัดเลือกบุคลากร จำนวน  24  คน  เพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนในโรงเรียนนำร่อง  24  โรงเรียน   เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำหนดจัดอบรมพัฒนานักจิตวิทยาก่อนที่จะไปปฏิบัติจริง  ระหว่างวันที่  7  มีนาคม ถึง 12  พฤษภาคม 2554   โดยมีการกำหนดอบรม ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ

การฝึกปฏิบัติ ณ หน่วยจิตเวชเด็ก คือ ระดับมัธยมศึกษา การฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์  กรุงเทพฯ  ระดับประถมศึกษา ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  จ.สมุทรปราการ  และสถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้ ยังมีการฝึกปฏิบัติ  ณ โรงพยาบาลจิตเวช  ในจังหวัดนำร่องและจังหวัดใกล้เคียง  การศึกษาดูงาน ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนฆะมา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำหรับวิทยากรการอบรม และสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  สวก.  ได้รับความร่วมมือจากแผนงานการเรียนรู้สุขภาวะในสถานศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้  สสส.  สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์  สถาบันราชานุกูล  โรงพยาบาลยุวปราสาทไวทโยปถัมภ์  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>