Breaking News

สภาพความสำเร็จการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สภาพความสำเร็จการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สภาพความสำเร็จการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดําเนินงานโครงการ พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือนักเรียน YC (YC : Youth Counselor) อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2550 สําหรับปี 2552 มีกิจกรรมหลัก คือ การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา การดําเนินงานนักเรียน YC และผู้เกี่ยวข้อง 4 ภูมิภาค โดยใช้คู่มือปฏิบัติงานสําหรับ นักเรียน YC (ใครนําทาง) หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน YC ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จากผลการประเมินการประชุม ดังกล่าวข้างต้น พบว่า หลักสูตรในการฝึกอบรมทุกกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมที่จัดเกิด ประสิทธิผลและเสนอให้ สพฐ. เผยแพร่หลักสูตรการอบรม รวมทั้งจัดทําเอกสารแนวทาง การดําเนินงานและวิธีการปฏิบัติงานของนักเรียน YC ดีเด่นที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ

สพฐ. จึงได้จัดทําเอกสารชุดแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อน ที่ปรึกษา (Youth Counselor) ประกอบด้วย เอกสาร 6 รายการ ดังนี้

1. รหัสลับความสําเร็จนักเรียน YC
2. ใครนําทาง?
3. หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา
4. หลักสูตรฝึกอบรมครูแนะแนว
5. หลักสูตรฝึกอบรมครูที่ปรึกษา
6. หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียน : เพื่อนที่ปรึกษา

เอกสารเล่มนี้คือ เอกสารเล่มที่ 1 รหัสลับความสําเร็จนักเรียน YC เป็นการ

ถอดบทเรียนและวิธีปฏิบัติงานสู่ความสําเร็จของนักเรียน YC ดีเด่นระดับประเทศ ประจําปี การศึกษา 2551 จํานวน 9 โรงเรียน

 

 

Read & Download

Comments are closed.