Breaking News

วัยเด็กตอนกลาง

วัยเด็กตอนกลาง

วัยเด็กตอนกลางมีพัฒนาการทางกาย  คือ  สามารถควบคุมการทรงตัว   และมีทักษะในการใช้อวัยวะเคลื่อนไหว   ให้ทำงานประสานกันกับอวัยวะอื่น ๆ  ได้มากขึ้น   อิทธิพลสำคัญที่ช่วยให้เด็กมีความงอกงามทางกาย  ได้แก่   ความสนใจในการเล่นกลางแจ้ง    ทักษะในการใช้อวัยวะเคลื่อนไหว  อวัยวะไม่บกพร่อง   และมีสุขภาพดี  สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เด็กมีกิจกรรมเคลื่อนไหว  ทำให้กล้ามเนื้อทำงานและแข็งแรง   อารมณ์ของเด็กวัยเข้าเรียนตอนต้นยังอยู่ในระดับต่ำยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้   เพราะถือเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนวัยที่ผ่านมา   ดังนั้นพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกจึงไม่นุ่มนวล   ต่อเมื่อพ้นวัยนี้ไป  เด็กจึงจะมีการเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น   เพราะเริ่มเข้าสู่วัยแก๊งค์   ต้องการให้หมู่คณะยอมรับตนเข้าเป็นพวกด้วย  ในด้านสังคม  เด็กวัยเข้าเรียน  จะมีปัญหาในการคบเพื่อนมากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางบ้านที่ตนได้ประสบการณ์มา   เด็กที่ไม่ใคร่มีเพื่อนเล่นด้วย   และเล่นแต่เฉพาะกั้บเพื่อนสมมติ   จะทำให้ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นยาก   การใช้แรงเสริมของพ่อแม่และครูจะช่วยขจัดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ   สนามสำหรับเล่น  เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น   วัยนี้ทั้งสองเพศยังคงเล่นร่วมกันได้   แต่มักจะชอบเล่นกับเพศเดียวกัน   วัยเดียวกันมากกว่า  ในระยะจะสิ้นสุดของวัยนี้   เด็กเริ่มอยุ่รวมกันเป็นกลุ่ม   และเห็นความสำคัญของกลุ่มยิ่งขึ้นทุกที  สำหรับพัฒนาการทางปัญญาที่เพิ่มขึ้นของเด็กวัยนี้ก็เป็นผลจากที่เด็กมีวุฒิภาวะทางกายเพิ่มขึ้น   มีพลังงานมาก   มีประสบการณ์กว้างขวางกว่าเดิม  ซึ่งได้จากการอ่าน   การได้ฟังการท่องเที่ยว   และการได้ลงมือทำเอง

 

วัยก่อนรุ่น

                        กลุ่มเด็กในวัยก่อนรุ่นมีอัตราความเจริญเติบโตแตกต่างกัน   เด็กที่มีกระบวนความเติบโตเร็ว  จะเข้าสู่วัยแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเร็ว   มีลักษณะเพศขั้นที่สองปรากฏขึ้นเรื่อย ๆ  เด็กหญิง  จะเจริญเติบโตเร็วกว่าเด็กชายประมาณ  1-2  ปี  เด็กหญิงแตกเนื้อสาวระหว่างอายุ  10 – 13  และเด็กชายแตกเนื้อหนุ่มระหว่างอายุ  14 – 15  ปี  ก่อนจะถึงระยะแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาว  เด็กจะมีอัตราความเจริญเติบโตเร็วอยู่ประมาณ  1- 2  ปี  และอัตราความเจริญเติบโตคงเป็นไปอย่างเร็วที่สุด  เมื่อเข้าวัยแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาว    หลังจากนี้อัตราความเจริญเติบโตจะค่อยช้าลงและเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ  ปัญหาของเด็กวัยก่อนวัยรุ่นเกิดขึ้นเพราะเด็กมีความเจริญเติบโตเข้าสู่วัยแตกเนื้อหนุ่ม  เนื้อสาวไม่พร้อมกัน  ทำให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และสังคม  การมีร่างกายเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สภาพของผู้ใหญ่เรื่อย ๆ   ทำให้เด็กมีความกังวลใจเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองต้องการได้ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและไม่ต้องการพี่งผู้ใหญ่   กลุ่มหรือคณะมีอิทธิพลยิ่งสำหรับเด็กวัยนี้   แต่เป็นวัยที่ทั้งสองเพศ  เริ่มแยกกันเล่นและแยกกันทำกจิกรรม   ทั้งสองเพศเริ่มทำตัวเป็นศัตรูต่อกัน   ความสนใจแตกต่างกัน   พัฒนาการทางสติปัญญาเป็นผลจากที่เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองและมีความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ้น

วัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ต่อมไร้ท่อและการทำงานของอวัยวะภายในมีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น   เด็กต้องเรียนรู้ที่จะปรับตนให้เข้ากับสภาพการณ์ของผู้ใหญ่  และเนื่องจากเด็กยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้ประการหนึ่ง   และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การดำเนินชีวิตแบบใหม่ก็เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยอีกประการหนึ่ง   จึงทำให้เด็กวัยรุ่นมีปัญหาทางกาย  อารมณ์  และทางสังคม  อย่างไรก็ดีปัญหาต่าง ๆ  ของเด็กวัยรุ่นตอนต้นก็จะค่อยลดน้อยลงในวัยรุ่นตอนกลางหรือตอนปลาย  เพราะเด็กสามารถปรับปรุงตัวได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ  พัฒนาการทางปัญญาของเด็กวัยรุ่น   เกิดจากการลงมือทำด้วยตนเอง  การสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  แปลก ๆ และเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก   หรือศึกษาค้นคว้าจากการอ่านและการได้พบเห็นจากที่ต่าง ๆ   พัฒนาการทางสังคมเกิดจากความสนใจในบุคลภายนอกครอบครัว   มีเพื่อนเพศเดียวกันและต่างเพศ   ความสนใจในต่างเพศของวัยรุ่นหญิงเกิดก่อนวัยรุ่นชาย  และสนใจเด็กชายที่แก่กว่า   ความอยากเป็นสิ่งที่ยอมรับของเพื่อนและกลุ่มทำให้พยายามประพฤติ  ในสิ่งที่กลุ่มเห็นชอบ    ถ้าผู้ใหญ่เข้าใจกระสวนความเจริญเติบโตของวัยรุ่น  โดยเฉพาะความพยายาม  ที่จะเป็นอิสระจากผู้ใหญ่  จะช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย  การฝึกฝนในเรื่องต่าง ๆ  ที่จะต้องรับผิดชอบในวัยผู้ใหญ่จะช่วยให้วัยรุ่นเข้าสู่วุฒิภาวะเร็วขึ้น

Comments are closed.