Breaking News

มีจิตสาธารณะ

นิยาม

มีจิตสาธารณะ   หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น   ชุมชน  และสังคม  ด้วยความเต็มใจ  กระตือรือร้น   โดยไม่หวังผลตอบแทน

ผู้มีจิตสาธารณะ   คือ   ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่และช่วยเหลือผู้อื่น  แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม  เข้าใจ  เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน   อาสาช่วยเหลือสังคม    อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ด้วยแรงกาย  สติปัญญา  ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา  หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ตัวชี้วัด 

                        8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ  โดยไม่หวังผลตอบแทน

8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม

ตัวชี้วัด

พฤติกรรมบ่งชี้

8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ  และพึงพอ  โดยไม่หวังผลตอบแทน 8.1.1  ช่วยพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูทำงานด้วยความเต็มใจ8.1.2  อาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยกำลังกาย  กำลังใจ  และกำลังสติปัญญา  โดยไม่หวังผลตอบแทน

8.1.3  แบ่งปันสิ่งของ  ทรัพย์สิน และอื่น ๆ  และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น

8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 8.2.1  ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ8.2.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน  และสังคม

8.2.3  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น

 

เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3)

                        ตัวชี้วัดที่ 8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่ผ่าน  (0)

ผ่าน  (1)

ดี  (2)

ดีเยี่ยม (3)

8.1.1  ช่วยพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูทำงานด้วยความเต็มใจ8.1.2  อาสาทำงานให้ผู้อื่น

ด้วยกำลังกาย  กำลังใจ  และกำลังสติปัญญา  ด้วยความ

สมัครใจ

8.1.3  แบ่งปันสิ่งของ  ทรัพย์สิน  และอื่น ๆ  และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง และครู ช่วยเหลือพ่อแม่

ผู้ปกครอง และครูทำงานด้วยความ

เต็มใจ

ช่วยเหลือพ่อแม่

ผู้ปกครอง และครูทำงานอาสาทำงานให้ผู้อื่น
ด้วยความ

เต็มใจ

ช่วยเหลือพ่อแม่

ผู้ปกครอง และครูทำงานอาสาทำงานและแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นด้วยความ

เต็มใจ

 

                        ตัวชี้วัดที่ 8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม

พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่ผ่าน  (0)

ผ่าน  (1)

ดี  (2)

ดีเยี่ยม (3)

8.2.1  ดูแล  รักษาสาธารณสมบัติ  และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ8.2.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม

8.2.3  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา  หรือร่วมสร้าง

สิ่งที่ดีงามของส่วนรวม

ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ด้วยความกระตือรือร้น

ไม่สนใจดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  และสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  และสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  และสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ด้วยความ

เต็มใจ

 

เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6)

                        ตัวชี้วัดที่ 8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่ผ่าน  (0)

ผ่าน  (1)

ดี  (2)

ดีเยี่ยม (3)

8.1.1  ช่วยพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูทำงานด้วยความเต็มใจ8.1.2  อาสาทำงานให้ผู้อื่น

ด้วยกำลังกาย  กำลังใจ  และกำลังสติปัญญา  ด้วยความ

สมัครใจ

8.1.3  แบ่งปันสิ่งของ  ทรัพย์สิน  และอื่น ๆ  และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูทำงานให้ผู้อื่น

ด้วยความ

เต็มใจ

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูทำงานอาสาทำงานและแบ่งปันสิ่งของ

ให้ผู้อื่น
ด้วยความ

เต็มใจ

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูทำงานอาสาทำงานช่วยคิด

ช่วยทำ  และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นด้วยความ

เต็มใจ

 

                        ตัวชี้วัดที่ 8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม

พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่ผ่าน  (0)

ผ่าน  (1)

ดี  (2)

ดีเยี่ยม (3)

8.2.1  ดูแล  รักษาสาธารณสมบัติ  และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ8.2.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม

8.2.3  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา  หรือร่วมสร้าง

สิ่งที่ดีงามของส่วนรวม

ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ด้วยความกระตือรือร้น

ไม่สนใจดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคม

และสาธารณ-

ประโยชน์ของโรงเรียน

 

ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคม

และสาธารณ-

ประโยชน์ของโรงเรียนด้วยความ

เต็มใจ

 

ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน

ชุมชน

เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคม

และสาธารณ-

ประโยชน์ของโรงเรียนด้วยความ

เต็มใจ

 

เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                        ตัวชี้วัดที่ 8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่ผ่าน  (0)

ผ่าน  (1)

ดี  (2)

ดีเยี่ยม (3)

8.1.1  ช่วยพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูทำงานด้วยความเต็มใจ8.1.2  อาสาทำงานให้ผู้อื่น

ด้วยกำลังกาย  กำลังใจ  และกำลังสติปัญญา  ด้วยความ

สมัครใจ

8.1.3  แบ่งปันสิ่งของ  ทรัพย์สิน  และอื่น ๆ  และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูทำงานอาสาทำงานและแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นด้วยความ

เต็มใจ

 

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูทำงานอาสาทำงานช่วยคิด

ช่วยทำ

และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น

ด้วยความ

เต็มใจ

 

