Breaking News

แบบสำรวจ “ลักษณะนิสัยและทัศนคติทางการเรียน”

แบบสำรวจ  “ลักษณะนิสัยและทัศนคติทางการเรียน”

 

คำแนะนำในการทำแบบสำรวจ

แบบสำรวจชุดนี้มีจำนวน  100  ข้อ  เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่นักเรียน          เคยปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นในด้านการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน  จึงไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด  สิ่งสำคัญที่สุดขอให้นักเรียนตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่นักเรียนประพฤติปฏิบัติหรือตามที่นักเรียนรู้สึกจริง ๆ

การตอบแบบสำรวจนี้  ให้นักเรียนอ่านและพิจารณาข้อความทีละข้อ  แล้วพิจารณาว่า  นักเรียนเคยปฏิบัติ  หรือมีความคิดเห็นในเรื่องนั้นมากน้อยเพียงใด  ใน  5  ลำดับต่อไปนี้

ก          หมายถึง                        ปฏิบัติบ่อยครั้งที่สุด         หรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง

ข          หมายถึง                        ปฏิบัติบ่อยมาก               หรือเห็นด้วย

ค          หมายถึง                        ปฏิบัติปานกลาง             หรือรู้สึกเฉย ๆ

ง          หมายถึง                        ปฏิบัติบางครั้ง                หรือไม่เห็นด้วย

จ          หมายถึง                        ไม่เคยปฏิบัติเลย             หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

