Breaking News

รายงาน การถอดบทเรียนความสำเร็จของนักเรียน YC ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551

รายงาน การถอดบทเรียนความสำเร็จของนักเรียน YC ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551

รายงาน-การถอดบทเรียนความสำเร็จของนักเรียน-YC-ดีเด่น-ประจำปีการศึกษา-2551 รายงานการถอดบทเรียนความสาเร็จของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 ฉบับนี้ เป็นการศึกษาการดาเนินงานและวิธีการปฏิบัติ ของนักเรียน YC ที่ประสบการณ์ความสาเร็จได้รับรางวัลนักเรียน YC ดีเด่น ปี การศึกษา 2551 จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหงษ์เจริญพิทยาคม จังหวัดชุมพร (Champ of the Champ) โรงเรียนภัทรบพิตร บุรีรัมย์ สพท.บุรีรัมย์ 1, โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ2, เขตโรงเรียนตะกั่วป่า (เสนานุกูล) จังหวัดพังงา, โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร, โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา จังหวัดราชบุรี, โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม, โรงเรียนวัดถ้ารงค์ (ผ่านผดุง) จังหวัดเพชรบุรี, โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพฯ

รายงานฉบับนี้ เป็นการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำหน้าที่นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ซึ่งอยู่ภายใต้การแนะนำ (Coach) ของครูแนะแนว เพื่อดูแลช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาแก่เยาวชนด้วยกันเป็นเบื้องต้นใน ปัญหาที่ไม่ซับซ้อน โดยหวังว่านักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือนักเรียน YC ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างยั่งยืน

 

Read & Download

Comments are closed.