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูทำงานอาสาทำงานช่วยคิด

ช่วยทำ  แบ่งปันสิ่งของ  และช่วยแก้ปัญหา

ให้ผู้อื่น

ด้วยความ

เต็มใจ

 

                        ตัวชี้วัดที่ 8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม

พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่ผ่าน  (0)

ผ่าน  (1)

ดี  (2)

ดีเยี่ยม (3)

8.2.1  ดูแล  รักษาสาธารณสมบัติ  และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ8.2.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม

8.2.3  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา  หรือร่วมสร้าง

สิ่งที่ดีงามของส่วนรวม

ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ด้วยความกระตือรือร้น

ไม่สนใจดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคม

และสาธารณ-

ประโยชน์ของโรงเรียนด้วยความ

เต็มใจ

 

ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน  ชุมชน

เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคม

และสาธารณ-

ประโยชน์ของโรงเรียนด้วยความ

เต็มใจ

ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน  ชุมชน

เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคม

และสาธารณ-

ประโยชน์ของโรงเรียนด้วยความ

เต็มใจ

 

เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                        ตัวชี้วัดที่ 8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่ผ่าน  (0)

ผ่าน  (1)

ดี  (2)

ดีเยี่ยม (3)

8.1.1  ช่วยพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูทำงานด้วยความเต็มใจ8.1.2  อาสาทำงานให้ผู้อื่น

ด้วยกำลังกาย  กำลังใจ  และกำลังสติปัญญา  ด้วยความ

สมัครใจ

8.1.3  แบ่งปันสิ่งของ  ทรัพย์สิน  และอื่น ๆ  และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูทำงานอาสาทำงานและแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นด้วยความ

เต็มใจ

 

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูทำงานอาสาทำงานช่วยคิด

ช่วยทำ

และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น

ด้วยความ

เต็มใจ

 

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูทำงานอาสาทำงานช่วยคิด

ช่วยทำ  แบ่งปันสิ่งของ  และช่วยแก้ปัญหา

ให้ผู้อื่น

ด้วยความ

เต็มใจ

 

                        ตัวชี้วัดที่ 8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม

พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่ผ่าน  (0)

ผ่าน  (1)

ดี  (2)

ดีเยี่ยม (3)

8.2.1  ดูแล  รักษาสาธารณสมบัติ  และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ8.2.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม

8.2.3  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา  หรือร่วมสร้าง

สิ่งที่ดีงามของส่วนรวม

ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ด้วยความกระตือรือร้น

ไม่สนใจดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคม

และสาธารณ-

ประโยชน์ของโรงเรียนด้วยความ

เต็มใจ

 

ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน  ชุมชน

เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคม

และสาธารณ-

ประโยชน์ของโรงเรียนด้วยความ

เต็มใจ

ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน  ชุมชน

เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคม

และสาธารณ-

ประโยชน์ของโรงเรียนด้วยความ

เต็มใจ

 

เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                        ตัวชี้วัดที่ 8.1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่ผ่าน  (0)

ผ่าน  (1)

ดี  (2)

ดีเยี่ยม (3)

8.1.1  ช่วยพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูทำงานด้วยความเต็มใจ8.1.2  อาสาทำงานให้ผู้อื่น

ด้วยกำลังกาย  กำลังใจ  และกำลังสติปัญญา  ด้วยความ

สมัครใจ

8.1.3  แบ่งปันสิ่งของ  ทรัพย์สิน  และอื่น ๆ  และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น

ไม่ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง  และครู ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูทำงานอาสาทำงาน  ช่วยคิด

ช่วยทำ  และแบ่งปันสิ่งของ

ให้ผู้อื่นด้วยความ

เต็มใจ

 

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูทำงานอาสาทำงานช่วยคิด

ช่วยทำ

แบ่งปันสิ่งของ  ทรัพย์สิน และอื่น ๆ  และช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่น

ด้วยความ

เต็มใจ

 

ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูทำงานอาสาทำงานช่วยคิด

ช่วยทำ  แบ่งปันสิ่งของ

ทรัพย์สิน  และอื่น ๆ  และเต็มใจช่วยแก้ปัญหา

หรือสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่น

โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นแบบอย่างที่ดี

 

                        ตัวชี้วัดที่ 8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม

พฤติกรรมบ่งชี้

ไม่ผ่าน  (0)

ผ่าน  (1)

ดี  (2)

ดีเยี่ยม (3)

8.2.1  ดูแล  รักษาสาธารณสมบัติ  และสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ8.2.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม

8.2.3  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา  หรือร่วมสร้าง

สิ่งที่ดีงามของส่วนรวม

ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ด้วยความกระตือรือร้น

ไม่สนใจดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน  ชุมชน  และ

เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคม

และสาธารณ-

ประโยชน์ของโรงเรียนด้วยความ

เต็มใจ

 

ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน  ชุมชน

เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคม

และสาธารณ-

ประโยชน์ของโรงเรียน  และชุมชนหรือร่วมกิจกรรม

เพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามตามสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น

ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน  ชุมชน  เป็นผู้นำหรือ

เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อสังคม

และสาธารณ-

ประโยชน์ของโรงเรียน  ชุมชน

ร่วมกิจกรรม

เพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามตามสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น

 

Comments are closed.