Breaking News

แบบสำรวจบุคลิกภาพของฉัน

แบบสำรวจบุคลิกภาพของฉัน

 

ชื่อ – นามสกุล…………………………………………………………………………………ชั้น…………..เลขที่……………..

คำชี้แจง             ให้นักเรียนอ่านข้อความและในแต่ละข้อแจ้งเลือก “ก”  หรือ  “ข”   เพียงตัวเลือกเดียวที่สอดคล้องกับตัวท่านมากที่สุด  (แม้จะชอบทั้งคู่ก็ต้องเลือกเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น)

 1. ข้าพเจ้าชอบที่จะ
  1.  แก้ปัญหาใหม่ ๆ  ที่มีความสลับซับซ้อน
  2. เลือกทำงานที่เคยทำสำเร็จมาแล้ว
 2. ข้าพเจ้าชอบที่จะ
  1. ทำงานตามลำพังในที่สงบเงียบ
  2. อยู่ตรงที่งานกำลังดำเนินอยู่
 3. ข้าพเจ้าชอบหัวหน้าที่
  1. ได้สร้างและกำหนดเกณฑ์การทำงานและการตัดสินใจไว้ให้แล้ว
  2. ใส่ใจต่อความต้องการและช่วยเหลือลูกน้องรายบุคคล
 4. เมื่อข้าพเจ้าทำงานเกี่ยวกับโครงการ  ข้าพเจ้าต้องการ
  1. ทำให้เสร็จและปิดโครงการทันที
  2. ไม่รีบเปิดโครงการเผื่อไว้หากต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
 5. เมื่อต้องตัดสินใจ  สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึง  คือ
  1. การคิดเชิงเหตุผล  การมีข้อมูลและความคิดเห็น
  2. ความรู้สึกและค่านิยมของคน
 6. เมื่อต้องทำงานโครงการ  ข้าพเจ้าจะ………….
  1. คิดทบทวนหลายครั้งก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างไร
  2. เริ่มต้นลงมือทำงานทันที  พร้อมกับคิดไปทำไปทีละขั้น
 7. เมื่อต้องทำงานโครงการ ข้าพเจ้าชอบที่จะ……
  1. คงวิธีการควบคุมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  2. ตรวจสอบหาแนวทางต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ดำเนินการ
 8. ในการทำงานข้าพเจ้า   ข้าพเจ้ามักจะ………
  1.  ทำพร้อมกันหลายโครงการ  และพยายามหาความรู้จากแต่ละโครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  2. เลือกทำโครงการที่มีความท้าทายมากที่สุดเพียงโครงการเดียวและจะทุ่มเทอย่างเต็มที่
 9. ข้าพเจ้ามักจะ…………..
  1. จัดทำรายงานและแผนการทำงานก่อนที่จะเริ่มต้นทำงาน  และไม่พอใจอย่างยิ่งถ้าถูกปรับเปลี่ยนไปจากแผนที่กำหนดไว้นี้
  2. หลีกเลี่ยงการทำแผนแต่จะปล่อยให้งานคืบหน้าไปเองขณะที่ทำงานนั้น
 10. เมื่ออภิปรายปัญหากับเพื่อน  ข้าพเจ้าก็สามารถ……….
  1. มองเห็นภาพรวมได้โดยง่าย
  2. เข้าใจจุดใดจุดหนึ่งของสถานการณ์นั้นได้อย่างลึกซึ้งได้โดยง่าย
 11. เมื่อมีเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นที่ทำงานหรือที่บ้าน  ปกติข้าพเจ้า
  1.  รู้สึกว่าเป็นเสียงที่รบกวนการทำงาน
  2. ไม่รังเกียจที่จะรับสายโทรศัพท์นั้น
 12. คำใดที่อธิบายตรงกับตัวข้าพเจ้าได้ดีกว่ากัน  ระหว่าง…….
  1.  การวิเคราะห์  (analytical)
  2. ความเข้าอกเข้าใจ  (empathetic)
 13. เมื่อข้าพเจ้าลงมือทำการบ้าน  ข้าพเจ้ามักจะ………
  1.  ทำอย่างสม่ำเสมอและคงเส้นคงวา
  2. ทำอย่างเต็มที่แต่มีช่วงหยุดเป็นช่วง ๆ
 14. เมื่อข้าพเจ้าเกิดได้ยินใครพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ข้าพเจ้ามักจะพยายาม………..
