Breaking News

โครงการจิตสาธารณะ

โครงการจิตสาธารณะ

1. ชื่อโครงการ

จิตสาธารณะ

2.  ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

3.  หลักการและเหตุผล

ผู้มีจิตสาธารณะเป็นผู้ที่มีความเสียสละ  อาสาช่วยเหลือผู้อื่น  จึงช่วยเหลือสังคม

ตามกำลังความสามารถด้วยการเสียสละแรงกาย  ใจ  และสติปัญญา   หรือลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

4.  วัตถุประสงค์

                        4.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ

4.2  เพื่อเผยแพร่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ

5.  กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

6.  วิธีดำเนินการ

6.1  แต่งตั้งคณะทำงาน  คณะครูเพื่อเป็นที่ปรึกษานักเรียนกลุ่มละ  1  คน

6.2  รับสมัครนักเรียนกลุ่มละ  15-20  คน   ให้นักเรียนเลือกประธาน  รองประธาน   กรรมการ  เหรัญญิก   และเลขานุการ

6.3  ประชุมนักเรียนเพื่อชี้แจงวิธีการเขียนโครงการ  เว้นช่วงเวลาให้นักเรียนประชุมสมาชิก เพื่อกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินกิจกรรม

6.4  ประชุมนักเรียนเพื่อให้นักเรียนนำเสนอโครงการ  โดยครูที่ปรึกษาพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

6.5  นักเรียนดำเนินกิจกรรมโดยมีครูที่ปรึกษาอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมและประเมินผล

6.6  รายงานผลการจัดกิจกรรมด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง   เช่น  จัดนิทรรศการ   แสดงผลงานหรือประกาศเกียรติคุณ

7.  งบประมาณ

7.1  บริจาค

7.2  โรงเรียนสนับสนุน

8.  การวัดและประเมินผล

8.1  การสังเกตพฤติกรรม

8.2  รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม

8.3  การเขียน / การพูดแสดงความรู้สึก

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

9.1  ครูที่ปรึกษา

9.2  นักเรียนกลุ่มจิตสาธารณะ
หมายเหตุ  ตัวอย่างโครงการจิตสาธารณะของนักเรียน

 1. พี่สอนน้อง  (สอนหนังสือเด็กเล็ก / ชวนน้องเล่นเกม)
 2. พี่ดูแลน้อง  (ช่วยตัดผม / กำจัดเหา / ตัดเล็บ)
 3. เก็บขยะในชุมชน
 4. ทำความสะอาดวัด
 5. ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 6. อาสาจราจร
 7. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ
 8. ปลูกต้นไม้ / ปลูกป่า
 9. ซ่อมแซมสถานที่สาธารณะ  เช่น  ตู้โทรศัพท์  ป้ายรถเมล์   ฯลฯ
 10. ดูแลคนชรา
 11. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ฯลฯ

10.  เกณฑ์คุณธรรม

                        มีจิตสาธารณะ

                        ตัวชี้วัดที่ 8.1     ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ

ดีเยี่ยม  (3)  ช่วยพ่อแม่  ผู้ปกครองและครูทำงาน  อาสาทำงาน  ช่วยคิด  ช่วยทำ  แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

ดี (2)  ช่วยพ่อแม่  ผู้ปกครองและครูทำงาน  อาสาทำงานและแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

ผ่าน  (1)  ช่วยพ่อแม่  ผู้ปกครองและครูทำงาน  และอาสาทำงานให้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

                       ตัวชี้วัดที่ 8.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม

ดีเยี่ยม  (3)  ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  สิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียนและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ

ดี (2)  ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  สิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน  และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ

ผ่าน  (1)  ดูแล  รักษาทรัพย์สมบัติ  สิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและ โรงเรียน  และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

 

Comments are closed.