Breaking News

การพัฒนาฯ คู่มือการฝึกอบรมสำหรับวิทยากร

การพัฒนาฯ คู่มือการฝึกอบรมสำหรับวิทยากร

การพัฒนาฯ-คู่มือการฝึกอบรมสำหรับวิทยากร ท่ามกลางความวุ่นวายของสงั คมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีสื่อและวัฒนธรรมจากต่างชาติเผยแพร่ เข้ามาในประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความหลากหลาย ไปกว่าแต่ก่อน ทําให้วัยรุ่นถูกครอบงํา จนบางครั้งก็ก่อให้เกิด ปัญหาตามมา บางปัญหาเป็นปัญหาที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง วัยรุ่น จึงหลงไปในทางที่ผิด สาเหตุก็มาจากการตัดสินใจหุนหันพลันแล่น และ ไม่มีที่ปรึกษาที่จะคอยแนะนําช่วยเหลือ จนในที่สุดก็ต้องแก้ปัญหาเอง โดยลําพังและด้วยปัญหาที่ผิด วัยรุ่นจึงต้องการใครก็ได้ที่คอยรับฟัง ดูแล คอยเป็นกําลังใจให้ในยามที่ท้อแท้ สิ้นหวัง

และคนคนนั้นเอง “จะเป็นคนที่ถือตะเกียงและคอยจูงมือเขาออกจากทางที่มืดสลัว”

YC (เพื่อนที่ปรึกษา) เปรียบเสมือนตะวันที่ไม่ทอดทิ้งโลก และ ไม่เพียงแต่จะไม่ท้อดทิ้งแล้วก็ยัง คอยให้ความอบอุ่น ให้แสงนําทางที่ด่ีแก่เราเสมอ แต่การที่ YC จะมีความรู้ความสามารถที่เปรียบเป็น แสงนําทางที่ดีนั้นนก็ต้องมีการขัดเกลา ฝึกทักษะการให้คำปรึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ YC เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการให้คําปรึกษาที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมและถูกต้องตามขั้นตอนด้วย

 

Read & Download

Comments are closed.