Breaking News

กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC

ความเป็นมาของกิจกรรม  YC

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ วัตถุ เทคโนโลยีต่างๆ สังคมวัฒนธรรม และแบบแผนการดำเนินชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะในนักเรียนวัยรุ่น ที่มีแบบแผนพฤติกรรมแตกต่างจากวัยรุ่นในสมัยก่อนมาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมาย  และจากเหตุการณ์ “สึนามิ” บริเวณ 6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547  นักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นจำนวนมาก ด้านการช่วยเหลือเบื้องต้น นักเรียนได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัย, อุปกรณ์การเรียน และเงินทุนการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเอกชน, มูลนิธิต่างๆ ทำให้นักเรียนสามารถผ่านวิกฤติไปได้  แต่ยังมีนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังมีความวิตกกังวลใจ ซึมเศร้า จากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดบาดแผลทางจิตใจภายหลังภาวะวิกฤต และปัญหาทางด้านจิตใจอื่นๆ เช่น ความเครียด ครอบครัว เพื่อน การเรียน  การช่วยเหลือทางด้านจิตใจในโรงเรียนจึงเกิดขึ้นตามมา

งานแนะแนวและโรงเรียนฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือทางด้านจิตใจเป็นจำนวนมาก แต่เป็นการช่วยเหลือเพียงระยะหนึ่งเท่านั้น ปัญหาต่างๆยังคงวนเวียนอยู่  งานแนะแนวจึงเล็งเห็นความสำคัญของเพื่อนช่วยเพื่อน ได้จัดทำโครงการ ได้จัดทำโครงการ “เพื่อนที่ปรึกษา YC” (Youth Counselor)  ขึ้นในปีการศึกษา 2551  เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาได้มากขึ้น

ผลสืบเนื่องจาก โครงการ “เพื่อนที่ปรึกษา YC” (Youth Counselor) ในปีการศึกษา 2551 ที่ผ่านมา ผลจากการดำเนินโครงการเป็นที่น่าพอใจ  นักเรียนที่เป็นแกนนำเพื่อนที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน  เป็นผู้ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะกระบวนการให้คำปรึกษาในโครงการ TO BE NUMBER 1  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการนำเสนอผลงานวิชาการในงานต่างๆ เช่น งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้   ต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้   การแข่งขัน YC ระดับประเทศ เป็นต้น ดังนั้นการขยายเครือข่าย YC เป็นกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  งานแนะแนวโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จึงจัดโครงการขยายเครือข่ายชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา YC เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการฝึกให้ เพื่อนช่วยเพื่อน

โครงการ “เพื่อนที่ปรึกษา YC” (Youth Counselor)  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ( Youth-Counselor ) หรือเรียกสั้นๆว่า นักเรียน YC เป็นกลไกสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ประสบปัญหาต่างๆ ทั้งใน ด้านการเรียนและ ปัญหาชีวิตส่วนตัว โดยใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาและกระบวนการด้านการแนะแนว เป็นฐานความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน โดยการดูแลชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากครูแนะแนว

YC มีบทบาทในการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันที่ประสบปัญหา มีความวิตกกังวลหรือยุ่งยาก ลำบากใจ ให้เข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจน เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตัวเอง และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและกัน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาจึงต้องเป็นตัวแบบที่ดีของเพื่อน สามารถช่วยให้เพื่อนเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนด้วยกันอีกทางหนึ่ง

ผลงานดีเด่น

ปี 2551                   -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ”ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 20 -25 เมษายน 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

ปี 2552                   -ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ เมื่อวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2552

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ “ สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 18-20 เมษายน 2553 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

ปี 2553                   – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น และได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ วันที่23-25 ธันวาคม 2553

-ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า”เมื่อวันที่ 26 -28 มกราคม 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

Comments are closed.