  1. นำมาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เก่าของข้าพเจ้าและดูว่าคล้ายกันไหม
  2. วิเคราะห์และประเมินเนื้อหาที่ได้ยินนั้น
 15. เมื่อข้าพเจ้าเกิดความคิดใหม่ขึ้น  ข้าพเจ้ามักจะ……..
  1. ลงมือทำดู
  2. ลองพิจารณาใคร่ครวญความคิดใหม่นั้นอีกหลายครั้ง
 16. เมื่อต้องทำงานโครงการ  ข้าพเจ้ามักจะ………
  1. ตีกรอบงานให้แคบลง   เพื่อที่จะมองเห็นภาพได้ชัดเจนและตรงประเด็นยิ่งขึ้น
  2. ขยายขอบเขตงานออกไป   เพื่อให้สามารถครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ครบ
 17. เมื่อข้าพเจ้าอ่านอะไรก็แล้วแต่  ข้าพเจ้ามักจะ……….
  1.  เพ่งความคิดไปยังข้อความที่เขียนนั้น
  2. อ่านแต่ละบรรทัด  เพื่อหาคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความคิดต่าง ๆ
 18. เมื่อข้าพเจ้าจำเป็นต้องตัดสินใจโดยเร่งด่วน  ข้าพเจ้ามัก……….
  1.  รู้สึกอึดอัดใจและอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม
  2. สามารถตัดสินใจได้จากข้อมูลเท่าที่มีอยู่
 19. ในการประชุม  ข้าพเจ้ามักจะ………..
  1.  ค่อย ๆ  ประมวลความคิดตนเองในขณะที่พูดถึงเรื่องนั้น
  2. พูดออกไปก็ต่อเมื่อได้ใคร่ครวญความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างดีแล้ว
 20. ในการทำงาน  ประเด็นที่ข้าพเจ้าชอบใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าคือ
  1. ประเด็นที่เกี่ยวกับความคิด
  2. ประเด็นที่เกี่ยวกับคน
 21. ในการประชุม  ข้าพเจ้ามักถูกรบกวนให้รำคาญใจกับคนที่……….
  1. ชอบเสนอความคิดมากมายที่ยังขาดความชัดเจน
  2. ทำให้เสียเวลาที่ประชุมไปกับการพูดถึงรายละเอียดของการทำงานอย่างถี่ยิบ
 22. ข้าพเจ้าชอบเป็น………..
  1. คนตื่นเช้า
  2. คนนอนดึก
 23. รูปแบบการเตรียมพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุมของข้าพเจ้า  คือ
  1. อยากเข้าประชุมและได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม
  2. เตรียมตัวพร้อมเต็มที่  และขีดเขียนวาระหัวข้อการประชุมนั้นออกมา
 24. ในที่ประชุมข้าพเจ้าชอบคนที่……….
  1.  สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี
  2. ให้ความสำคัญกับงาน
 25. ข้าพเจ้าชอบการทำงานกับหน่วยงานที่…………
  1. กระตุ้นการใช้ปัญญาในการทำงานให้กับข้าพเจ้า
  2. ข้าพเจ้าผูกพันกับเป้าหมายและพันธกิจ
 26. ช่วงสุดสัปดาห์  ข้าพเจ้ามักจะ………….
  1.  วางแผนล่วงหน้าว่าจะทำอะไรบ้าง
  2. ไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง   แล้วจึงตัดสินใจเข้าร่วมตามนั้น
 27. ข้าพเจ้าเป็นคนประเภท…………..
  1. ชอบออกไปพบปะผู้คน
  2. ชอบใช้ความคิดไตร่ตรอง
 28. ข้าพเจ้าชอบทำงานกับหัวหน้าที่………….
  1. เต็มไปด้วยความคิดใหม่ ๆ
  2. เป็นนักปฏิบัติที่ดี

ตั้งแต่ข้อ 29 – 32  แต่ละข้อมี  2 ข้อความให้เลือกเพียงอย่างเดียวระหว่าง  “ก”  หรือ  “ข”

29.  ก.   สังคม  (social)
ข.   เป็นทฤษฎี  (theoretical)

30.  ก.  ความเป็นเจ้าความคิด  (ingenuity)
ข.  ความเป็นนักปฏิบัติ  (practicality)

31.  ก.  การจัดรูปแบบ  (organized)
ข. การยืดหยุ่น  (adaptable)

 

