คำชี้แจง

แบบทดสอบนี้ประกอบด้วยข้อความ 20 ข้อ ซึ่งเกี่ยวของกับอาการซึมเศร้าในระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเลือกเกี่ยวกับความรุนแรง ใช้ได้ในวัยรุ่นอายุ 15-18ปี ตัวเลือกเกี่ยวกับความรุนแรง หรือความถี่ของอาการ ซึ่มเศร้ามี 4 ระดับ คือ

  • ไม่เลย (คะแนน 0)
  • บางครั้ง (คะแนน 1)
  • บ่อยๆ (คะแนน 2)
  • ตลอดเวลา (คะแนน 3)

คะแนนรวม มีได้ตั้งแต่ 0-60