Breaking News

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ เรื่อง Curricular Cut

ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ
เรื่อง Curricular Cut

ผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 Holidays ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง Curricular Cut เวลา 2 ชั่วโมง
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การอ่านและพูดให้คำแนะนำเกี่ยวกับการไปตั้งแคมป์ในป่า และการสนทนาและค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และถิ่นที่อยู่ เพื่อทำแผ่นพับ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

 - ปฏิบัติตามคำแนะนำง่ายๆ ที่อ่าน
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการไปตั้งแคมป์ในป่า
- สนทนาอภิปรายเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และถิ่นที่อยู่
- เขียนสรุปการอภิปรายเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมในรูปแบบของแผ่นพับ
- เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
- ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และถิ่นที่อยู่จากแหล่งเรียนรู้อื่น
- ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
- ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูล จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- คำแนะนำในการไปตั้งแคมป์ในป่าให้ปลอดภัยต่อตนเอง และสิ่งแวดล้อม
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการไปตั้งแคมป์ในป่า
- ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
- การวิเคราะห์เรื่องที่อยู่ในความสนใจ เช่น สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม
- การค้นคว้า การรวบรวม และการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (วิทยาศาสตร์)
- การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
- การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
- การคิดวิเคราะห์
- การคิดสังเคราะห์
- การคิดอย่างสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 - มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทำงาน
- มีจิตสาธารณะ

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า หน่วยการเรียนรู้ย่อย Unit 10fนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติเมื่อไปตั้งแคมป์ในป่า
2. นักเรียนดูภาพการ์ตูนในหนังสือเรียน หน้า 105 Ex. 1a (To predict content of a text) แล้วบอกว่าเกิดอะไรขึ้น ครูเขียนข้อเสนอของนักเรียนบนกระดาน จากนั้นเปิด CD 2 / Track 50 ให้นักเรียนฟังและอ่านเพื่อตรวจคำตอบ
      Suggested Answer Key
The children are camping in the mountains. There is a bear in the tent and
it is eating their food. They see the bear and start running.

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 105 Ex. 1b (To read for specific information) โดยครูให้เวลานักเรียนอ่านการ์ตูนใน Ex. 1a อีกครั้ง และจดบันทึกสิ่งที่เด็กๆ มีติดตัวไปด้วย แล้วครูตรวจคำตอบ
Key      The children have got a whistle, a compass, some water, some matches,
some plastic bags and food.
2. นักเรียนดูแผ่นพับในหนังสือเรียน หน้า 105 Ex. 2 (To read for gist) และครูถามคำถามเพื่อช่วยนักเรียนระบุจุดประสงค์ของแผ่นพับ เช่น What is the leaflet about? Who is it for? Does it give advice? What does it tell you to do/not to do? etc จากนั้นครูถามนักเรียนว่าแผ่นพับนี้เกี่ยวข้องกับการ์ตูนอย่างไร และคำแนะนำใดที่เด็กๆ ไม่ได้ทำตามครูให้เวลานักเรียนอ่านแผ่นพับ และตอบคำถาม แล้วครูตรวจคำตอบ
      Suggested Answer Key
The leaflet explains how to be safe when camping in the mountains.
The children haven’t got their food in containers.
3. นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 105 Ex. 3 (To practise making rules with must/mustn’t) โดยใช้ข้อมูลจากแผ่นพับใน Ex. 2 บอกกฎการไปตั้งแคมป์ในป่าโดยใช้ must และ mustn’t ให้นักเรียนคนแรกบอกกฎข้อที่ 1 แก่เพื่อนในชั้น คนที่อยู่ถัดไปบอกกฎข้อที่ 2 และทำต่อเนื่องไปเป็นลูกโซ่จนครบทุกคน แล้วครูตรวจคำตอบ
Key       You must take a whistle and a compass.
You must pack some warm clothes.
You must only drink bottled water.
You mustn’t light matches inside the tent.
You must pack food in containers.
You must take your rubbish home with you.
You must find out about the wild animals that live there.
4. นักเรียนเล่นเกม Hot Seat โดยให้นักเรียนเล่นเกมเป็นกลุ่ม ให้นักเรียน 1 คน จากกลุ่ม A นั่งบนเก้าอี้ที่มีป้าย ‘hot seat’ และหันหลังให้กระดาน ให้นักเรียน 1 คน จากกลุ่ม B เขียนคำศัพท์ 1 คำ จากหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บนกระดาน ให้กลุ่ม A พยายามใบ้คำที่กลุ่ม B เขียนแก่เพื่อนที่นั่งบนเก้าอี้ที่มีป้าย ‘hot seat’ ซึ่งไม่สามารถมองกระดานได้ ถ้าตอบถูกจะได้ 1 คะแนน
เช่น      Team B S1 :   (เขียนบนกระดาน “surfing”)
Team A S2 :   when you ride waves you do this
Team A S1 :  Surfing