32.  ก.  คล่องแคล่ว  (active)
ข.   การมีสมาธิ  (concentration)

 

การให้คะแนน  :             นับ  1  คะแนน  สำหรับแต่ละคำตอบของท่านในแบบเฉลยต่อไปนี้

คะแนนสำหรับ “I”

คะแนนสำหรับ “E”

คะแนนสำหรับ “S”

คะแนนสำหรับ “N”

2

a 2 b 1 b 1 a
6 a

6

b 10 b 10 a
11 a 11 b 13 a 13 b
15 b 15 a 16 a 16 b
19 b 19 a 17 a 17 b
22 a 22 b 21 a 21 b
27 b 27 a 28 b 28 a
32 b 32 a 30 b 30 a
รวมคะแนน  

 

- ท่านได้คะแนน  “I”   กับ  “E”  อย่างไหนมากกว่ากัน  ตอบ…………………………

(หมายเหตุ.)   ถ้าได้คะแนน  “I”   กับ  “E”  ไม่ต้องนับคะแนนข้อ 11)

- ท่านได้คะแนน  “S”   กับ  “N”  อย่างไหนมากกว่ากัน  ตอบ…………………………

(หมายเหตุ.)   ถ้าได้คะแนน  “S”   กับ  “N”  ไม่ต้องนับคะแนนข้อ 11)

 

 

คะแนนสำหรับ “T”

คะแนนสำหรับ “F”

คะแนนสำหรับ “J”

คะแนนสำหรับ “P”

3 a 3 b 4 a 4 b
5 a 5 b 7 a 7 b
12 a 12 b 8 b 8 a
14 b 14 a 9 a 9 b
20 a 20 b 18 b 18 a
24 b 24 a 23 b 23 a
25 a 25 b 26 a 26 b
29 b 29 a 31 a 31 b
รวมคะแนน  

 

- ท่านได้คะแนน  “T”   กับ  “F”  อย่างไหนมากกว่ากัน  ตอบ…………………………

(หมายเหตุ.)   ถ้าได้คะแนน  “T”   กับ  “F”  ไม่ต้องนับคะแนนข้อ 11)

- ท่านได้คะแนน  “J”   กับ  “P”  อย่างไหนมากกว่ากัน  ตอบ…………………………

(หมายเหตุ.)   ถ้าได้คะแนน  “J”   กับ  “P”  ไม่ต้องนับคะแนนข้อ 11)

 

 

 

สรุป

 

คะแนนของท่านคือ  I  หรือ  E____,S  หรือ  N____,T หรือ F____,J  หรือ P____  ดังนั้นแบบ MBTI  ของท่านคือ ____  (ตัวอย่าง  เช่น  INTJ ;  ESFP  ฯลฯ)

เมื่อท่านได้แบบ MBTI  แล้วขอให้ท่านนำไปตรวจคุณลักษณะบุคลิกภาพของท่าน           ได้จากตารางที่ 2  ที่อยู่ในหน้าต่อไป

