Breaking News

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น อายุ 12 – 17 ปี

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่น  อายุ  12 – 17  ปี 

ของกรมสุขภาพจิต

 

คำชี้แจง             แบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก

ที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ  แม้ว่าบางประโยคอาจไม่ตรงกับที่ท่านเป็นอยู่ก็ตาม

ขอให้ท่านเลือกคำตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด  ไม่คำตอบที่ถูกหรือผิด  ดีหรือไม่ดี

โปรดตอบตามความเป็นจริงและตอบทุกข้อ   เพื่อท่านจะได้รู้จักตนเองและวางแผนพัฒนาตนต่อไป มีคำตอบ  4  คำตอบ  สำหรับข้อความแต่ละประโยค  คือ  ไม่จริง   จริงบางครั้ง   ค่อนข้างจริง  จริงมาก  โปรดใส่เครื่องหมาย  √  ในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด

ข้อที่

ข้อความ

ไม่จริง

จริง
บางครั้ง

ค่อนข้างจริง

จริงมาก

เวลาโกรธหรือไม่สบาย   ฉันรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน
ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไรทำให้ฉันรู้สึกโกรธ
เมื่อถูกขัดใจ   ฉันมักรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้
ฉันสามารถคอยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พอใจ
ฉันมักมีปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียงเล็กน้อย
เมื่อถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบ  ฉันจะอธิบายเหตุผลจนผู้อื่นยอมรับได้
ฉันสังเกตได้   เมื่อคนใกล้ชิดอารมณ์เปลี่ยนแปลง
ฉันไม่สนใจกับความทุกข์ของผู้อื่นที่ฉันไม่รู้จัก
ฉันไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นทำต่างจากที่ฉันคิด
ฉันยอมรับได้ว่าผู้อื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจการกระทำของฉัน
ฉันรู้สึกว่าผู้อื่นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป
แม้จะมี่ภาระที่ต้องทำ   ฉันก็ยินดีรับฟังความทุกข์ของผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผู้อื่นเอมีโอกาส
ฉันเห็นคุณค่าในน้ำใจที่ผู้อื่นมีต่อฉัน
เมื่อทำผิด  ฉันสามารถกล่าวคำ  “ขอโทษ”  ผู้อื่นได้
ฉันยอมรับข้อผิดพลาดของผู้อื่นได้ยาก
ถึงแม้จะต้องเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง                ฉันก็ยินดีที่จะทำเพื่อส่วนรวม
ฉันรู้สึกลำบากใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผู้อื่น
ฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งเรื่องอะไร
แม้จะเป็นงานยาก  ฉันก็มั่นใจว่าสามารถทำได้
เมื่อทำสิ่งใดไม่สำเร็จ  ฉันรู้สึกหมดกำลังใจ
ฉันรู้สึกมีคุณค่าเอได้ทำสิ่งต่าง ๆ  อย่างเต็มความสามารถ
เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง              ฉันก็จะไม่ยอมแพ้
เมื่อเริ่มทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ฉันมักทำต่อไปไม่สำเร็จ
ฉันพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา                โดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ
บ่อยครั้งที่ฉันไม่รู้ว่าอะไรทำให้ฉันไม่มีความสุข
ฉันรู้สึกว่าการตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นเรื่องยากสำหรับฉัน
เมื่อต้องการทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน  ฉันตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรก่อนหลัง
ฉันลำบากใจเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้าหรือ คนที่ไม่คุ้นเคย
ฉันทนไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในสังคมที่มีกฎระเบียบขัดกับความเคยชินของฉัน
ฉันทำความรู้จักผู้อื่นได้ง่าย
ฉันมีเพื่อนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน
ฉันไม่กล้าบอกความต้องการของฉันให้ผู้อื่นรู้
ฉันทำในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
เป็นการยากสำหรับฉันที่จะโต้แย้งกับผู้อื่นแม้จะมีเหตุผลเพียงพอ
เมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้อื่น   ฉันสามารถอธิบายเหตุผลที่เขายอมรับได้
ฉันรู้สึกด้อยกว่าผู้อื่น
ฉันทำหน้าที่ได้ดี   ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด
ฉันสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
ฉันไม่มั่นใจในการทำงานที่ยากลำบาก
แม้สถานการณ์จะเลวร้าย  ฉันก็ทีความหวังว่า         จะดีขึ้น
ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ
เมื่อมีเรื่องที่ทำให้เครียด  ฉันมักปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องผ่อนคลายหรือสนุกสนานได้
ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์และวันหยุดพักผ่อน
ฉันรู้สึกไม่พอใจที่ผู้อื่นได้รับสิ่งดี ๆ  มากกว่าฉัน
ฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่
ฉันไม่รู้ว่าจะหาอะไรทำ  เมื่อรู้สึกเบื่อหน่าย
เมื่อว่างเว้นจากภาระหน้าที่  ฉันจะทำในสิ่งที่       ฉันชอบ
เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ  ฉันมีวิธีผ่อนคลายอารมณ์ได้
ฉันสามารถผ่อนคลายตนเองได้   แม้จะ            เหน็ดเหนื่อยจากภาระหน้าที่
ฉันไม่สามารถทำใจให้เป็นสุขได้จนกว่าจะได้ ทุกสิ่งที่ต้องการ
ฉันมันทุกข์ร้อนกับเรื่องเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ที่เกิดขึ้นเสมอ

 

การให้คะแนน    แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  ในการให้คะแนนดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1             ได้แก่ข้อ

1

4

6

7

10

12

14

15

17

20

22

23

25

28

31

32

34

36

38

39

41

42

43

44

46

48

49

50

 

แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้

ตอบไม่จริง                    ให้        1          คะแนน

ตอบจริงบางครั้ง             ให้        2          คะแนน

ตอบค่อนข้างจริง ให้        3          คะแนน

ตอบค่อนข้างจริง ให้        4          คะแนน

 

กลุ่มที่ 2   ได้แก่ข้อ

2

3

5

8

9

11

13

16

18

19

21

24

26

27

29

30

33

35

37

40

45

47

51

52

 

แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้

ตอบไม่จริง                      ให้        4          คะแนน

ตอบจริงบางครั้ง             ให้        3          คะแนน

ตอบค่อนข้างจริง            ให้        2          คะแนน

ตอบค่อนข้างจริง             ให้        1          คะแนน

 

การแปลผล

(กรมสุขภาพจิต   กระทรวงสาธารณสุข ,  2550,  หน้า  99)

Comments are closed.