กิจกรรมรวบยอด
1. ครูอธิบายความหมายของคำว่า endangered species (Animals which are in danger of disappearing from the planet.) แล้วให้นักเรียนบอกว่ารู้จักสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อะไรบ้าง ครูเขียนตามที่นักเรียนบอกบนกระดาน เช่น leopard, African elephant, blue whale, gorilla, red wolf, Iberian Lynx etc
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน อภิปรายเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และถิ่นที่อยู่ ครูเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียน และช่วยเหลือเรื่องคำศัพท์ถ้าจำเป็น ครูบอกนักเรียนว่าสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากเว็บไซต์ที่กำหนดให้ในหนังสือ เรียน หน้า 105 Ex. 4 (To write a leaflet about endangered animals) ครูมอบหมายให้นักเรียนเขียนแผ่นพับเป็นการบ้าน โดยใช้รูปแบบดังนี้

ครูสนับสนุนให้นักเรียนทำแผ่นพับให้สวยงาม โดยการติดรูปของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ต่างๆ ในแผ่นพับ จากนั้นนักเรียนนำเสนอแผ่นพับหน้าชั้นเรียน และติดไว้บนบอร์ดเพื่อให้เพื่อนได้ศึกษา
      Suggested Answer Key
                                                      SAVE ANIMALS & HABITATS
                              Protect the environment and the animals that live there!
When you go camping in the mountains, make sure you:
- don’t drop litter.
- take care not to spill any chemicals or cleaning products in rivers or lakes.
- build fires in safe areas and put fires out carefully when you are finished.
- don’t cut down trees.
3. นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Teacher’s Resource Pack & Tests (Module 10) หน้า 59 Ex. 4 และ Pairwork Activities หน้า 61-62
4. นักเรียนทำแบบฝึกหัด Unit 10fใน Workbook หน้า 85Exs. 1-5 โดยใน Ex. 5 ให้นักเรียนฟัง Access Workbook Audio CD ม. 1 / Track 21 ประกอบการทำแบบฝึกหัด
5. นักเรียนทำแบบทดสอบความรู้หลังเรียนโดยใช้ Test 10 (Module 10) จาก Teacher’s Resource Pack & Tests หน้า 105-108
6. นักเรียนทบทวนความรู้ที่เรียนไปโดยการทำ Exit Test (Module 1-10) หน้า 109-112 จาก Teacher’s Resource Pack & Tests
7. นักเรียนประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองตามตารางที่กำหนด (Now I can …)

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทำแบบฝึกหัด
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการทำกิจกรรม
3. ประเมินการทำแบบทดสอบหลังเรียน 
4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ประเมินผลการอภิปรายข้อมูลจากการค้นคว้า รวบรวมจากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และถิ่นที่อยู่ แล้วจัดทำเป็นแผ่นพับ

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน Access ม. 1
2. แบบฝึกหัด Access ม. 1
3. Access Class Audio CDs ม. 1(ประกอบหนังสือเรียน Access ม. 1)
4. Access Workbook Audio CD ม. 1(ประกอบแบบฝึกหัด Access ม. 1 และ Teacher’s Resource Pack)
5. CD หนังสือ Teacher’s Resource Pack & Tests ม. 1-2-3
6. อินเทอร์เน็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>