โปรดทำลงในกรดาษคำตอบและไม่ขีดเขียนข้อความใด ๆ  ลงในแบบสำรวจ

 1. ฉันพยายามที่จะแก้รายงาน  ข้อสอบ  การบ้านให้ถูกต้องตามที่อาจารย์ตรวจให้
 2. ในเรื่องการเรียนฉันพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ
 3. ฉันคิดว่าอาจารย์ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน  เพราะท่านคิดว่าท่านรู้ดีกว่านักเรียน
 4. ฉันชอบเรียนวิชาที่ไม่ต้องมีการสอบเลย
 5. ฉันมักจะวางหัวข้อการเขียนรายงาน  การบ้าน  ฯลฯ  ทิ้งไว้จนถึงเวลาจึงจะทำ
 6. ก่อนลงมือเขียนรายงานฉันต้องแน่ใจว่า  เข้าใจสิ่งที่ต้องการจะทำนั้น ๆ  อย่างแจ่มแจ้งเสียก่อน
 7. ฉันรู้สึกว่า  ถ้าอาจารย์ผู้สอนอารมณ์ไม่ดี  ฉันจะเรียนไม่รู้เรื่อง
 8. ฉันเรียนหนังสือด้วยความสนุกสนานมากกว่าทุกข์ใจ
 9. ในชั่วโรงเรียน   ฉันชอบชวนให้อาจารย์พูดนอกเรื่อง
 10. ในบทเรียนที่ยาก ๆ นั้น  ฉันจะอ่านซ้ำหลาย ๆ ครั้ง  จนเข้าใจแล้วจึงผ่านไป
 11. ฉันคิดว่า  การที่นักเรียนไม่กล้าซักถามอาจารย์  เพราะอาจารย์ถือตัว  ไม่เป็นกันเอง  หรือดุมากเกินไป
 12. ฉันมักขาดเรียนด้วยเหตุผลที่ไม่จำเป็นนัก  เช่น  เมื่อมีงานบางอย่างที่ต้องทำ หรือเมื่อต้องดูหนังสือใกล้สอบหรือไปธุระกับเพื่อน ๆ
 13. ฉันชอบอ่าน  ทำงาน  ทำการบ้านด้วยความมั่นใจและรับผิดชอบต่อตนเองโดยไม่ต้องมีใครบอก  บ่น  หรือบังคับ
 14. ฉันจะจดงานหรือขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญที่อาจารย์เน้น
 15. ฉันคิดว่าอาจารย์ทำการสอนโดยไม่เตรียมตัวล่วงหน้า
 16. ฉันรู้สึกยินดีเมื่อทราบว่าอาจารย์ไม่มาสอน  หรือมีการงดเรียนในบางชั่วโมง
 17. มีปัญหาบางอย่าง  เช่น  ปัญหาการเงิน ปัญหาความรัก  ความไม่เข้าใจกับพ่อแม่  ทำให้ฉันไม่สนใจการเรียน
 18. ฉันชอบตื่นนอนแต่เช้า  และอ่านหนังสือก่อนไปโรงเรียน
 19. ฉันมั่นใจว่า  อาจารย์ที่มาสอนนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่ท่านสอนเป็นอย่างดี
 20. ฉันเชื่อว่า  การได้สนุกสนาน  และการทำให้คนอื่นมีส่วนร่วมสนุกด้วยนั้นมีความสำคัญมากกว่าการเรียน
 21. เมื่อเริ่มเรียน  ฉันรู้สึกเหนื่อย  เบื่อหน่าย  และง่วงนอนเกินกว่าจะเรียนให้ได้ผลดี
 22. ในระหว่างสอบ  ฉันลืมสูตร คำนิยาม  และรายละเอียดอื่น ๆ  ที่ฉันเคยจำได้หรือมีความรู้จริง ๆ
 23. ฉันคิดว่า  อาจารย์ส่วนมากมีความลำเอียง  ชอบนักเรียนที่รู้จักเอาใจท่าน
 24. ฉันคิดอยู่เสมอว่า  สิ่งที่มีค่ามากที่สุด  และอนาคตของฉันขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการศึกษา
 25. ฉันเสียเวลาไปกับการพูดคุย  อ่านหนังสือที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน  ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์  หรือภาพยนตร์มากเกินไป