ในระยะหลังนี้พบว่า  การนำแบบทดสอบ MBTI  นี้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านภาวะผู้นำเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว   อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า  คุณลักษณะบุคลิกภาพแบบใดแบบหนึ่งใน  16  แบบของ  MBIT  ที่เหมาะสมที่สุดต่อการเป็นผู้นำ  โดยทั้ง  16 แบบนี้ แต่ละแบบอาจก่อให้เกิดความมีประสิทธิผลของผู้นำได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีหลักการทำงานเช่นเดียวกับแนวคิดเรื่องสมองโดยรวมของเฮอร์มานน์  (Herrmann’s  whole  brain  concept)  ที่เคยกล่าวมาแล้วใน  Leadership #15  กล่าวคือ ผู้นำสามารถเรียนรู้การปรับใช้แบบบุคลิกภาพเด่นต่าง ๆ  ให้เกิด  สมดุลเหมาะสมและสอดคล้องกับการนำไปใช้กับผู้ตามและสถานการณ์ได้เป็นรายกรณีไป  อย่างไรก็ตามมีผลวิจัยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ  ก็คือ  คุณลักษณะบุคลิกภาพด้านการเปิดเผยตัว  (Extroverts  หรือ E)  ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการเป็นผู้นำ   กลับพบว่า  ในโลกแห่งความเป็นจริงมีผู้นำที่บุคลิกภาพแบบเปิดเผยตัวจำนวนที่ใกล้เคียงกับผู้นำที่มีบุคลิกภาพแบบชอบเก็บตัว  (Introverts  หรือ  I)  ส่วนในแง่การรับรู้โดยการสัมผัส  (Sensing)  กับการหยั่งรู้  (Intuition)  นั้น  ผลวิจัยพบว่า  ผู้นำที่เด่นการรับรู้แบบการสัมผัส  (Sensing)  มักพบมากในสาขางานอาชีพที่หวังผลเป็นรูปธรรมได้รวดเร็วในระยะสั้น ๆ  เช่น  งานก่อสร้าง   บัญชีและงานผลิตอุตสาหกรรม  เป็นต้น  ส่วนผู้นำที่มักมีลักษณะเด่นในการรับรู้แบบและหยั่งรู้  (Intuition)  มักพบมากในงานอาชีพที่หวังผลระยะยาวหรืองานที่ต้องคิดริเริ่มใหม่  ส่วนในมิติที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยตัดสิน (Judgment  dimension หรือ J)  ซึ่งแบ่งเป็น  2  แบบ  ผู้นำที่เน้นการคิด  (Thinking  หรือ T)  มักพบมาในงานอาชีพธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ตลอดจนวิทยาศาสตร์ประยุกต์  เป็นต้น  หรือแม้แต่งานอาชีพ  เช่น  งานแนะแนวให้คำปรึกษาหารือ  ซึ่งเดิมผู้นำหน่วยงานประเภทนี้มักเป็นผู้นำที่เน้นการรู้สึก  (Feeling  หรือ  F)  ก็หันมาแต่งตั้งผู้นำที่เน้นการคิด (Thinking, T)  ขึ้นเป็นผู้นำหน่วยงาน  และประเด็นสุดท้าย  ที่ผลงานวิจัย  พบว่า  มีความคงเส้นคงวาเสมอ  ก็คือ  ผู้นำส่วนใหญ่จะมีลักษณะเด่นทางด้านวินิจฉัย  ตัดสิน  (Judging  Type)  แทบทั้งสิ้น  โดยเฉพาะการมีลักษณะเด่นของผู้นำที่เน้นการคิด (Thinking, T)  แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า  คุณลักษณะด้านอื่น ๆ  จะไม่มีผลต่อความมีประสิทธิผลของผู้นำ  ซึ่งอาจมาจากการทำวิจัยเรื่องนี้ยังน้อยเกินไปที่จะสรุปได้  อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิด (Cognitive  style)  กับแบบภาวะผู้นำ 2 ประเภทที่ต้องอาศัยคุณลักษณะส่วนตัวของผู้นำ  นั่นคือ  ภาวะผู้นำโดยเสน่หา  (Charismatic  leadership)  กับภาวะผู้นำเปลี่ยนสภาพหรือภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational  leadership)  ซึ่งเป็นทฤษฎีด้านภาวะผู้นำที่นิยมอย่างกว้างขวางในยุคปัจจุบัน

 

ตารางที่ 1  :  แสดงบุคลิกภาพสำคัญ  4  แบบ  ตามแนวคิด MBTH

 

การคิด ,  Thinking

นักคิดแบบสัมผัส  (Sensation  Thinkers)

(ST)

ลักษณะบุคลิกภาพ :

- สร้างระเบียบกฎเกณฑ์

- สนใจข้อมูลตัวเลข

- ตัดสินใจได้ดีโดยยึดข้อเท็จจริง

- ขยันหมั่นเพียรไปสู่เป้าหมายที่เป็นจริง

- เน้นเรื่องประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

- ผลักดันให้ทุกคนตรงประเด็น

- ให้และรับรางวัลเป็นรูปธรรม

- ไม่อดทนต่อการรอคอย

- ด่วนสรุปอย่างรวดเร็ว

- เครียดเมื่องานไม่เป็นไปตามแผน

นักคิดแบบหยั่งรู้  (Intuitive  Thinkers)

(NT)

ลักษณะบุคลิกภาพ :

- ออกแบบสะท้อนความคิดและความก้าวหน้า

- มองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ

- เน้นความเป็นไปได้และวิเคราะห์ได้เที่ยงตรง

- เป็นตัวการของการเปลี่ยนแปลง

- ตอบสนองต่อความริเริ่มใหม่ ๆ

- เปิดเผยตรงไปตรงมา

- สนใจกิจกรรมประเทืองปัญญา

- สนใจต่อการแก้ปัญหา

- ขาดความระมัดระวังต่อความรู้สึกของผู้อื่น

- ตัดสินผู้อื่นด้วยผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

- คาดหมายแม้ไม่มีผลเพียงพอ

นักรู้สึกแบบสัมผัส  (Sensation Feelers)

