Breaking News

ก.พ.มอบทุนอบรมต่างประเทศ เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

UploadImage

สำนักงาน ก.พ. จะคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไป
ฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจาปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) (ทุนสาหรับเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน)

๑. จำนวนทุนที่จัดสรร ๑๐ ทุน

๒. ข้อผูกพันในการรับทุน

๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาทำประโยชน์ให้ราชการตามสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาทำประโยชน์ให้แก่ราชการตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ สำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ

๓.๒ เป็นผู้มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (๘ สิงหาคม ๒๕๕๕)

๓.๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

๓.๔ มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

๓.๕ เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรมและความประพฤติดี

๓.๖ เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ

๓.๗ เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ

๓.๘ มีระยะเวลาสำหรับการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของระยะเวลาที่ไปฝึกอบรม

๓.๙ มีหนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรมจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๕ วัน แต่ไม่เกิน ๑ เดือน

๔. การรับสมัครคัดเลือก

๔.๑ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

๔.๒ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ต้องสมัครไปยังสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ และได้รับการตอบรับจากสถาบันให้เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อย แล้ว จึงจะยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้

๔.๓ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนสามารถ download แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือก และแบบฟอร์มอื่น ๆ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>