 26. เมื่อทราบกำหนดการสอบ  ฉันจะวางแผนดูหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบทันที
 27. อาจารย์สอนเร็วจนฉันตามไม่ทัน  ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและท้อแท้
 28. ฉันรู้สึกว่าเป็นการไม่คุ้มค่าที่ต้องเสียเวลา  เสียเงิน  ในการเข้าเรียนในโรงเรียน
 29. ฉันไม่สามารถเขียนได้เหมือนอย่างที่คิดไว้เมื่อตอนสอบ  ทำการบ้าน  หรือรายงานต่าง ๆ  ที่อาจารย์สั่งจนทำให้ต้องส่งงานล่าช้า   หรือทำคะแนนได้ไม่ดี
 30. ในห้องเรียน  ฉันพยายามหลบเลี่ยง  หรือนั่งก้มหน้าเพื่ออาจารย์จะได้ไม่ต้องถามปัญหาฉัน
 31. ฉันรู้สึกว่า  การโต้แย้งกับอาจารย์  ทำให้กระทบกระเทือนต่อผลการเรียนของฉันเป็นอย่างมาก
 32. ฉันคิดว่า  ได้เรียนวิชาที่มีประโยชน์ต่อตัวฉันน้อย
 33. ฉันไม่ค่อยมีความพยายาม  หรือความอดทนที่จะใช้ความสามารถให้เต็มที่ในการทำการบ้าน  รายงาน  หรือข้อสอบ
 34. เมื่อต้องอ่านตำราที่มีเนื้อหายาวมาก   ฉันจะหยุดเป็นช่วงๆ  และทบทวนถึงตอนสำคัญ ๆ  ที่ได้อ่านแล้ว
 35. ฉันคิดว่าอาจารย์มักจะหลีกเลี่ยงการอภิปรายเรื่องราวและเหตุการณ์ปัจจุบันในชั้นเรียน
 36. ฉันพยายามปรับปรุงตนเองให้สนใจในวิชาเรียนต่าง ๆ  อย่างจริงจัง
 37. ฉันเป็นคนที่ขยันทำงานอย่างสม่ำเสมอ
 38. หลังจากที่ได้อ่านหนังสือไปหลายหน้าแล้ว  ฉันก็ลืมและไม่สามารถจะระลึกถึงสิ่งที่อ่านผ่านไปได้
 39. ฉันรู้สึกท้อแท้และเจ็บใจ  เมื่ออาจารย์ตำหนิว่าฉันเป็นคนสะเพร่าทำงานไม่เรียบร้อย
 40. วิชาที่เรียนบางวิชาน่าเบื่อหน่าย  ฉันจึงใช้เวลาที่เรียนนั้น  วาดรูปบ้าง  เขียนจดหมายบ้าง  พูดคุยกับเพื่อนบ้าง  หรือคิดถึงเรื่องต่าง ๆ  แทนการฟังอาจารย์
 41. ฉันมักใจลอยเวลาเรียนหนังสือ
 42. ฉันจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านไม่ค่อยได้  ซึ่งใจความสำคัญนี้มักจะปรากฏในข้อสอบภายหลัง
 43. ฉันรู้สึกว่าอาจารย์ให้การบ้านมากเกินไป  จนทำให้นักเรียนที่เรียนปานกลางไม่สามารถทำให้เสร็จได้ทัน
 44. ฉันเชื่อว่า  จดมุ่งหมายของการศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตแก่นักเรียน
 45. เป็นการยากที่จะคิดวางแผนการเขียนตอบให้ได้ดีในเวลาอันสั้น  ฉันจึงทำคะแนนไม่ได้ดี
 46. ในการทบทวนบทเรียน  ฉันใช้วิธีตั้งคำถามให้กับตัวเองมากกว่าการใช้ชีวิตอ่านไปเรื่อย ๆ
 47. ฉันรู้สึกว่า  อาจารย์หลายคนไม่มีความยืดหยุ่น  ใจแคบ  เอาแต่ใจตัวเอง หรือชอบใช้อำนาจมากเกินไป
 48. ฉันเรียนได้ดีเฉพาะวิชาที่ฉันชอบเท่านั้น
 49. ถ้ามีการบ้านมากหรือยากกว่าปกติ   ฉันมักจะไม่ทำ  หรือถ้าทำฉันจะทำเฉพาะส่วนที่ง่ายเท่านั้น
 50. ฉันมักประมาณเลินเล่อและมีความสะเพร่าในการทำการบ้าน  เขียนรายงานหรือตอบข้อสอบ
 51. อาจารย์ของฉันไม่ได้อธิบายรายละเอียดให้เพียงพอในเรื่องที่ท่านสอนอยู่