(SF)

ลักษณะบุคลิกภาพ :

- ชอบปฏิบัติและมีวิธีการ

- นักแก้ปัญหาเชิงการทูต

- มีระบบการทำงานที่ดี

- เข้าใจองค์การได้ดี

- ตอบสนองต่อความคิดรูปธรรมได้ดี

- ทายใจได้ง่ายและเข้ากับคนอื่นได้ดี

- ชอบรางวัลที่ผลงานมากกว่าเรื่องความพยายาม

- ไม่เต็มใจรับการเปลี่ยนแปลง

- พึ่งกฎระเบียบมากเกินไป

- มุ่งปัจจุบันมากเกินไป

นักรู้สึกแบบหยั่งรู้  (Intuitive  Feelers)

(NF)

ลักษณะบุคลิกภาพ :

- ท่วงทีสง่างามน่าเลื่อมใสและผูกพันต่อผู้อื่น

- นักสื่อสารที่ดี

- เผชิญกับภาวะผันผวนและการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสบายใจ

- มีความอดทนต่อภาวะสลับซับซ้อนได้ดี

- เปิดตนเองสู่ความคิดและการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ

- มีสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น

- ชอบสังคมและพบปะคนอื่น

- ต้องการความเห็นด้วยจากผู้อื่นมากเกินไป

- หมดไฟง่ายและต้องมีเวลาพักผ่อน

- มีปัญหาการนำเสนอความคิด

การรู้สึก ,  Feeling

(F)

ที่มา :  Nahavandi, 2000 : 63

ตารางที่ 2 :        แสดงแบบบุคลิกภาพที่เกิดจากการเลือกผสมผสาน 4 องค์ประกอบตามแนวคิดของ

มายเออร์ – บริกส์

 

(แบบที่สัมผัสได้  (Sensing  Types หรือ  S)

ด้านการคิด  (With  Thinking  หรือ T)

บุคลิกภาพแบบ ISTJ

คุณลักษณะบุคลิกภาพ :  มักเป็นคนที่

-  จริงจัง  สงบนิ่ง  ใช้สมาธิและการไตร่ตรอง

เพื่อหาคำตอบ  เน้นการทำได้จริงยึดข้อเท็จจริง

และการจัดลำดับ  ใช้หลักของเหตุผลความจริง

สามารถพึ่งพาได้  มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างลงตัว

ดีอยู่แล้ว  มีความรับผิดชอบ  ตัดสินใจด้วยตนเองว่า  ควรทำอะไรแล้วทำอย่างมุ่งมั่น

โดยไม่หวั่นไหวแม้มีคนไม่เห็นด้วยหรือท้วงติงก็ตาม

-  มีความสุขที่ได้จัดระเบียบชีวิต  และครอบครัว

-  ยึดค่านิยมเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี

และความภักดี

ด้านการคิด  (With  Feeling  หรือ F)

บุคลิกภาพแบบ ISFJ

คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่

-  สงบนิ่ง  เป็นมิตร  มีความรับผิดชอบ

และทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความทุ่มเท  ชอบรับใช้เพื่อนและส่วนรวม  มีความใคร่ครวญมานะ  บกบั่น  เที่ยงตรง  อาจต้องใช้เวลามาก  ถ้าจะเรียนรู้เครื่องจักรกล  ทั้งนี้เพราะไม่ชอบและสนใจด้านเทคนิค  มีความอดทนต่อรายละเอียดและงานประจำ มีความภักดี  เห็นอกเห็นใจ

และเอื้ออาทรต่อความรู้สึกของผู้อื่น

-  มุ่งมั่นในการสร้างความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ของบรรยากาศที่ทำงานและที่บ้าน

บุคลิกภาพแบบ ISTP

คุณลักษณะบุคลิกภาพ :  มักเป็นคนที่

-  มองคนอื่นอย่างเย็นชา  สงบนิ่ง  ไว้ตัว ชอบสังเกต  และวิเคราะห์ชีวิตอย่างกระตือรือร้น  โดยอาจระบายเชิงขำขันออกมาอย่างไม่คาดหมาย  ปกติจะสนใจต่อหลักการเหตุและผลที่ไม่เป็นส่วนตัวหรือคำถามเช่นเครื่องจักรทำงานได้อย่างไร  เพราะเหตุใด เป็นต้น  แต่จะไม่ยอมเสียเวลาคิดมากนักเพราะคือว่า   เสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์

