คำชี้แจง

     ให้คุณอ่านหัวข้อต่อไปนี้ แล้วสำรวจดูว่าในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในข้อใด เกิด ขึ้นกับตัวคุณบ้าง ถ้าข้อไหนไม่ได้เกิดขึ้นให้ข้ามไปไม่ต้องตอบ แต่ถ้ามีเหตุการณ์ใน ข้อใดเกิดขึ้นกับตัวคุณให้ ประเมินว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นั้น แล้วทำเครื่องหมายให้ ตรงช่องตามที่คุณประเมิน โดย

  • คะแนนความเครียด 1 คะแนน หมายถึง ไม่รู้สึกเครียด
  • คะแนนความเครียด 2 คะแนน หมายถึง รู้สึกเครียดเล็กน้อย
  • คะแนนความเครียด 3 คะแนน หมายถึง รู้สึกเครียดปานกลาง
  • คะแนนความเครียด 4 คะแนน หมายถึง รู้สึกเครียดมาก
  • คะแนนความเครียด 5 คะแนน หมายถึง รู้สึกเครียดมากที่สุด