 52. ฉันขาดความสนใจในการเรียน   จึงรู้สึกว่าเป็นการยากที่จะทำความเข้าใจเนื้อหาจากการอ่านหนังสือ
 53. ฉันทำรายงาน  อ่านหนังสือที่อาจารย์สั่ง  และทำการบ้านแต่ละวันเสร็จเสมอ
 54. ฉันมักใช้เวลากับการศึกษาวิชาหนึ่งวิชาใดที่ชอบมากเกินไป  จนมีเวลาเหลือน้อยสำหรับวิชาอื่น ๆ
 55. ฉันรู้สึกว่าในเวลาทำข้อสอบ  ถ้าอาจารย์มายืนดู  ฉันจะไม่สามารถทำต่อไปได้  คิดไม่ค่อยออก  หรือหยุดทำข้อสอบ
 56. การไม่ชอบอาจารย์บางคน  ทำให้ฉันละเลยการเรียน
 57. เมื่ออาจารย์ตำหนิหรือวิจารณ์การบ้านหรือรายงานของฉันบ่อย ๆ  ฉันรู้สึกไม่อยากทำส่ง  หรือไม่ก็อยากหลีกเลี่ยงการส่งงาน
 58. ฉันชอบรับประทานขนมหรือคุยกับเพื่อนในชั่วโมงเรียน
 59. ฉันคิดว่านักเรียนที่ถามคำถามหรือเข้าร่วมในการอภิปราย  เป็นคนที่พยายามเอาใจอาจารย์
 60. ฉันคิดว่าไม่จำเป็นต้องเรียนมาก  คนเราก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
 61. ฉันมาโรงเรียนแต่เช้าและเข้าเรียนทันเวลาทุกครั้ง
 62. ฉันเตรียมสมุด  แบบเรียน  เครื่องเขียนและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียน  มาพร้อมทุกครั้งที่มีการเรียน
 63. ฉันมีความรู้สึกว่า  อาจารย์คำนึงถึงเรื่องเกรดมากเกินไป  ทำให้ลืมความมุ่งหมายที่แท้จริงของการศึกษา
 64. ฉันคิดว่า  วิชาที่เรียนทุกวิชาสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้น
 65. ฉันใช้เวลาในวันหยุดให้กับการเรียนมากกว่าการเที่ยวหรือสังสรรค์กับเพื่อนฝูง
 66. อาจารย์วิจารณ์รายงานของฉันว่า  วางแผนการเขียนไม่ดี  หรือเขียนอย่างรีบร้อน  สะเพร่า   สกปรก  ทำไม่เรียบร้อย
 67. การที่อาจารย์ใช้ภาษาถ้อยคำที่ฉันไม่เข้าใจมาอธิบาย  ยกตัวอย่าง  และใช้เทคนิคมากเกินไป  ทำให้ฉันยิ่งไม่เข้าใจมากขึ้นไปอีก
 68. ฉันเชื่อว่า  คนที่มีการศึกษาจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าคนที่ไม่มีการศึกษา
 69. ฉันจะเก็บรวบรวมรายงานทุกชิ้นในแต่ละวิชาไว้ด้วยกัน  และนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อย
 70. ฉันจำกฎการสะกดคำ  คำจำกัดความ  หลักไวยากรณ์  สูตร ฯลฯ  โดยไม่ทำความเข้าใจอย่างแท้จริงเสียก่อน
 71. ฉันรู้สึกว่า  อาจารย์ไม่ใคร่จะเชื่อถือนักเรียน  และมักคิดว่า  นักเรียนเป็นเด็กอยู่เสมอ
 72. เหตุที่ฉันไม่อยากมาเรียน  เพราะฉันเรียนไม่ทันเพื่อน
 73. ถ้าฉันทำรายงานหรือทำการบ้านไม่เสร็จ  ฉันจะขอลาออกจากเพื่อนเพื่อให้มีงานส่งอาจารย์
 74. ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านบทความต่าง ๆ  เช่น  เข้าใจเรื่องที่อ่านไม่ตรงกับความจริง  หรือเข้าใจเรื่องเพียงบางส่วน  บางส่วนก็ไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง
