Breaking News

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สังคม และสติปัญญา

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของวัยรุ่น

อารมณ์เป็นความรู้สึกที่เกิดจากมีสิ่งเร้ามากระตุ้น   อารมณ์ของวัยรุ่นเป็นอารมณ์  ที่เกิดขึ้นเร็วแล้วรุนแรงและเปลี่ยนแปลงง่ายจึงเป็นเรื่องง่ายต่อการถูกยุแหย่หรือชักนำให้วัยรุ่นเกิดความรู้สึกอยากทดลองทั้งในทางดีและไม่ดี  ความคิดชั่ววูบของอารมณ์วัยรุ่นอาจเป็นสิ่งที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องออกมาซึ่งหมายถึงชีวิตและอนาคตของตัวเอง  อารมณ์ต่าง ๆ  ของวัยรุ่น มีดังนี้

 1.  ความกลัว    เกิดขึ้นเมื่อรู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภัย  ส่วนใหญ่เป็นความกลัวเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของร่างกายนอกจากทำให้กลัวแล้วยังทำให้หงุดหงิดอีกด้วย
 2. ความกังวลใจ   เป็นผลมาจากความกลัวแล้วเก็บเอาเรื่องต่าง ๆ  เหล่านั้นมาเป็นกังวล  ซึ่งบางทีสิ่งนั้นอาจเกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้   นอกจากนี้อาจเป็นความกังวล ในเกี่ยวกับเรื่องบุคคลภายในบ้าน  ความสัมพันธ์ทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของตนเอง
 3. ความโกรธ    เป็นการแสดงออกของอารมณ์ที่ก้าวร้าวรุนแรงประเภทเดียวกับความอิจฉาริษยาและความเกลียดชัง   อาจแสดงเห็นโดยทางตรงในลักษณะของความโกรธ   หรือแสดงออกทางอ้อมโดยเก็บตัวอยู่เงียบ ๆ  คนเดียว  และไม่ยอมพูดจากับใคร  ความรุนแรงของความโกรธขึ้นอยู่กับความคับแค้นใจที่เกิดขึ้น  ถ้าได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงหรือสิ่งที่ต้องการนั้นมีความหมาย ต่อตนเองมากอารมณ์โกรธจะรุนแรงมากและมีเวลานานตามไปดวย
 4. ความริษยา    อารมณ์ริษยาอาจแสดงออกมาในรูปของความโกรธอย่างรุนแรงและไม่มีเหตุผลสาเหตุมักเกิดจาก
  4.1  ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างเพศ   ซึ่งบางครั้งวัยรุ่นไม่สามารถยับยั้งอารมณ์อาจก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้
  4.2  การรู้สึกว่าถูกแย่งความรัก   ความสนใจ
 5. ความอยากรู้อยากเห็น     วัยรุ่นเกิดความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่จะเกิดขึ้น                 ในภายหน้า  หรือสิ่งที่ปกปิดซ่อนเร้น   โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้าม  เช่น  ความเร้นลับเกี่ยวกับการสืบพันธ์อวัยวะเพศของฝ่ายตรงข้าม
 6. อารมณ์รัก    วัยรุ่นจะมีความรักประเภทใหญ่ ๆ  ดังนี้
  6.1  ความรักของตนเอง  ได้แก่  ความรักและดูแลเอาใจใส่สภาพความเป็นไปของตนเอง  เช่น   ทรวดทรง   ความงามของใบหน้า   การเลือกเครื่องแต่งกาย   เป็นต้น
  6.2  ความรักเพื่อน   วัยรุ่นจะให้ความรัก   และความสนับสนุนเพื่อเพศเดียวกันโดยรวมกลุ่มเพื่อนที่มีลักษณะนิสัยใจคอและรสนิยมเดียวกัน
  6.3  ความรักเพศตรงข้าม   วัยรุ่นมีความพอใจเพื่อต่างเพศ   มักมีอารมณ์                ที่รุนแรงอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อชีวิตและอนาคตของวัยรุ่นได้มาก
  6.4  ความรักต่อคนที่เทิดทูนเป็นพิเศษ   วัยรุ่นมักจะรักคนที่มีความเก่ง  ความสามารถพิเศษในทางใดทางหนึ่ง   เทิดทูนบูชา   อยากเอาแบบอย่าง  โดยยึดถือเป็นแบบที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองในอนาคต
 7. อารมณ์สนใจ    วัยรุ่นมีพลังมาก   จึงมักสนใจการเล่นกีฬา   การทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกเรื่องสุขภาพ  เรื่องเพศ

 

แนวทางการควบคุมอารมณ์เพื่อให้เป็นคนที่มีอารมณ์ดี

 1.  พยายามฝึกสำรวจอารมณ์ตนเอง  คือ  การสำรวจและรับรู้ว่าขณะนี้ตนเองรู้สึกอย่างไร  มีอารมณ์แบบไหน
 2. เมื่อรู้ว่าตัวว่าเกิดอารมณ์ที่อาจทำอันตรายตัวเองและผู้อื่น   ให้พยายามควบคุมอารมณ์ตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ  เช่น  การนับ 1-10  การหันเหไปทำสิ่งอื่น   ออกไปเดินให้ผ่อนคลาย  ชกลม   เขียนระเบาย  อารมณ์  ตะโกนดัง ๆ  เป็นต้น
 3. พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เร้าอารมณ์ให้เกิดความเศร้า  ตกใจ  และกลัว
 4. เรียนรู้  ศึกษาอารมณ์ให้มาก  เช่น  การอ่านหนังสือ   การสังเกตจากชีวิตจริงหรือตัวละครที่แสดงว่าอะไรดี   อะไรไม่ดี
 5. พยายามข่มใจให้สงบ  ระงับอารมณ์ให้เป็นไปทีละน้อย
 6. ฝึกนิสัยทำงานให้เป็นกิจวัตรประจำ   งานจะช่วยให้เพลิดเพลินไม่คิดมาก
 7. มีอารมณ์ขัน   รื่นเริงอยุ่เสมอ   มองโลกในแง่ดี   สนุกสนาน

Comments are closed.