-  สนใจต่อเหตุที่นำไปสู่ผล  ใช้หลักการทางตรรกะในการจัดระบบข้อมูล

-  ยึดค่านิยมเรื่องความมีประสิทธิภาพ

บุคลิกภาพแบบ ISTP

คุณลักษณะบุคลิกภาพ :  มักเป็นคนที่

-  เหนียมอาย  มีความเป็นมิตรอยู่เงียบ ๆ อ่อนไหวง่าย ๆ  ถ่อมตัวเกี่ยวกับความสามารถของตน  มักหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง  ไม่ชอบบีบบังคับให้คนอื่นเห็นด้วยหรือเชื่อเหมือนตนปกติไม่สนใจที่จะเป็นผู้นำใคร  แต่จะผูกพันต่อลูกน้อง  ไม่เร่งรัดหรือเคร่งครัด  เมื่อต้องทำงานให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมายด้วยเหตุผลคือ  ไม่อยากทำลายบรรยากาศดี ๆ  ขณะนั้นเราะ  งานเร่งรีบมากดดันหรือต้องออกแรงมากกว่าปกติ

-  ไม่ชอบความขัดแย้งหรือแตกแยก  ไม่ชอบใช้ความเห็นหรือค่านิยมของตนไปบีบบังคับผู้อื่น

 

 

ตารางที่ 2  (ต่อ)    :        แสดงแบบบุคลิกภาพที่เกิดจากการเลือกผสมผสาน 4 องค์ประกอบตามแนวคิดของมายเออร์ – บริกส์

 

 

(แบบที่สัมผัสได้  (Sensing  Types หรือ  S)

ด้านการคิด  (With  Thinking  หรือ T)

บุคลิกภาพแบบ ESTP

คุณลักษณะบุคลิกภาพ :  มักเป็นคนที่

-  ยึดข้อเท็จจริงไม่ค่อยวิตกกังวลหรือรีบร้อน

พอใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  มักชอบกีฬาหรือวัตถุที่เกี่ยวกับจักรกล  ชอบมีเพื่อนมักแข็งทื่อหรือขาดความไวด้านรับรู้  ความรู้สึก มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ไม่ชอบคำอธิบายที่ยืดยาว  มีความถนัดในอาชีพที่ต้องใช้เครื่องจักรกลโดยรู้ถึงกลไกการทำงานการถอดชิ้นส่วนออกหรือประกอบกลับคืนอย่างเดิม

-  ชอบเสพสุราและมีชีวิตโดยยึดวัตถุรักการเรียนรู้โดยการกระทำ

ด้านการคิด  (With  Feeling  หรือ F)

บุคลิกภาพแบบ  ESFP

คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่

-  ชอบสังคม  เข้าคนได้ง่าย  ชอบการยอมรับ  มิตรภาพและบรรยากาศสนุกสนาน  เมื่อรู้ว่ากิจกรรมใดจะเกิดขึ้นก็กระหายที่จะเข้าร่วม  สามารถจำข้อเท็จจริงได้ดีกว่าเข้าใจทฤษฎี  เหมาะที่จะทำงานในสถานการณ์ไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อน  มีทักษะการทำงานเกี่ยวกับคนได้ดี  พอ ๆ  กับวัตถุสิ่งของ

-  เรียนรู้ได้ดีด้วยการเข้าร่วมฝึกหัดทักษะใหม่ร่วมกับผู้อื่น

 

บุคลิกภาพแบบ  ESTJ

คุณลักษณะบุคลิกภาพ :  มักเป็นคนที่

-  ชอบการปฏิบัติได้จริง เน้นข้อเท็จจริงมีความถนัดทั้งด้านธุรกิจและจักรกลต่าง ๆ  ไม่สนใจวิชาที่ตนเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์  แต่ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เมื่อถึงคราวจำเป็นชอบร่วม และเป็นนักจัดกิจกรรม  มักทำอะไรได้ดี โดยเฉพาะงานที่ต้องระมัดระวังการกระทบความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้อื่น

-  ใช้พลังผลักดันให้แผนของตนสามารถลงสู่การปฏิบัติ

 

