Breaking News

การกำหนดเป้าหมายในการเรียน

การปฏิบัติภารกิจใด ๆ ให้ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ปฏิบัติภารกิจนั้นมีเป้าหมายแล้วหรือยัง แต่ที่สำคัญมากกว่านั้น คือ เป้าหมายนั้นมีความชัดเจนหรือไม่

สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว ทุกคนย่อมมีเป้าหมายใน การศึกษาคล้ายคลึงกันคือ เพื่อให้ได้รับความรู้ การสำเร็จการศึกษา การมีงานทำ ความก้าวหน้าในอาชีพ และอื่น ๆ แต่เป้าหมายดังกล่าวนั้นเป็น เป้าหมายระยะยาว หรือจุดหมายปลายทางที่บุคคลประสงค์จะให้เกิดขึ้นในอนาคตที่ยังห่างไกลจากความเป็นจริง โดยไม่ได้บอก หรือระบุว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น เช่นเดียวกับการเดินทางจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีเส้นทางให้เลือกได้หลายเส้นทางหรือมีวิธีการเดินทางอีกหลายวิธีการ ที่ผู้เดินทางสามารถจะเลือกได้

ดังนั้น นักศึกษาที่ต้องการประสบความสำเร็จในการเรียน จึงควรเรียนรู้ที่จะแบ่งเป้าหมายระยะยาวออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ หรือ
เป้าหมายระยะสั้น ที่มีความต่อเนื่องของช่วงเวลา จนถึงเป้าหมายระยะยาว มีความชัดเจนและสามารถบรรลุเป้าหมายแต่ละช่วงได้อย่างไม่ยากนัก โดยอาจกำหนดให้ชัดเจนดังนี้

  1. แบ่งเป้าหมายออกเป็นหน่วยย่อย ๆ ของเวลา หรือกิจกรรม เช่น กำหนดเป้าหมายของความสำเร็จในทุก 2 สัปดาห์ หรือ แบ่งเป้าหมายของการศึกษาเนื้อหาเอกสารการสอนออกเป็นตอน ๆ โดยแต่ละเป้าหมายระยะสั้นจะต้องทำให้บรรลุตามลำดับกันอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายระยะยาว การบรรลุเป้าหมายสั้น ๆ ในแต่ละครั้งจะเป็นรางวัลภายในตนเอง หรือความภาคภูมิใจส่วนตัวที่ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนของตนเอง
  2. กำหนดเป้าหมายให้เป็นเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน ควรเป็นพฤติกรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ เช่น การอ่านเอกสารการสอน การทำแบบฝึกปฏิบัติ เป็นหรือผลลัพธ์ของพฤติกรรม เช่น คะแนนแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน เป็นต้น
  3. ระบุเงื่อนไขแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ หรือประเมินผลได้ด้วยตนเอง เช่น อ่านเอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับสังคมตอนที่ 3.2 หรือ ทำคะแนนแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานหน่วยที่ 10 ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เป็นต้น
  4. บันทึกเป้าหมายย่อย ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสมุดบันทึกหรือกระดาษการ์ด เพื่อชี้แนะและกระตุ้นเตือนตนเองถึงเป้าหมายที่ต้องกระทำ ขณะตั้งเป้าหมาย ขอให้นักศึกษาพิจารณาว่า เป้าหมายของการเรียน ที่ตั้งขึ้นมานั้นควรมีความเป็นไปได้ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป สมเหตุสมผล สอดคล้องกับความสามารถของตนเองมีความยึดหยุ่น สามารปรับปรุงได้ และ มีความท้าทายให้อยากทำ

Comments are closed.