คำชี้แจง

แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

    สามารถประเมินผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายโดยสอบถามว่า 2 สัปดาห์นี้ มีเหตุการณ์ อาการหรือความคิด ความรู้สึกดังต่อไปนี้หรือไม่