บุคลิกภาพแบบ  ESFJ

คุณลักษณะบุคลิกภาพ :  มักเป็นคนที่

-  มีไมตรีจิต  ช่างคุย  กว้างขวาง  รอบคอบชอบการร่วมมือ  เป็นสมาชิกของทีมงานที่กระตือรือร้น  ชอบทำสิ่งดี ๆ  ให้ผู้อื่นอยู่เสมอ  มักทำงานได้ดีเมื่อได้รับกำลังใจหรือคำชมให้ความสนใจน้อยกับสิ่งที่เป็นนามธรรม  หรือสิ่งที่เกี่ยวกับด้านเทคนิคแต่จะมีความสนใจหลักต่อสิ่งที่สามารถมองเห็นได้และมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของคนอื่น

-  ต้องการได้รับการยกย่องในความสำคัญของตนและงานที่ตนทำ

ตารางที่ 2  (ต่อ)    :        แสดงแบบบุคลิกภาพที่เกิดจากการเลือกผสมผสาน 4 องค์ประกอบตามแนวคิดของมายเออร์ – บริกส์

 

 

(แบบที่สัมผัสได้  (Intuitive  Types หรือ  N)

ด้านการรู้สึก  (With  Feeling  หรือ F)

บุคลิกภาพแบบ INFJ

คุณลักษณะบุคลิกภาพ :  มักเป็นคนที่

-  มักประสบความสำเร็จด้วยความพากเพียรการริเริ่มใหม่ ๆ  และความต้องการอะไรก็ตามที่ใจปรารถนา  จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดต่อการทำงานใช้การผลักดันอยู่เบื้องหลังเงียบ ๆ ด้วยความรอบคอบ  แต่ห่วงใยต่อผู้อื่น  เป็นที่เคารพต่อหลักการของบริษัท  ชอบการให้เกียรติและการยอมรับในการแก้ไขข้อผิดพลาด  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

-  เก่งในการจัดงานและเฉียบแหลมในการนำวิสัยทัศน์ของตนลงสู่การปฏิบัติ

ด้านการคิด  (With  Thinking  หรือ T)

บุคลิกภาพแบบ INTJ

คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่

-  มีพื้นฐานของจิตใจและแรงจูงใจไปในทิศทางเพื่อตอบสนองเป้าหมายของตนเองโดยเฉพาะถ้าทำในสิ่งที่ต้องการแล้วก็จะทุ่มเทพลังของตนเองอย่างเต็มที่แม้ปราศจากความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ตาม  เป็นคนขี้สงสัย  ชอบวิจารณ์ ชอบอิสระ  และมีความมุ่งมั่น   แต่ชอบแสดงความดื้อรั้นอยู่บ่อย ๆ จึงควรได้ปรับปรุงให้หัดมองข้ามเรื่องประเด็นปลีกย่อย เพื่อความสำเร็จในประเด็นที่สำคัญมากกว่า

-  มีมาตรฐานของการปฏิบัติงานและผลงานของตน  และผู้อื่นสูง

บุคลิกภาพแบบ INFP

คุณลักษณะบุคลิกภาพ :  มักเป็นคนที่

-  เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและจงรักภักดี แต่มักปิดปากเงียบจนกว่าจะคุ้นเคยกันอย่างดีแล้ว  ใส่ใจต่อการเรียนรู้  ด้านความคิดและภาษา  ชอบริเริ่มโครงการอิสระของตนเองเหมาะกับงานบรรณาธิการจัดทำหนังสือสารานุกรม  มักรับงานมาเกินตัวที่จะทำได้หมด มีความเป็นมิตร  โดยพยายามแสดงออกถึงความสามารถทางสังคมของตน

-  พร้อมที่จะปรับตัว  ยืดหยุ่นและให้การยอมรับการกระทำหรืองานใด ๆ  ที่มิใช่เป็นการบีบบังคับ

บุคลิกภาพแบบ INTP

คุณลักษณะบุคลิกภาพ :  มักเป็นคนที่

-  สงบนิ่ง  ไว้ตัว  มีความสามารถสูงในการทำข้อสอบเชิงทฤษฎีหรือวิชาแขนงวิทยาศาสตร์  เก่งการให้เหตุผลจนสามารถแยกแยะลงไปถึงประเด็นย่อย ๆ  ได้  มีความสนใจด้านความคิดสูง  แต่มักแยกจากกลุ่มสามารถอธิบายสิ่งที่ตนสนใจได้อย่างลึกซึ้งและแหลมคม  จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพที่ตรงกับความสนใจ  ซึ่งตัวเองเชื่อว่าเป็นประโยชน์และตนได้ใช้ความถนัดของตนเต็มที่