 75. ฉันรู้สึกว่า อาจารย์พยายามทำวิชาที่ง่ายให้กลายเป็นวิชาที่ยากสำหรับนักเรียน
 76. ฉันคิดว่าจะเรียนต่อไปให้สูงที่สุดเท่าที่โอกาสอำนวย
 77. ถึงแม้งานที่อาจารย์มอบหมายให้ทำจะไม่น่าสนใจและน่าเบื่อหน่าย  ฉันก็ตั้งใจทำจนสำเร็จเรียบร้อย
 78. ฉันรู้สึกเครียดและสับสนในขณะทำข้อสอบ  และไม่สามารถตอบคำถามให้ได้ดีตามความสามารถของฉัน
 79. ฉันรู้สึกว่า  การที่อาจารย์หัวเราะเยาะผลงานของนักเรียน  เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักเรียนโกงหรือหลีกเลี่ยงการทำงาน
 80. ฉันคิดว่าความร่ำรวยสามารถซื้อตำแหน่งการงานได้
 81. การที่ฉันเหนื่อยเกินไป  อารมณ์เสียหรือมีความเศร้าใจ  ทำให้ฉันไม่มีสมาธิในการเรียน
 82. ฉันตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอขณะที่อาจารย์สอน
 83. ฉันรู้สึกว่า  ความชอบหรือความไม่ชอบนักเรียนของอาจารย์มีอิทธิพลต่อการให้เกรด
 84. ฉันรู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสได้เข้าเรียนในโรงเรียนนี้
 85. ถ้าการบ้านหรืองานที่อาจารย์มอบหมายให้ทำนั้นยาก  ฉันจะเพิ่มความพยายามให้มากขึ้น
 86. เมื่อฉันจำเป็นต้องขาดเรียน   ฉันจะพยายามเรียนให้ทันโดยเร็วโดยที่อาจารย์ไม่ต้องเตือน
 87. ฉันรู้สึกว่า  ในขณะที่สอน  อาจารย์ชอบพูดนอกเรื่องหรือพูดไร้สาระ
 88. แม้ว่าฉันไม่ชอบเรียนบางวิชา  แต่ก็พยายามเอาใจใส่เพื่อให้ได้เกรดดี
 89. เมื่ออาจารย์มอบหมายให้ค้นคว้าหรืออ่านหนังสือเพิ่มเติม  ฉันจะรีบเข้าห้องสมุดทันทีที่มีเวลาว่างจากการเรียน
 90. ฉันชอบคุยหรือถกเถียงปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกับการเรียนกับเพื่อน ๆ
 91. ฉันคิดว่าอาจารย์มอบหมายให้นักเรียนไปค้นคว้านอกห้องเรียนมากเกินไป
 92. ฉันตัดสินใจไม่ได้ว่า  จะเลือกเรียนวิชาใดที่เหมาะสมเพื่อไปประกอบอาชีพได้
 93. ฉันพยายามเรียนให้ดีขึ้น  เมื่อสอบได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อน ๆ  ในวิชาใดวิชาหนึ่ง
 94. ฉันจะทบทวนบทเรียนหรืออ่านหนังสือล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวที่จะเรียนในวันถัดไป
 95. ฉันรู้สึกว่าอาจารย์บางคนใช้อารมณ์มากเกินไป  พูดจาไม่สุภาพ  บ่นจู้จี้   และ ดุมากเกินไปทำให้นักเรียนไม่อยากเรียน
 96. แม้ว่าฉันจะชอบวิชาหนึ่งวิชาใดจริง ๆ  ฉันเชื่อว่าจะทำคะแนนได้เพียงแค่ผ่านเท่านั้น
 97. ฉันใช้เวลาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกห้องเรียน  วันละ  1-2  ชั่วโมง  หรือมากกว่านั้น
 98. ฉันทำบันทึกย่อไว้ทุกวิชาเพื่อช่วยความจำและสะดวกในการทบทวนบทเรียน
 99. ฉันพยายามเลือกที่นั่งหลังชั้นเวลาเรียน  เพราะไม่ชอบเผชิญหน้ากับอาจารย์
 100. หลังจากเปิดภาคเรียนได้เพียง  1  สัปดาห์   ฉันก็หมดความสนใจในวิชาที่เรียน