-  ชอบสงสัย  วิพากษ์  วิจารณ์  และคิดเชิงวิเคราะห์อยู่เสมอ

 

ตารางที่ 2  (ต่อ)    :        แสดงแบบบุคลิกภาพที่เกิดจากการเลือกผสมผสาน 4 องค์ประกอบตามแนวคิดของมายเออร์ – บริกส์

 

 

(แบบที่สัมผัสได้  (Intuitive  Types หรือ  N)

ด้านการรู้สึก  (With  Feeling  หรือ F)

บุคลิกภาพแบบ  ENFP

คุณลักษณะบุคลิกภาพ :  มักเป็นคนที่

-  กระตือรือร้น  อบอุ่น  มีใจนักกีฬา เฉลียวฉลาด  และมีจินตนาการ  สามารถทำงานได้ทุกอย่างถ้าตนสนใจ  สามารถแก้ปัญหายาก ๆ ได้  อย่างรวดเร็ว  และเต็มใจ ช่วยคนอื่นแก้ปัญหา  จึงมักใช้ความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่บ่อย ๆ  มากกว่าต้องเตรียมการมาล่วงหน้า  สามารถหาเหตุผลใด ๆ  มาบีบบังคับเพื่อให้ได้ดังใจปรารถนา

-  มีความต่อเนื่องและยืดหยุ่น  เก่งทางวาทะการและพูดกลอนสดได้ดี

ด้านการคิด  (With  Thinking หรือ T)

บุคลิกภาพแบบ  ENTP

คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่

-  รวดเร็ว  เฉลียวฉลาด  เก่งรอบด้านมักกระตุ้นบริษัทให้ตื่นตัว  ชอบการพูดเปิดเผยตรงไปตรงมาบางครั้งพูดแง่มุมให้เกิดบรรยากาศขบขัน   เป็นแหล่งความรู้ให้คนอื่นในการแก้ปัญหาใหม่  ที่มีความท้าทาย  แต่มักบกพร่องเรื่องงานประจำ  เพราะชอบเปลี่ยนงานอยู่ตลอดเวลาสามารถอ้างเหตุผลในประเด็นที่ตนต้องการได้เสมอ

-  เบื่องานประจำที่จำเจ  ความสนใจมักเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

บุคลิกภาพแบบ  ENFJ

คุณลักษณะบุคลิกภาพ :  มักเป็นคนที่

-  ชอบตอบสนองและมีความรับผิดชอบรู้สึกเอื้ออาทรต่อความคิดและความต้องการของผู้อื่นอย่างจริงใจ  การปฏิบัติงานจึงมักระมัดระวังมิให้กระทบต่อความรู้สึกของผู้อื่นเก่งในการเป็นผู้นำการอภิปรายหรือนำเสนอเค้าโครงการได้อย่างชัดเจน   นุ่มนวล  เก่งสังคมกว้างขวางเป็นนักกิจกรรมที่ดีของโรงเรียนซึ่งสามารถจัดเวลาให้กับการเรียนและการทำกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมลงตัว

-  เป็นผู้นำที่เข้ากับคนได้เก่ง  ชอบช่วยเหลือสนับสนุนคนอื่นในกลุ่ม  และสามารถสร้างแรงดลใจให้ผู้อื่นได้ดี

บุคลิกภาพแบบ  ENTJ

คุณลักษณะบุคลิกภาพ :  มักเป็นคนที่

-  อบอุ่น  มีไมตรีจิต  จริงใจ  เรียนเก่งเป็นผู้นำกิจกรรม  มีความสามารถสูงในด้านกิจกรรมประเภทใช้ความคิดหรือเหตุผล  เฉลียวฉลาดในการเจรจาต่าง ๆ เป็นคนทันโลกและชอบใฝ่รู้  ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลา  บางครั้งมักมองสิ่งต่าง ๆ เชิงบวกและมั่นใจมากเกินกว่าความเป็นจริง

-  มักกดดันผู้อื่นให้ยอมรับความคิดเห็นของตน

 

 

ที่มา  :  Marcic,  D. and Seltzer, J. 1998 : 403 – 404

Comments are closed.