 

การตรวจให้คะแนนแบบสำรวจ  “ลักษณะนิสัยและทัศนคติทางการเรียน”

 

1.  นิสัยทางการเรียน   ประกอบด้วย

¨    การหลีกเลี่ยง  การผิดเวลา  ได้แก่  คอลัมน์ที่ 1  (นับแนวดิ่งของกระดาษคำตอบลงมา)   ตั้งแต่ข้อ   1, 5, 9……………… 89, 93, 97

¨    วิธีเรียน  ได้แก่ คอลัมน์ที่ 2 ตั้งแต่ข้อ  2, 3, 6……………..94, 98

2.  ทัศนคติในการเรียน  ประกอบด้วย

¨    การยอมรับในตัวครู  ได้แก่  คอลัมน์ที่ 3  ตั้งแต่ข้อ  3, 7, 11……….91, 95, 99

¨    การยอมรับคุณค่าของการศึกษา  ได้แก่  คอลัมน์ที่ 4  ตั้งแต่ข้อ  4, 8, 12………..92, 96, 100

 

การนับคะแนน

5

4

3

2

1

 

คอลัมน์ 1 1 5 21 25 33 41 45 53 69 73 93
คอลัมน์ 2 2 6 10 14 18 22 26 34 50 54 58 70 74 82 86 90
คอลัมน์ 3 15 55 59 67 75 95
คอลัมน์ 4 4 20 24 28 32 44 48 52 56 72 96 100

การนับคะแนน

1

2

3

4

5

 

คอลัมน์ 1 9 13 17 29 37 49 61 65 77 81 85 89 97
คอลัมน์ 2 30 38 42 46 62 66 78 94 98
คอลัมน์ 3 3 7 11 19 23 27 31 35 43 47 51 63 71 79 83 87 91 99
คอลัมน์ 4 8 12 16 36 40 60 64 68 76 80 88 89 92

การแปลผล

 

เอกสารสำหรับครู

 

คำอธิบายแบบสำรวจ  “ลักษณะนิสัยและทัศนคติทางการเรียน”

แบบสำรวจ  “ลักษณะนิสัยและทัศนคติทางการเรียน”  พัฒนามาจากแบบสำรวจของบราวน์  และโอลท์ชแมน   (Brown  and  Holtzman 1965)  มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้สำรวจคุณลักษณะนิสัย   วิธีการเรียนและทัศนคติต่อครูผู้สอนและการศึกษา  เพื่อให้รู้จักและนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียน  แบบสำรวจประกอบด้วย          ข้อคำถาม  จำนวน  100  ข้อ  มี  2 มาตรใหญ่  ได้แก่

 1. มาตรนิสัยทางการเรียน  ประกอบด้วย  2  มาตรย่อย

1.1มาตรแรงจูงใจในการเรียนหรือการหลีกเลี่ยงผัดเวลา  (25 ข้อ)  เป็นนิสัยเกี่ยวกับแรงจูงใจ  ความพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ  โดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง   มีความรับผิดชอบในตนเอง   การตัดสินใจที่แน่นอนในการทำงาน  การวางแผนการเรียนล่วงหน้า  จัดระบบการเรียนและการทำงาน  รู้จักคาดการณ์ล่วงหน้าและจัดแบ่งเวลาให้เป็นประโยชน์ในการเรียน

1.2มาตรวิธีการทำงาน  (25 ข้อ)  เป็นนิสัยที่เกี่ยวกับการใช้วิธีการเรียน          อย่างมีประสิทธิภาพ  และทักษะทางการเรียนให้ได้ผลดีในด้านการอ่าน  การท่องจำบทเรียน  การจดบันทึกย่อ  การทำรายงานหรือทำการบ้าน  การทบทวนบทเรียน  การใช้หนังสือและห้องสมุด  การใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ  เช่น   แผนที่  กราฟ  ตาราง  รูปภาพฯ  การเตรียมตัวสอบ  และการทำข้อสอบ

 1. มาตรทัศนคติทางการเรียน  ประกอบด้วย  2  มาตรย่อย

2.1มาตรการยอมรับในตัวครูหรือทัศนคติต่อครู  (25  ข้อ)  เป็นความรู้สึก  ความเชื่อ ความศรัทธาของนักเรียนที่มีต่อครู   ซึ่งแสดงออกได้ทั้งทางบวกและทางลบ   เป็นทัศนคติ ท่ามีต่อวิธีการสอน   การประเมินผล  ความรู้ในเนื้อหาที่สอน   รวมทั้งการแต่งกาย   กริยา  วาจา  ท่าทาง  การวางตนกับนักเรียน   การปกครอง   การให้เสรีภาพ   และการให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียน

2.2มาตรการยอมรับในคุณค่าของการศึกษา  หรือทัศนคติต่อการศึกษาของนักเรียน  (25  ข้อ)  เป็นการเห็นความสำคัญและคุณค่าของการศึกษา  การเห็นด้วยและยอมรับ           ในจุดมุ่งหมายของการศึกษา   สภาพทางการศึกษา  ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา  ความต้องการที่จะศึกษาและความสำเร็จในการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ

 

Comments are closed.